Bogus?aw Feliszek, 2011-02-07
"?abka na oceanie, czyli dlaczego nie przeczytasz tego artyku?u"

?abka na oceanie, czyli dlaczego nie przeczytasz tego artyku?u

Ponad po?owa internautów odwiedzaj?cych blog Media Gapa nigdy nie przeczyta tego artyku?u. Rozumiem dlaczego: ka?dy ma ograniczon? ilo?? czasu na czytanie i trzeba codziennie dokonywa? selekcji co czyta? i z czego mo?na zrezygnowa?.

Ale zapytam wprost: jak wygl?da ta selekcja? Czy poprzedza j? rzeczowa analiza priorytetów w zdobywaniu praktycznych informacji o public relations? Czy mo?e przypomina to chaotyczne zakupy w supermarkecie?

?wiadomy wybór wi??e si? z logicznym my?leniem i wnioskowaniem. Ile jest logiki i analitycznego my?lenia w Twoim zarz?dzaniu nat?okiem informacji?

Pradziadkowie naszych pradziadków cierpieli na inn? "dolegliwo??" – niedobór informacji. W ma?ych miastach i wioskach ludzie czasem nawet zaczepiali przybyszów pytaniami co dzieje si? w okolicy i na ?wiecie. Dzi? mamy inny problem – otacza nas informacyjny zgie?k.

Ka?dy przekonuje, ?e to jego warto s?ucha?, to w?a?nie on potrafi rozwi?za? Twoje problemy, nawet je?li ich nie zna. Gazety i magazyny bombarduj? kusz?cymi ofertami rocznej lub nawet dwuletniej prenumeraty; niektóre publikacje s? tak specjalistyczne, ?e zastanawiasz si? jak udaje im si? znale?? wi?cej ni? trzech czytelników zainteresowanych t? problematyk?.

Informacyjne zawieszenie

System operacyjny komputera zawiesza si? kiedy u?ytkownik wydaje zbyt wiele polece? lub uruchamia za du?o pami?cio?ernych aplikacji. Jedna komenda goni drug?, zadania wzajemnie sobie przeszkadzaj?, zat?oczone pasy transmisyjne uniemo?liwiaj? wykonanie najprostszej czynno?ci.

Ka?dy mo?e si? zawiesi? – nie tylko komputer. Wystarczy, ?e b?dziesz po?wi?ca? za du?o czasu na wykonanie trywialnych zada?, ?le wyznaczysz priorytety i nie skupisz si? na tym co najwa?niejsze.

8 porad jak radzi? sobie z zalewem informacji

1. Selekcja

Wybierz jeden lub dwa periodyki jako podstawowe ?ród?a informacji. (Ja czytam Rzeczpospolit? i Dziennik). Zamów prenumerat? innych wydawnictw, ale wst?pn? lektur? ogranicz do spisu tre?ci. Je?li co? Ci? zaciekawi, wyrwij stron? z artyku?em i w?ó? do segregatora lub teczki z napisem "Do lektury w wolnym czasie".

2. Ochotnicy

Wykorzystuj pracowników do zbierania informacji. Zbierz ochotników do zbierania i selekcji informacji na wyznaczone tematy, na przyk?ad, najciekawsze imprezy PR w tym roku, najlepsi trenerzy medialni, nowe blogi o zarz?dzaniu kryzysem, itd. Na regularnych zebraniach wys?uchaj ich krótkich sprawozda?.

3. Szacunek

Nie zasypuj pracowników niepotrzebnymi informacjami – szanuj ich czas. Cz?sto obserwuj? jak szefowie przekazuj? oceny, raporty, sprawozdania innym pracownikom bez czytania. Je?eli co? nie jest warte Twego czasu, dlaczego ma zaj?? czas komu? innemu? Filtruj rozsy?ane informacje zgodnie ze strategi? i aktualnymi priorytetami.

4. Wydarzenia

Je?eli w firmie wydarzy si? co? wa?nego, zawsze omów to na zebraniu z pracownikami. Kiedy za?oga widzi, ?e trzymasz r?k? na pulsie, nie b?dzie marnowa? czasu na rozgl?danie si? dooko?a lub ws?uchiwanie w odg?osy przyrody. O lekturze nudnych i nieaktualnych firmowych wydawnictw nie wspomn?.

5. Priorytety

Pami?taj, ?e kluczem do sukcesu s? w?a?ciwe priorytety. Wybieraj informacje potrzebne do realizacji strategii i zmian w wyznaczonym kierunku – reszta prawie si? nie liczy. Twoja wiedza i do?wiadczenie s? bez warto?ci je?eli nie potrafisz ich wykorzysta? w public relations.

6. Analiza

Wydziel w miesi?cu troch? czasu na ocen? tego, co najskuteczniej pozwala ograniczy? zalew informacji i skupi? si? na pracy. Porównaj wyniki z tym co dzia?o si? miesi?c wcze?niej. Analizuj i wyci?gaj wnioski.

7. Dyskusja

Czytaj artyku?y dostarczaj?ce informacji, pomys?ów i motywacji do poprawy. Jeszcze lepiej – rozmawiaj o tym ze wspó?pracownikami i powiedz co daje najlepsze efekty.

8. Szef

Wy?lij ten artyku? swemu szefowi i korzystaj ze zmian jakie wprowadzi w zarz?dzaniu nawa?em informacji.

Konkluzja

Zalew informacji bierze si? z nieumiej?tnego zarz?dzania czasem i braku priorytetów. Je?eli umiesz p?ywa?, utrzymasz si? na powierzchni wody w basenie, jeziorze i na ?rodku oceanu.

Zarz?dzanie informacjami jest jak p?ywanie – utoniesz tylko kiedy dasz si? pokona? ?ywio?owi. Dopóki trzymasz g?ow? nad lini? wody, dopóty nic Ci nie grozi.