Bogus?aw Feliszek, 2011-12-31
"Grzegorz Lato - Media Gapa 2011"

Grzegorz Lato - Media Gapa 2011

Grzegorz Lato - Media Gapa 2011

1. miejsce: Grzegorz Lato, prezes PZPN, za wypowied?: "Nie jestem przyspawany do sto?ka prezesa PZPN." Przegl?d Sportowy, 30.11.2011.

2. miejsce: Micha? Boni, jako szef Komitetu Sta?ego Rady Ministrów, za wypowied?: "Nikt nikomu niczego nie zabiera." o reformie emerytalnej. Wprost24, 11.01.2011.

3. miejsce: Katarzyna Piekarska, pos?anka SLD, za wypowied?: "Nie zmieniamy definicji ma??e?stwa." o projekcie ustawy o zwi?zkach partnerskich. TOK FM, 18.05.2011.

Media Gapa to osoba, która zapomina, ?e powtarzanie w mediach fa?szywych, negatywnych i niesprawiedliwych oskar?e?, komentarzy i spekulacji zwi?ksza ryzyko wprowadzenia ich do debaty publicznej oraz zmniejsza kontrol? nad tym co si? o niej mówi, jak si? j? postrzega i jak to wp?ywa na jej reputacj?.

Nominacje otrzymali tak?e (kolejno?? chronologiczna):

1. Jerzy Miller, jako szef MSWiA, przewodnicz?cy polskiej komisji badaj?cej katastrof? Tu-154M: "Nie obawiam si? publikacji stenogramów wszystkich rozmów kontrolerów lotów na lotnisku w Smole?sku, bo nie przerzucamy si? z Rosjanami odpowiedzialno?ci?." Gazeta Prawna, 18.01.2011.

2. Prezydent Bronis?aw Komorowski: "Polska nie psuje sobie w?asnych kalkulacji, w?asnych szyków, nie k?óci si? nikt o samolot czy o fotel." PR1, 6.02.2011.

3. Robert W?grzyn, jako pose? PO: "Nie jestem homofobem." Gazeta Wyborcza Opole, 10.02.2011.

4. Jaros?aw Gowin, pose? PO: "Nikt mnie z Platformy nie wypycha." PR3, 19.02.2011.

5. Bernard Gaida, przewodnicz?cy Zwi?zku Niemieckich Stowarzysze? Spo?eczno-Kulturalnych w Polsce: "Nie mamy przywilejów, którymi nie dysponowa?aby inna mniejszo?? narodowa w Polsce." Nowa Trybuna Opolska, 18.05.2011.

6. Krzysztof Bondaryk, szef Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego: ''Kupuj?c ten samochód, dzia?a?em w dobrej wierze i nie z?ama?em prawa. Nie mia?em ?adnego wp?ywu na wycen?. Nie interesowa?em si? tym ?ledztwem." o podejrzeniu, ?e firma PTC (operator Ery, obecnie T-Mobile) sprzeda?a mu po zani?onej cenie s?u?bowe auto. Gazeta Wyborcza, 24.06.2011.

7. Zbigniew Ziobro, jako europarlamentarzysta PiS: "W PiS nie ma wojny. Wspó?pracujemy ze sob?, bo dla nas pierwszoplanowa jest zmiana rz?dów na PiS." TVN24, 9.07.2011.

8. Andrzej Czuma, jako pose? PO i autor raportu "komisji naciskowej": "My, w Platformie, nie jeste?my stadem baranów, które beczy na jedn? tonacj?." Rzeczpospolita, 26.08.2011.

9. Premier Donald Tusk: "Ja nie wywieszam bia?ej flagi." TVP2 "Tomasz Lis na ?ywo", 5.09.2011.

10. Grzegorz Schetyna, jako marsza?ek Sejmu: "Nie ma ?adnych problemów mi?dzy nami. Je?li kto? chcia?by rysowa? scenariusz problemów, konfliktów, to nie." o relacjach z D.Tuskiem. Gazeta Prawna, 11.10.2011.

11. Jaros?aw Kaczy?ski, prezes PiS: "Nie przyjecha?em na ?adn? wojn?." o wizycie w Nowym S?czu. TVP1 "Wiadomo?ci", 23.11.2011.

12. Janusz Palikot, pose? i szef Ruchu Palikota: "Nie chc? szanta?owa? cz?onków partii wekslami." IAR, 30.11.2011.

Zaprzeczenia dra?ni?. Zaprzeczenia prowokuj? dodatkowe pytania. Zaprzeczenia d?ugo zostaj? w g?owie. Pozytywne przekazy s? nudne i ulatuj? z pami?ci.

Negatyw utrwala podstawow? tre?? przekazu. Zaprzeczenie w odpowiedzi jest te? sygna?em przej?cia do defensywy.

Pozytywna odpowied? pokazuje kim jeste? i za czym si? opowiadasz. By? mo?e nie tego oczekuje od Ciebie reporter, ale nikt nie mo?e zmusi? Ciebie do powiedzenia czego?, co jest sprzeczne z Twoim interesem.