Bogus?aw Feliszek, 2010-10-25
"Papierowy czy diamentowy rzecznik prasowy"

Papierowy czy diamentowy rzecznik prasowy

Przymierzasz si? do zatrudnienia rzecznika prasowego. Czym kierowa? si? w wyborze odpowiedniej osoby?

Zacznijmy od cech charakteru i podstawowych umiej?tno?ci.

Oto lista cech i umiej?tno?ci idealnego rzecznika prasowego, dzi?ki którym mo?e skutecznie komunikowa? si? z otoczeniem wewn?trznym i zewn?trznym:

1. Relacje z innymi lud?mi - Strefa MY

Cechy: empatia, spolegliwo??, otwarto??, optymizm, nadzieja.

Umiej?tno?ci: s?uchanie, mówienie, wyznaczanie standardów, uczenie si?, innowacyjno??.

2. Relacje z samym sob? - Strefa JA

Cechy: wizja, pasja, uczciwo??, wiara, ciekawo??, odwaga.

Umiej?tno?ci: samoobserwacja, samowiedza, samokontrola, samodyscyplina.

3. Relacje z faktami i wydarzeniami - Strefa TO

Cechy: dyscyplina, obiektywizm, wytrwa?o??, kreatywno??, koncentracja.

Umiej?tno?ci: analizowanie, przewidywanie, wy?uskiwanie sedna, tworzenie modeli, organizowanie, wybór priorytetów.

Jak ocenia? rzecznika prasowego

W oparciu o nasze 10-letnie do?wiadczenie w szkoleniu rzeczników prasowych stworzyli?my list? 12-u kluczowych obszarów oceny. Jej celem jest odpowied? na pytania:

1. Czy rzecznik prasowy tworzy atmosfer? szacunku i zaufania?

2. Czy rzecznik prasowy robi wra?enie zrelaksowanego?

3. Czy rzecznik prasowy robi wra?enie dobrze przygotowanego?

4. Czy rzecznik prasowy zna temat, na który si? wypowiada?

5. Czy rzecznik prasowy mówi interesuj?co i przekonuj?co?

6. Czy rzecznik prasowy podaje ciekawe przyk?ady?

7. Czy rzecznik prasowy robi wra?enie otwartego i szczerego?

8. Czy rzecznik prasowy odpowiada na wszystkie pytania dziennikarza?

9. Czy rzecznik prasowy przekazuje kluczowe komunikaty?

10. Czy rzecznik prasowy dobrze radzi sobie z trudnymi pytaniami?

11. Czy rzecznik prasowy rozumie j?zyk cia?a?

12. Czy rzecznik prasowy dostosowuje styl komunikacji do rozmówcy?

Ocena kwalifikacji rzecznika prasowego prowadzona przez Pressence Public Relations opiera si? na 7-punktowej skali. Podczas prawdziwego wywiadu analizujemy zachowanie rzecznika w tych 12-u kategoriach. Wywiad prowadzony jest wspólnie przez do?wiadczonego dziennikarza i praktyka public relations, ale ka?dy ocenia niezale?nie.

W raporcie jest szczegó?owy opis silnych i s?abych stron rzecznika oraz ogólny liczbowy wynik umieszczaj?cy rzecznika w jednej z siedmiu kategorii:

1. Rzecznik papierowy

Ten poziom oznacza, ?e osoba nie powinna by? rzecznikiem prasowym, gdy? nie ma predyspozycji do pe?nienia tej funkcji i nawet szkolenie medialne tego nie zmieni. Mimo ?e zdarzy?o mi si? dawa? komu? tak nisk? ocen? za jedn? z 12-u sprawno?ci, to nie spotka?em osoby, która otrzyma?a tak? ocen? ca?o?ciow?.

2. Rzecznik drewniany

Taki rzecznik prasowy nie powinien kontaktowa? si? z mediami przed przej?ciem szkolenia medialnego i weryfikacji post?pów. Szczegó?owo nale?y omówi? wyniki w konkretnych sprawno?ciach i ich wp?yw na efekty pracy.

3. Rzecznik porcelanowy

Do tej kategorii nale?? rzecznicy, którzy nie odbyli szkolenia medialnego b?d? przeszli takie szkolenie, ale zaprzestali doskonalenia swoich umiej?tno?ci. Rzecznik w tej kategorii nie powinien publicznie wypowiada? si? w imieniu organizacji, ale mo?e towarzyszy? g?ównemu rzecznikowi w czasie wywiadów prasowych. Zalecane jest dodatkowe szkolenie w celu poprawy wyniku w najs?abszych punktach. Ponowna ocena post?pów po 3-6 miesi?cach.

4. Rzecznik srebrny

Ta kategoria kompetencji uprawnia do kontaktów z pras? bran?ow? i lokalnymi mediami. Po ka?dym wywiadzie prasowym nale?y dokona? szczegó?owej analizy efektów ("11 kryteriów oceny wywiadu"). Zalecane jest coroczne szkolenie medialne dla od?wie?enia wiedzy i utrwalenia umiej?tno?ci. Kluczowi pracownicy organizacji (kadra kierownicza) z wynikiem na tym poziomie wymagaj? zaawansowanego szkolenia medialnego.

5. Rzecznik per?owy

Rzecznicy prasowi z takim wynikiem z powodzeniem radz? sobie w wi?kszo?ci kontaktów z mediami, z wy??czeniem sytuacji kryzysowych i wywiadów na ?ywo. Powinni stale doskonali? umiej?tno?ci interpersonalne i pami?ta? o analizie wywiadów dla mediów.

6. Rzecznik z?oty

To minimalny wynik dla rzecznika wypowiadaj?cego si? publicznie w czasie kryzysów. Ten poziom oznacza du?e umiej?tno?ci komunikacyjne, wystarczaj?ce do udzielania wywiadów dla mediów krajowych, w tym tak?e wywiadów na ?ywo.

7. Rzecznik diamentowy

Rzecznika prasowego plasuj?cego si? w najwy?szej kategorii charakteryzuj? nie tylko wybitne umiej?tno?ci, ale tak?e osobista charyzma. Jego najwi?kszym wrogiem nie s? kryzysy i media, ale on sam. Powinien wystrzega? si? rutyny, arogancji i samouwielbienia, gdy? nawet najlepsi maj? s?absze dni. Jako?? pracy zale?y w g?ównej mierze od energii jak? mo?e z siebie wykrzesa? - z tym mo?e by? ró?nie pod koniec burzliwego dnia. Dlatego wa?ne, aby tak?e oni - jako wzór dla innych - byli ?wiadomi swoich mocnych i s?abych stron.

Jakiego rzecznika potrzebujesz: papierowego czy diamentowego?

Ch?tnie pomo?emy w doborze i przeszkoleniu Twojego rzecznika prasowego. Nasz telefon 77 441 40 14.