Bogus?aw Feliszek, 2011-06-27
"My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty"

My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty

Hannibal: "Wi?c budzisz si? w ciemno?ciach i s?yszysz ryk owiec?"

Clarice: "Tak."

Hannibal: "I my?lisz, ?e je?li zdo?asz ocali? biedn? Catherine koszmar minie; je?li ona b?dzie ?y?a, ju? nigdy wi?cej nie obudzisz si? w ciemno?ciach, s?ysz?c ryk zarzynanych owiec?"

Pami?tasz z jakiego filmu to rozmowa?

Ian Mitroff, emerytowany profesor na University of Southern California, twórca teorii zarz?dzania kryzysem, jest autorem s?ynnego zdania: "My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty."

?eby skutecznie przygotowa? si? do stawienia czo?a kryzysowi, organizacje musz? my?le? dzisiaj jak paranoidalni socjopaci – im dziwniejsze czarne scenariusze, tym lepsze.

Czy kto? o zdrowych zmys?ach w Domino Pizza pomy?la?by, ?e firma zatrudni dwoje socjopatów, którzy nagraj? na video odra?aj?ce zabawy w kuchni i poka?? je ca?emu ?wiatu. My?l?, ?e nie. To jest przecie? zbiorowe ?ywienie – o smaku klienta mo?na dyskutowa?, ale nie o higienie przygotowania jedzenia. To, co zobaczyli?my na video przekracza?o "normaln?" ludzk? wyobra?ni?.

My?l jak Hannibal Lecter "Z milczenia owiec".

Jak rozpozna? socjopat?? Kluczowe cechy socjopaty to:

1. Brak sumienia i poczucia winy,

2. Nieumiej?tno?? traktowania ludzi jak istot ludzkich z w?asnymi uczuciami i prawami,

3. Brak umiej?tno?ci wyci?gania wniosków z do?wiadcze? ?yciowych i zmiany swego zachowania,

4. Notoryczna nieuczciwo??.

Socjopaci traktuj? innych ludzi jak zabawki, delektuj? si? si?? kontroli i czerpi? przyjemno?? z dr?czenia "najbli?szych i najbardziej kochanych" osób.

Teraz ju? wiesz jak my?le? o kryzysie – opracowuj?c hipotetyczne scenariusze kryzysowych wydarze? za?ó? kapelusz paranoicznego socjopaty i postaraj si?, ?eby ka?da z?otówka wydana na prewencj? realnie poprawi?a bezpiecze?stwo firmy (dobre szkolenie i testowanie planów kryzysowych cz?sto wi??e si? z wysokimi wydatkami).

Pami?taj te? o innej zasadzie w antykryzysowym przygotowaniu: ka?da z?otówka na prewencj? pozwoli zaoszcz?dzi? w przysz?o?ci 10 razy wi?cej. Je?eli zainwestujesz 50,000 z?otych w antykryzysowe planowanie, szkolenie i symulacj? (sam plan to za ma?o), ca?a kwota b?dzie tylko drobnym u?amkiem strat jakie mo?esz ponie?? JE?ELI zostaniesz z kryzysem sam na sam – bez planu, szkolenia i symulacji. Pó? miliona z?otych – tyle mo?e Ci? kosztowa? odbudowa straconej reputacji. Masz na to bud?et?

Je?eli nie przekonuj? Ci? argumenty finansowe, pomy?l o sile i wp?ywie spanikowanego t?umu, paranoicznym strachu ludzi i szybko?ci przekazywania informacji (i dezinformacji) na Twitterze.

Dzia?aj jak Matka Teresa

Nieprawdziwy i szkodliwy wpis na Twitterze mo?e obiec ?wiat w ci?gu kilku minut. Linie lotnicze Qantas, dumne z bezpiecze?stwa swoich lotów, na w?asnej skórze bole?nie odczu?y ile kosztuje "niewinny tweet" o nieprawdziwej katastrofie samolotu. Wpis o rzekomym wypadku w Indonezji wywo?a? masow? panik? i obni?y? przej?ciowo warto?? akcji australijskiego przewo?nika.

Opinia publiczna nie jest biernym t?umem (i nigdy naprawd? nie by?a) dzi?ki informacjom przekazywanym non-stop przez media. Reaguje na nie i komentuje kieruj?c si? w?asnymi warto?ciami, przekonaniami i uprzedzeniami.

W erze mediów spo?eczno?ciowych ludzie aktywnie uczestnicz? w zbieraniu, przetwarzaniu i przekazywaniu – tworz? w?asn? wersj? prawdy. Nie wspomn? ju? o przypadkach obalania rz?dów (patrz: Tunezja i Egipt) i stymulowania prawdziwych zmian przez upublicznianie wa?nych informacji (patrz: WikiLeaks).

Konkluzja

Organizacje – je?eli nie s? znakomicie przygotowane – nie dyktuj? ju? warunków w kryzysie i nie kontroluj? przep?ywu informacji. To prerogatywa t?umów, czasem anonimowych i wp?ywowych grup – to my, naród, cudowne i zarazem niebezpieczne istoty ludzkie przekazujemy s?owa w Internecie i stanowimy prawd? – wszystko z zawrotn? szybko?ci? ?wiat?a i okrutn? logik? pierwszych skojarze?.

Dlatego w fazie przygotowa? do kryzysu my?l jak socjopata. A w dzia?aniu – je?li zale?y Ci na powa?aniu, uznaniu i szacunku – post?puj jak ?wi?ty.