Bogus?aw Feliszek, 2012-02-12
"Jak dziennikarz mo?e sknoci? artyku?"

Jak dziennikarz mo?e sknoci? artyku?

Czytasz artyku? i dziwisz si? jak bardzo to, co widzia?e? na w?asne oczy odbiega od tego, co ukaza?o si? w druku. To nie powinno si? zdarzy?, ale nie ?yjemy w idealnym ?wiecie. Ka?dy pope?nia b??dy. Reporterzy i redaktorzy te?.

Reporter mo?e sknoci? artyku? na dziesi?? sposobów:

1. Udawa? *obiektywizm* bez dok?adnego poznania tematu. Ignorancja sprzyja powielaniu stereotypowych pogl?dów i warto?ci. Kiedy reporter niewiele wie, ?atwo wprowadzi? go w b??d.

2. Pomyli? fakty i cytaty. "To nie by?o tak. Ja tego nie powiedzia?em."

3. Pomiesza? fakty z opiniami. "Moim zdaniem to jest fakt" :-)

4. Cytowa? jako ?wiadków przypadkowych przechodniów - ludzi, którzy nic nie wiedz? o sprawie.

5. Wybra? najg?upszy (i najbardziej sensacyjny) fragment ka?dej wypowiedzi i wykorzysta? j? jako g?ówny cytat.

6. Cytowa? wy??cznie dwie strony konfliktu - zak?adaj?c z góry, ?e w konflikt zaanga?owane s? tylko dwie strony.

7. Cytowa? osob?, która jest finansowo zainteresowana opisywan? spraw?, bez ujawnienia jej prawdziwych motywów (konflikt interesu).

8. Zniekszta?ci?/pomyli? imi? i/lub nazwisko cytowanej osoby.

9. Spó?ni? si? na imprez? i nerwowo wypytywa? przypadkowe osoby co mu umkn??o. Wyj?cie przed zako?czeniem jest jeszcze gorsze. Niestety, cz?sto zdarza si? ekipom telewizyjnym.

10. Nie poda? czytelnikom ?róde? gdzie mog? znale?? wi?cej informacji o opisanej sprawie.

Redaktor (osoba, która przygotowuje do publikacji tekst reportera) mo?e popsu? artyku? na pi?? sposobów:

1. Napisa? tytu?, który wprowadza czytelnika w b??d.

2. Dowolnie zmieni? tre?? artyku?u bez zapoznania si? z tematem i konsultacji z reporterem.

3. Nie poprawi? b??dów gramatycznych, stylistycznych i ortograficznych.

4. Nie sprawdzi? czy cz??? artyku?u nie zosta?a zmieniona/wyci?ta w czasie graficznego formatowania tekstu do druku.

5. Zawsze preferowa? na pierwszych stronach tematy sportowe lub muzyczne. Sport i rozrywka NIE s? informacjami - aczkolwiek wszystkie media masowe staj? si? coraz bardziej rozrywkowe :-)

Co? pomin??em? Napisz o tym w komentarzu.