Bogus?aw Feliszek, 2008-03-17
"10 ?miertelnych b??dów w sytuacji kryzysowej"

10 ?miertelnych b??dów w sytuacji kryzysowej

Zabraknie pieni?dzy na emerytury. Prokuratura zbada afer? pedofilsk? w Ko?ciele. Ochroniarze sklepu nagrywali nagie kobiety.

Nie ma w?a?ciwie dnia w mediach bez sensacji.

Nie znam organizacji odpornej na kryzys. Wszystkie b??dy s? bacznie obserwowane przez media.

Jakie s? najcz??ciej pope?niane b??dy w sytuacji kryzysowej?

Najta?sz? metod? jest uczenie si? na cudzych b??dach. Je?li zatem CHCESZ pogr??y? si? po uszy w kryzysie:

1. Zachowuj si? jak stru?.

?yj w prze?wiadczeniu, ?e nikt nie dowie si? o k?opocie. S?uchaj tych, którzy radz?, ?eby nic nie mówi?. Z g?ow? schowan? w piasku, nie my?l o tej cz??ci cia?a, która...

2. Zajmij si? kryzysem dopiero jak "sprawa si? rypnie".

Nawet, je?li wykaza?e? wi?cej ni? odwag? strusia, nadal pogr??aj si? w kryzysie bez sprawdzonego w akcji planu kryzysowego. Oddaj inicjatyw? mediom. Spekuluj publicznie o przyczynach k?opotów. Najpierw strzelaj, potem my?l.

3. B?d? bierny.

W mediach pojawia si? negatywny artyku? o Twojej organizacji. Wydajesz o?wiadczenie. Publikowane s? komentarze innych stron. Wydajesz kolejne o?wiadczenie. Nast?pny artyku?. Nast?pne o?wiadczenie. Reagujesz na zmiany i nie próbujesz przej?? inicjatywy. Stajesz si? negatywnym bohaterem wydarze?, nad którymi nie masz ?adnej kontroli. Bronisz si?, wi?c w oczach opinii publicznej jeste? winny. Módl si? o ?agodny wyrok.

4. Zdaj si? na Twoj? dobr? reputacj?.

"Nasz produkt obroni si? sam" albo "Czy nikt nie wie jak dobr? jeste?my firm??" Na Titanicu mówiono podobnie. Wielka wspania?a firma i JA - zwyk?y obywatel, który nie lubi wielkich wspania?ych firm. Przegra?e? :-(

5. Traktuj media jak wroga.

Krytykuj publicznie reportera. Pokazuj b??dy. Wysy?aj faksem pogró?ki. Czekaj spokojnie a? roze?lony dziennikarz napisze CA?? prawd? o Twojej organizacji.

6. Czekaj a? prawda zwyci??y.

Znasz wszystkie fakty. Wiesz, ?e przemawiaj? na Twoj? korzy??. Zak?adasz, ?e opinia publiczna wcze?niej czy pó?niej sama pozna prawd?. Wiesz, ?e percepcja jest równie przekonuj?ca jak rzeczywisto??? Czasem nawet bardziej.

7. Odno? si? wy??cznie do problemu i ignoruj uczucia.

"Czarna substancja, która zala?a centrum miasta jest ca?kowicie nieszkodliwa dla ludzi."

"Plany rozbudowy naszej firmy s? w zgodzie ze stosownymi przepisami."

"Powództwo s?dowe nie ma ?adnych podstaw."

A co, je?li ludzie naprawd? czuj? si? zagro?eni? Nie maj? racji? Jeste? przecie? przedsi?biorc? - nie psychologiem, prawda?

8. Wydawaj tylko pisemne o?wiadczenia.

To oczywiste. ?atwiej co? komunikowa? za pomoc? pisemnych komunikatów. Bez strachu, ?e wypadniesz niekorzystnie w telewizji lub powiesz co? g?upiego. Mniejsze ryzyko wyrwania my?li z kontekstu. To bezosobowa forma komunikacji. S? tacy, którzy s?dz?, ?e co? ukrywasz lub czego? si? obawiasz i dlatego chowasz si? za kartk? papieru. Ale Ty przecie? wiesz, ?e to inni s? w b??dzie i to jest najwa?niejsze.

9. Zgaduj jakie ponios?e? szkody.

"O Bo?e, pisz? o nas na pierwszej stronie (temat negatywny). Tragedia! To ju? koniec!"

Gratulacje - tak w?a?nie robi si? z ig?y wid?y... Mo?esz pogorszy? swoj? sytuacj? je?li zrezygnujesz z dyskretnego zbadania reakcji i opinii kluczowych partnerów. Dla Ciebie wa?ne jest co ONI my?l? i czy to jest zbie?ne z tym, co mówi? media.

10. Powtarzaj te same dzia?ania i oczekuj ró?nych rezultatów.

Ostatnio, kiedy Twoja organizacja przechodzi?a kryzys unika?e? kontaktu z mediami, nie odpowiada?e? na telefony dziennikarzy, zas?ania?e? twarz przed kamer? prawdopodobnie kieruj?c si? poradami prawnika, który w kó?ko powtarza?: "Bez komentarza". Opinia publiczna d?ugo pami?ta?a Twoj? "wpadk?".

Tak wi?c, nast?pnym razem, kiedy wybuchnie kryzys post?pisz ponownie. Poniewa? "wypadki chodz? po ludziach" i nie jeste? w stanie poprawi? komunikacji w sytuacji kryzysowej, nieprawda??