Bogus?aw Feliszek, 2010-05-21
""Wszystko co teraz powiesz..." i inne mity o szkoleniach medialnych"

Wszystko co teraz powiesz... i inne mity o szkoleniach medialnych

W telewizyjnych serialach kryminalnych mo?na us?ysze? bardzo popularn? porad? medialn?: "Wszystko co od tej chwili powiesz mo?e by? u?yte przeciwko Tobie". Po takim dictum podejrzany zwykle nabiera wody w usta.

Jako szef firmy czy praktyk public relations nie jeste? w tak luksusowej sytuacji. Nie mo?esz "spapra?" wywiadu. I wcale nie musisz.

Na szkoleniu medialnym nauczysz si? jak rozmawia? z dziennikarzami, jak budowa? swoje przekazy i jak rozwija? pozytywne relacje z mediami.

Szkolenie medialne w niczym nie przypomina tajnego sabatu adeptów czarnej magii poznaj?cych sekrety czarowania dziennikarzy. To spotkanie, na którym mo?na pozna? proste i ?atwe do przyswojenia techniki komunikacji medialnej.

Wokó? szkole? medialnych naros?o wiele mitów. Oto siedem "oczywisto?ci", które s?ysz? najcz??ciej:

MIT 1: "Wykorzystujemy prawdziwe studio do szkolenia medialnego."

FAKT: Je?eli nie jeste? premierem, wa?nym ministrem, przewodnicz?cym zwi?zku bran?owego, szefem zwi?zków zawodowych jest ma?o prawdopodobne, ?e kiedy? b?dziesz zaproszony do studia. Zdecydowana wi?kszo?? wywiadów polega na udzieleniu dziennikarzowi informacji przez telefon i zazwyczaj jest to kontakt z reporterem prasowym. Potem s? wywiady z dziennikarzami radiowymi te? udzielane przez telefon.

Szkolenie powinno przygotowywa? do udzia?u w realnych sytuacjach medialnych (na przyk?ad, wywiad telefoniczny, wywiad przed kamer?, wywiad z zaskoczenia). Z tego powodu wi?kszo?? naszych szkole? jest prowadzonych bezpo?rednio w siedzibie klienta, bo w?a?nie w tym miejscu najcz??ciej udziela on wywiadów. Je?eli prawdopodobie?stwo wyst?pu w telewizyjnym studio jest ma?e, nie ma potrzeby ?wiczy? takich umiej?tno?ci w pierwszej kolejno?ci.

Niektórzy klienci - ze wzgl?du na swój status i pozycj? - mog? wymaga? przygotowania do wywiadu w studiu. W takim przypadku organizujemy szkolenie w wynaj?tym studiu telewizyjnym lub radiowym.

MIT 2: "Nie musz? si? stroi? do wyst?pu przed kamer?."

FAKT: Ka?dy musi dobrze wygl?da?. Szkolenie medialne dostarcza wiedzy jak najlepiej prezentowa? si? przed kamer? czy podczas publicznego wyst?pienia - jakie kolory s? optymalne, jaka bi?uteria, jak korzysta? z mimiki, jak gestykulowa?, jak u?ywa? j?zyka cia?a do wzmocnienia przekazu.

Najlepszy kolor - pasuj?cy do ka?dej twarzy - to b??kit królewski. Na konferencjach prasowych politycy najcz??ciej maj? za sob? niebieskie t?o. Wszyscy dostali wyj?tkowo tani? ofert? od producentów niebieskich tablic czy jest to efekt przemy?lanego wyboru?

Do?wiadczony trener pomo?e okre?li? najlepsze elementy Twego wygl?du i ukry? niedostatki, nauczy panowa? nad g?osem, oddechem i mow? cia?a.

MIT 3: "Szkolenie medialne jest zbyt kosztowne."

FAKT: Inwestycja w szkolenie medialne to u?amek tego, co zap?acisz prawnikom i ekspertom zarz?dzania kryzysem po niefortunnym wywiadzie.

Je?eli wywiad sk?oni cho?by jednego klienta do podpisania z Tob? kontraktu, mo?esz mówi? o udanej inwestycji. Kiedy Twoje wyst?pienie po szkoleniu medialnym doprowadzi do wprowadzenia korzystnych dla Ciebie zmian w prawie lub oczy?ci z publicznych zarzutów, mog? Ci pogratulowa? inwestycji bezcennej.

MIT 4: "Nie mam czasu na przygotowanie si? do wywiadu."

FAKT: Pójdziesz bez przygotowania do nowego klienta licz?c na ?ut szcz??cia? Nie znam sprzedawcy, który spotyka si? z klientem bez rozpoznania jego potrzeb, sytuacji finansowej i planów.

Niestety prezesi nosz? w sobie jak?? absolutn? wiar?, ?e "naturalna spontaniczno??" wynikaj?ca z braku przygotowania jest jedyn? gwarancj? udanego wywiadu.

MIT 5: "Od lat udzielam dziennikarzom wywiadów i raczej jestem zadowolony z tego co pisz?."

FAKT: Raczej? Dlaczego zadowalasz si? "raczej", zamiast wykorzysta? szkolenie medialne do zwi?kszenia korzy?ci z kontaktów z dziennikarzami? Nie musisz dok?adnie i wyczerpuj?co odpowiada? na ka?de pytanie reportera, ale wa?ne, ?eby do ka?dej odpowiedzi doda? co? co jest dla Ciebie najwa?niejsze.

Dobry trener medialny nauczy Ci? jak mówi? krótko, obrazowo i przekonuj?co.

MIT 6: "Trzeba urodzi? si? z talentem do wyst?pów przed mikrofonem i kamer?. Ja nie jestem w tym dobry."

FAKT: Umiej?tno?ci wyst?pie? publicznych i udzielania wywiadu mo?na si? nauczy? i doskonali?. Na sesjach szkoleniowych pokazywane s? metody i narz?dzia pomagaj?ce zamieni? dziennikarsk? "inkwizycj?" w wyst?p umo?liwiaj?cy przekazanie tego, co naprawd? chcesz powiedzie?.

MIT 7: "Jedno szkolenie medialne gwarantuje pomy?lne relacje z mediami."

FAKT: Traktowanie jednorazowego szkolenia medialnego jako jedynego sk?adnika w tworzeniu kontaktów z mediami nale?y do podstawowych pomy?ek w zarz?dzaniu relacjami z dziennikarzami.

Budowanie kontaktów z mediami powinno by? traktowane jako proces - jeden wywiad nie jest procesem.

Przygotowanie do rozmowy z dziennikarzem na pewno u?atwi osi?gn?? cele i rozpocz?? proces tworzenia relacji z mediami.

Konkluzja

Nie unikaj kontaktów z mediami. Szukaj ich i przygotuj si? do nich. Dzi?ki nim mo?esz liczy? na warto?ciowy rozg?os. Poka? si? jako ekspert, który przekazuje ciekawe informacje i opinie. Wiedza to jedno, ale umiej?tno?? jej zaprezentowania to drugie. Szkolenie medialne nauczy Ci? JAK t? wiedz? przekaza? zgodnie z Twoimi potrzebami.

Szkolenie medialne pomo?e Ci osi?gn?? wy?szy poziom asertywno?ci w kontaktach z mediami. Nauczysz si? jak ciekawie i przekonuj?co mówi? o swej firmie, produkcie, us?udze, akcji. Dowiesz si? jak kontrolowa? przebieg rozmowy z dziennikarzem i nawet najtrudniejsze pytania wykorzysta? do udzielenia pozytywnych i rzeczowych odpowiedzi.