Bogus?aw Feliszek, 2011-06-13
"Szybka ?winia, czyli 20 cytatów o zarz?dzaniu zmian?"

Szybka ?winia, czyli 20 cytatów o zarz?dzaniu zmian?

Nie mo?na zrobi? konia wy?cigowego ze ?wini. - Nie - odpar? Samuel - Ale mo?na z niej zrobi? bardzo szybk? ?wini?. – pisa? John Steinbeck w powie?ci "Na wschód od Edenu".

Firmy najlepiej wykorzystuj?ce zmiany nie patrz? na nie jak na wstydliwe i dyskretne wydarzenia, ale jak na nowe okazje do poprawy dzia?ania.

Gotowo?? do zmiany jest nowym stylem zarz?dzania zmian? – oznacza umiej?tno?? systematycznego inicjowania zmian i reagowania na nie w sposób daj?cy korzy?ci, minimalizuj?cy ryzyko i poprawiaj?cy skuteczno?? i efektywno??.

Oto 20 cytatów o zarz?dzaniu zmian?:

1. Cz?owiek rozs?dny dostosowuje si? do ?wiata. Cz?owiek nierozs?dny usi?uje dostosowa? ?wiat do siebie. Dlatego wielki post?p dokonuje si? dzi?ki ludziom nierozs?dnym. – George Bernard Shaw

2. Jedna zmiana przygotowuje drug?. – Niccolo Machiavelli

3. Próba zmiany nic nie zmienia. – John Douglas Cockcroft

4. Je?li szukasz wrogów, spróbuj co? zmieni?. – Woodrow Wilson

5. Powstrzymaj si? przed strofowaniem kogokolwiek. Gdyby ludzie mogli si? zmienia?, zmienialiby si?. Ale nie mog?. A ty jeszcze mniej ni? oni. – Emil Cioran

6. Chcia?em zmieni? ?wiat. Doszed?em jednak do wniosku, ?e mog? jedynie zmienia? samego siebie. – Aldous Huxley

7. Ten, który stale jest szcz??liwy, musi si? cz?sto zmienia?. – Konfucjusz

8. Zmiany zachodz? tylko wtedy, gdy idziemy pod pr?d, kiedy robimy co? ca?kowicie wbrew wszystkiemu, do czego przywykli?my. – Paulo Coelho

9. Gdy zmieni? si? trendy muzyczne, jednocze?nie zmianom ulegaj? fundamentalne prawa pa?stwa. – Platon

10. Wszystko si? zmienia z wyj?tkiem samego prawa zmiany. – Heraklit z Efezu

11. Poni?ej pewnego poziomu ?ycia wytwarza si? w cz?owieku co? w rodzaju fatalistycznego przywi?zania do swojej doli, co? w rodzaju gorzkiego do?wiadczenia, ?e ka?da zmiana mo?e by? tylko zmian? na gorsze. – Gustaw Herling–Grudzi?ski

12. Ludzie boj? si? zmian, nawet na lepsze... – Józef Ignacy Kraszewski

13. Zmieniamy jeden dramat na drugi, rzadko na komedi?. – Henri Millon Montherlant

14. ?atwiej uci?? cudz? g?ow?, ni? zmieni? w niej chocia?by najdrobniejsz? my?l. – Adolf Rudnicki

15. Dzieci maj? wr?cz cudown? moc, aby zmienia? si? we wszystko, w co tylko zapragn?. – Jean Cocteau

16. Wystarczy pomy?le?, ile si? zmienia, je?eli zejdzie si? z chodnika i zrobi trzy kroki po jezdni... – Julio Cortázar

17. Tylko g?upcy si? nie zmieniaj?. – Gabriela Zapolska

18. Zmie? swoje my?li i zmienisz swój ?wiat. – Norman Vincent Peale

19. Zmiany przyjd? na pewno, lecz nie wtedy, kiedy si? na nie czeka. – Stefan Kisielewski

20. Je?li zawsze robisz to, co zawsze robi?e?, zawsze osi?gniesz to, co zawsze osi?ga?e?. – Anonim

Jaki jest Twój ulubiony cytat o zarz?dzaniu zmian??