Bogus?aw Feliszek, 2012-03-07
"Od?wie?ona definicja public relations"

Od?wie?ona definicja public relations

Gdyby? mia? kilkana?cie sekund, ?eby wyja?ni? nieznajomemu czym si? zajmujesz, co by? powiedzia??

Opowiedzia?by? o najciekawszej cz??ci swojej pracy czy poda?by? ksi??kow? definicj??

Dla nas – praktyków public relations – formu?owanie zwartych, mocnych i przekonuj?cych przekazów to chleb powszedni. Ta umiej?tno?? przydaje si? tak?e w rozmowach, których celem jest edukacja i zainteresowanie tym, co robi Twoja firma i jaka jest w niej Twoja rola.

Ameryka?skie Stowarzyszenie Public Relations (PRSA) zako?czy?o kampani?, której celem by?o od?wie?enie definicji public relations.

W ostatecznym g?osowaniu najwi?ksz? popularno?ci? (46% g?osów) cieszy?a si? definicja:

"Public relations jest procesem strategicznej komunikacji, który buduje wzajemnie korzystne relacje pomi?dzy organizacjami i ich grupami opinii publicznej."

W fina?owej rozgrywce g?osowano tak?e na dwie konkurencyjne definicje:

1. Public relations jest funkcj? zarz?dzania badaniem, komunikacj? i wspó?prac? z grupami opinii publicznej w celu zbudowania wzajemnie korzystnych relacji.

2. Public relations jest strategicznym procesem zaanga?owania pomi?dzy organizacjami i grupami opinii publicznej w celu osi?gni?cia wzajemnego zrozumienia i realizacji celów.

Gerard Corbett, prezes PRSA, t?umaczy na firmowym blogu:

"Prosta i bezpo?rednia – definicja koncentruje si? na istocie public relations jako procesie komunikacji o strategicznym charakterze z naciskiem na 'wzajemnie korzystne relacje'. 'Proces' jest lepszy od 'funkcji zarz?dzania,' co mog?oby sugerowa? kontrol? z góry w dó? i jednostronn? komunikacj?. 'Relacje' odnosz? si? do roli public relations w zbli?aniu organizacji i indywidualnych osób do kluczowych interesariuszy. 'Grupy opinii publicznej' s? lepsze od 'udzia?owców', gdy? pierwsze okre?lenie odwo?uje si? do 'publicznego' charakteru public relations, a 'udzia?owcy' kojarz? si? ze spó?kami gie?dowymi."

Przyj?ta definicja PR nawi?zuje do definicji z 1982 roku: "Public relations pomaga organizacji i jej grupom opinii publicznej wzajemnie si? do siebie dopasowa?."

Ambitna kampania "modernizacyjna" rozczarowa?a, gdy? organizatorzy postanowili "przewietrzy?" definicj? PR z ubieg?ego wieku zamiast skupi? si? na opisaniu przysz?o?ci bran?y i tego jak nowe technologie zmieni? sposób komunikacji mi?dzy lud?mi.

W ameryka?skiej definicji brakuje mi dwóch przymiotników: zaplanowany i systematyczny – obydwa kluczowe w procesie public relations. Jako konsultanci PR t?umaczymy klientom, ?e public relations jest dzia?aniem d?ugofalowym i nie daje warto?ciowych efektów z dnia na dzie? – wymaga planowania. Szkoda, ?e zabrak?o dla nich miejsca w tej definicji, która – moim zdaniem – jest zrozumia?a dla praktyków PR, ale nieczytelna dla ludzi spoza bran?y.

Ko?cowa decyzja ma wielu krytyków, ale – jak zapewnia organizator akcji – to nie koniec debaty i zaprasza do dyskusji na blogu.

Nie twierdz?, ?e zdefiniowanie public relations to bu?ka z mas?em. Ale bran?a PR powinna przedstawi? bardziej przekonuj?c? definicj? – w?tpi?, ?e mo?na to zrobi? w jednym zdaniu, szczególnie takim, które zadowoli wszystkich.

Mo?e nast?pnym razem warto zastanowi? si? jak rozumiemy s?owo "definicja"?

Czy – Twoim zdaniem – przyj?ta definicja wnosi ?wie?y powiew do public relations? Czy pomo?e zrozumie? istot? PR klientom i dziennikarzom? Czy mo?esz dzi?ki niej wyt?umaczy? rodzinie i znajomym czym si? zajmujesz? Napisz o tym w komentarzu.