Bogus?aw Feliszek, 2014-02-06
"10 pyta? jakich nie lubi agencja PR"

10 pyta? jakich nie lubi agencja PR

Agencje PR ch?tnie odpowiadaj? na pytania, dzi?ki którym mog? pokaza? swoje atuty. Z mniejszym entuzjazmem podchodz? do pyta?, które odkrywaj? ich s?abo?ci.

Oto 10 ?atwych pyta?, za którymi nie przepadaj? agencje public relations:

1. Jak agencja PR pracuje nad moj? strategi??

Agencje PR zatrudniaj? w wi?kszo?ci osoby bez ?adnego do?wiadczenia w przygotowaniu strategii. Agencje tworz? i realizuj? kampanie PR – a kampania to narz?dzie s?u??ce realizacji celu. Kto wyznacza cele? Zwykle klient: chcemy to i to – wy to zróbcie. Ale klient mo?e si? myli?.

Strategia i taktyka to dwie ró?ne kategorie. ??daj od agencji opracowania strategii przed rozpocz?ciem pracy nad planem kampanii.

2. Jaka jest ?rednia wieku pracowników agencji i ile lat ma osoba, która b?dzie kierowa? zespo?em pracuj?cym dla mojej firmy? Czy mog? z ni? porozmawia??

Najlepsza jest agencja, w której ?rednia wieku pracowników wynosi ok. 40 lat. Wiele agencji zatrudnia m?ode osoby zaraz po studiach za niskie wynagrodzenie.

25-latek jako kierownik zespo?u to prosty patent na pora?k? – brakuje mu do?wiadczenia, które pozwoli wykorzysta? atuty wszystkich mediów (prasa, radio, telewizja, internet).

3. Ilu klientów obs?uguje jeden zespó??

Praktyka pokazuje, ?e zbyt wielu. Nie traktuj powa?nie agencji, w której jeden zespó? obs?uguje w tym samym okresie wi?cej ni? czterech klientów.

Równanie jest proste: wielu klientów + m?odzi pracownicy = wi?ksze zyski. Niestety to zwi?ksza rotacj? w?ród klientów.

4. Czy agencja mo?e poda? cztery najnowsze przyk?ady jak doprowadzi?a do publikacji w mediach (telewizja, radio, prasa, internet) materia?ów o klientach, o których nikt wcze?niej nie s?ysza??

Wi?kszo?? agencji chwali si? klientami, którzy s? popularni i rozpoznawalni na rynku. Prawdziw? sztuk? jest zainteresowanie mediów klientem, którego nikt nie zna.

Wi?kszo?? agencji dobrze radzi sobie z pras?, szczególnie czasopismami bran?owymi – trudniej z programami telewizyjnymi w porze du?ej ogl?dalno?ci.

Pytaj o najnowsze przyk?ady. Agencje znane s? z chwalenia si? starymi sukcesami.

5. Czy miesi?czna op?ata za us?ugi PR zale?y od liczby przepracowanych godzin?

Wi?kszo?? agencji PR ??czy honorarium z przepracowanymi godzinami. Klientów nie interesuj? godziny, ale efekty. Kiedy w poczytnej gazecie pojawia si? pozytywny artyku?, nie obchodzi go ile godzin zaj??o to agencji – dwie czy dwie?cie.

Klient jest wkurzony kiedy dowiaduje si?, ?e wykorzysta? miesi?czny limit godzin, ale – niestety – nie uda?o si? doprowadzi? do ?adnej publikacji.

Nie zgadzaj si? na kontrakt, który ??czy honorarium z godzinami.

6. Dlaczego na firmowej stronie agencji PR nie ma informacji o publikacjach w mediach o jej klientach?

Prawdopodobnie agencja chce co? ukry?. Je?li agencja skutecznie promuje klientów w mediach, powinna chwali? si? tym na prawo i na lewo. Je?li tego nie robi, uciekaj... szybko.

Je?eli agencja PR chwali si? tylko informacjami prasowymi przygotowanymi dla klientów, uciekaj jeszcze szybciej – to tylko zas?ona dymna, która ma ukry? brak prawdziwych efektów w mediach.

7. Ile musz? wyda? pieni?dzy, ?eby osi?gn?? swoje cele?

Public relations wymaga cierpliwo?ci i konsekwencji. Rzadko zdarza si?, ?e krajowa gazeta pisze o nowym kliencie dwa dni po podpisaniu kontraktu.

Do?wiadczona agencja PR potrafi jednak po zapoznaniu si? z sytuacj? klienta szacunkowo okre?li? czas, ?rodki i koszt realizacji celów.

8. Jakich gwarancji mog? si? spodziewa??

Zapytaj o standardy pracy obowi?zuj?ce w agencji PR i porównaj je ze swoimi. Jak agencja traktuje pomy?ki klienta? Czy pobiera dodatkowe op?aty za usuwanie b??dów w przekazanych materia?ach?

Je?li po roku wspó?pracy pojawi si? potrzeba korekty podpisanej umowy i szczegó?ów prowadzonej kampanii, czy agencja dostosuje si? do zalece? klienta czy potraktuje to jako zerwanie kontraktu?

9. Jaki jest okres wypowiedzenia kontraktu?

Typowy czas rozwi?zania umowy wynosi od dwóch do sze?ciu miesi?cy. Nie podpisuj takiego kontraktu.

Je?li nie jeste? zadowolony ze wspó?pracy, nie wi?? sobie r?k d?ugim okresem wypowiedzenia – jeden miesi?c to maksimum do zaakceptowania.

10. Czy mog? porozmawia? z kilkoma obecnymi klientami?

Nie ma nic z?ego w pisemnych rekomendacjach, ale je?li agencja PR nerwowo reaguje na pro?b? kontaktu z aktualnymi klientami, to znak ostrzegawczy, ?e nie mówi wszystkiego.

Kiedy dojdzie do takiej rozmowy, zapytaj klientów: Kiedy pojawi? si? pierwsze efekty? Czy agencja samodzielnie szuka nowych tematów? Jak cz?sto informuje o post?pach? Jak mierzy sukcesy? Czy nie zaskakuje dodatkowymi kosztami? Czy potrafi zarz?dza? kryzysem? Czy warto z ni? wspó?pracowa??

Dla porz?dku: w Polsce dzia?a wiele wspania?ych agencji PR, które tworz? pozytywny wizerunek bran?y public relations. Niestety, s? te? firmy, które stawiaj? cele klienta na drugim planie i nie chroni? jego interesów.

Jakich pyta? jeszcze nie lubi? agencje PR? Napisz o tym w komentarzu.