Bogus?aw Feliszek, 2011-06-09
"Gin?ca reklamowa kreatywno??"

Gin?ca reklamowa kreatywno??

Je?li wierzy? biologom, z powierzchni Ziemi znikn??o ponad 99,9% wszystkich gatunków zwierz?t jakie kiedykolwiek na niej ?y?y.

Przyczyn wygini?cia tylu gatunków fauny jest mnóstwo. W d?ugiej historii naszej planety wielokrotnie zwierz?ta gin??y w katastrofach naturalnych. Inne znikn??y w wyniku masowych chorób. Za cz??? najnowszych przypadków odpowiedzialny jest cz?owiek. Niektóre gatunki nie potrafi?y dopasowa? si? do nowych warunków otoczenia – w swoim rozwoju ewolucyjnym dotar?y do stacji KONIEC.

Odnosz? wra?enie, ?e reklama powoli dociera w?a?nie do takiego punktu – ewolucyjny koniec kreatywno?ci.

Przez ponad pó? wieku reklamy telewizyjne by?y dominuj?c? form? ?ycia na Ziemi. Rozwija?y si?, mimo ?e w wi?kszo?ci przeci?tne, by?y ho?ubione na festiwalach – wyj?tkowo rzadko zaskakiwa?y mistrzostwem i wyobra?ni?.

Wieczór z pilotem

Dzi? jeden wieczór z pilotem w r?ku przed telewizorem wystarczy, ?eby doj?? do wniosku, ?e ta "forma ?ycia" reklamowego jest w ?miertelnej agonii.

Przypomina mi si? sytuacja z muzyk? rockow? z lat 90-tych. Wszystko co s?ysza?em przypomina?o muzyk?, któr? pozna?em wcze?niej. Nie mia?em w?tpliwo?ci, ?e bez nowych pomys?ów ten gatunek muzyczny umrze.

Niestety, to, co dzieje si? w przemy?le reklamowym (tak, to jest przemys?) wygl?da na dogorywanie z powodu braku ?wie?ego powietrza. Inteligentni ludzie nie musz? zgadza? si? co do efektywno?ci reklam w Internecie. Ale trudno jest mi otrz?sn?? si? ze zdumienia wywo?anego ca?kowitym brakiem czaru, wirtuozerii i wyobra?ni wi?kszo?ci reklam online.

"Kreacja" online

Czy reklamowa kreatywno?? ma si? kojarzy? z optymalizacj? listy hase? kluczowych (meta tags) lub prostymi jak cep wpisami na Twitterze? Czy przysz?o?? reklamy wida? na idiotycznych nagraniach video na YouTube, wyskakuj?cych okienkach i ?enuj?cych pro?bach o "lajki" na Facebooku?

Wcale nie tak dawno temu ludzie ch?tnie rozmawiali o telewizyjnych spotach reklamowych i tak, tak... lubili te? ponarzeka?. Czy kto? kiedy? zapyta? Ci?: "Widzia?e? wczoraj wieczorem t? list? wyników na Google?" lub powiedzia?: "Widzia?em na Facebooku rewelacyjn? stron? firmow?."? Ludziom ju? nawet nie chce si? narzeka? na reklamy w Internecie.

Wbrew temu co g?osz? na konferencjach naukowych niektóre t?gie g?owy, reklamie nie grozi wymarcie. To, co ginie (obawiam si?, ?e bezpowrotnie) to reklamowa kreatywno?? – jedyna rzecz, która sprawia, ?e praca w tym przemy?le jest jeszcze do zniesienia.