Bogus?aw Feliszek, 2010-03-08
"Dlaczego polityka to "dziki kraj""

Dlaczego polityka to dziki kraj

Wydawa? by si? mog?o, ?e politykowi, który dzia?a? z niezmiennym powodzeniem w polskiej polityce przez ostatnie 20 lat buty na zmian? mogliby czy?ci? Machiavelli, Sun Tsu i von Clausewitz.

Dlaczego zatem Miros?aw Drzewiecki tak marnie ko?czy swój polityczny ?ywot? Zapomina?, ?e Machiavelli, Sun Tsu i von Clausewitz nigdy z?ego s?owa nie powiedzieli o swoim kraju?

Nie wiem jakie szkolenia kryzysowe przeszed? by?y minister sportu. Wiem, ?e zapomnia? o zasadzie, ?e uleganie emocjom bardzo szybko prowadzi na polityczny szafot.

Oto 21 porad dla polityków, którzy nie chc? podzieli? losu "Mira" i "Zbycha":

Ostrze?enie: Lektura tych porad wystawia Ci? na ryzyko poznania brudnych, ohydnych i dzikich zachowa? polityków.

Zasada 1 – Nigdy nie obdarzaj przyjació? nadmiernym zaufaniem. Naucz si? wykorzystywa? wrogów.

Miej baczenie na przyjació? – zdradz? Ci? szybciej ni? przypuszczasz kiedy tylko zaczn? zazdro?ci? Ci powodzenia; staj? si? wtedy zaborczy i despotyczni. Fa?szywi przyjaciele mog? Ci zaszkodzi? wi?cej ni? prawdziwi wrogowie. Kiedy zatrudnisz by?ego wroga zyskujesz jego wdzi?czno?? i lojalno?? wi?ksz? od tej jakiej móg?by? oczekiwa? od przyjaciela. Je?eli nie masz nieprzyjació?, poszukaj sposobu, aby ich stworzy?.

Zasada 2 – Ukrywaj prawdziwe zamiary.

Trzymaj ludzi w niepewno?ci i nigdy nie odkrywaj celów dzia?ania. Je?eli nie znaj? Twoich zamiarów, nie mog? przygotowa? si? do obrony. Prowad? ich w z?ym kierunku, otaczaj wszystko mg?? niewiedzy – kiedy poznaj? prawdziwe zamiary b?dzie ju? za pó?no.

Zasada 3 – Zawsze mów mniej ni? jest to potrzebne.

Kiedy próbujesz wywrze? na ludziach wra?enie, im wi?cej mówisz, tym bardziej jeste? pospolity i tym mniejsz? masz kontrol?. Nawet mówi?c co? banalnego, b?dzie to wygl?da?o bardziej oryginalnie je?eli zrobisz to w aurze tajemnicy i niedopowiedzenia. Wp?ywowi ludzie osi?gaj? wi?cej kiedy mówi? mniej. Im wi?cej s?ów, tym wi?ksze ryzyko, ?e powiesz co? g?upiego.

Zasada 4 – Tak wiele zale?y od reputacji – chro? j? za wszelk? cen?.

Reputacja to fundament w?adzy. Dzi?ki reputacji mo?esz dzieli? i rz?dzi?, nagradza? i kara?, zastrasza? i wygrywa?. Kiedy si? potkniesz, mo?esz by? zaatakowany ze wszystkich stron. Zbuduj reputacj?, której nikt nie jest w stanie zniszczy?. Wyprzedzaj potencjalne ataki i du? je w zarodku. Jednocze?nie, szukaj s?abych punktów w reputacji przeciwników. Po ujawnieniu wady wroga usu? si? w cie? i pozwól opinii publicznej wyda? wyrok.

Zasada 5 – Wygrywaj dzia?aniem, nie s?owami.

Ka?da wygrana potyczka s?owna jest pyrrusowym zwyci?stwem: niech??, wrogo?? i ch?? odegrania si? s? mocniejsze i trwaj? d?u?ej od przej?ciowej zmiany zdania. O wiele mocniejsze jest przekonanie ludzi poprzez dzia?anie, nawet bez jednego s?owa.

Zasada 6 – Infekcja: Unikaj ludzi nieszcz??liwych i pechowców.

Mo?na umrze? od cudzego nieszcz??cia – stany emocjonalne s? tak samo zara?liwe jak wirusy. Mo?esz mie? wra?enie, ?e niesiesz pomoc ton?cemu nie wiedz?c, ?e sam przy?pieszasz swoj? zgub?. Pechowcy czasem s? autorami w?asnych nieszcz??? – nic nie stoi na przeszkodzie, ?eby pogr??yli te? Ciebie. Szukaj towarzystwa ludzi zadowolonych i szcz??liwych.

Zasada 7 – Uzale?niaj ludzi od siebie.

Aby wzmocni? swoj? niezale?no??, musisz by? potrzebny innym. Im wi?cej osób na Tobie polega, tym wi?ksz? masz wolno??. Je?eli b?dziesz dzia?a? tak, ?eby szcz??cie i powodzenie innych zale?a?o wy??cznie od Ciebie, nie masz si? czego l?ka?. Nigdy nie ucz ich za du?o, bo wtedy mogliby si? od Ciebie uniezale?ni?.

Zasada 8 – Kiedy prosisz ludzi o pomoc, odwo?uj si? do ich osobistego interesu, nie do lito?ci lub wdzi?czno?ci.

Prosz?c przyjaciela, sojusznika lub partnera o pomoc, nie przypominaj tego, co dla niego wcze?niej zrobi?e?; zawsze znajdzie jak?? wymówk?. Poka? co zyska kiedy Ci pomo?e i poka? to w zdwojonym wymiarze. Na pewno zareaguje entuzjastycznie kiedy zrozumie co zyska.

Zasada 9 – Zniszcz wroga doszcz?tnie.

Wszyscy wielcy przywódcy (poczynaj?c od Moj?esza) wiedzieli, ?e gro?nego wroga trzeba wdepta? w ziemi?. Czasem doj?cie do tej wiedzy by?o bardzo krwawe. Kiedy w ognisku pozostanie jedna niewygaszona ?agiew, niewa?ne jak s?abo si? tli – wcze?niej czy pó?niej od niej w?a?nie roznieci si? ogie?. Wi?cej traci si? przez po?owiczne dzia?anie ni? ca?kowit? destrukcj?; wróg ma czas na odbudow? i przygotowanie zemsty. Pokonaj go nie tylko fizycznie, ale zabij w nim tak?e ducha walki i nadziej?.

Zasada 10 – Nie buduj fortec – izolacja jest gro?na.

?wiat jest niebezpieczny i roi si? od wrogów – ka?dy musi troszczy? si? o w?asne bezpiecze?stwo. Fortece wygl?daj? na bezpieczne miejsca. Ale izolacja wystawia Ci? na nowe niebezpiecze?stwa: odcina od informacji, wyró?nia z otoczenia i czyni ?atwym celem. Lepiej kiedy kr??ysz w?ród ludzi, szukasz sojuszników i zawi?zujesz alianse. T?um chroni przed wrogami.

Zasada 11 – Nie opowiadaj si? zdecydowanie po niczyjej stronie.

Tylko g?upcy ?piesz? si? z ferowaniem opinii. Pilnuj zawsze tylko swego interesu. Zachowuj?c niezale?no??, pozostajesz tak?e panem innych; wykorzystujesz jednego przeciw drugiemu i sprawiasz, ?e szukaj? z Tob? kontaktu.

Zasada 12 – Nie brud? sobie r?k.

Musisz by? wzorem uczciwo?ci, wydajno?ci i skuteczno?ci. Nie mo?esz by? kojarzony z b??dami i niegodnymi uczynkami. Czarn? robot? zlecaj koz?om ofiarnym. Je?eli nikt nie mo?e Ci? wyr?czy?, pami?taj o za?o?eniu "aksamitnych r?kawiczek".

Zasada 13 – Wykorzystuj potrzeb? kultu.

Ludzie odczuwaj? przemo?n? potrzeb? autorytetu - wiary w co? lub kogo?. Postaraj si? by? centralnym punktem tej potrzeby – daj wiar? i poka? cel. U?ywaj niejasnego j?zyka i du?o obiecuj. Podkre?laj, ?e entuzjazm jest wa?niejszy od racjonalnego i jasnego my?lenia. Poka? nowe rytua?y i popro? ludzi o wyrzeczenia. Tam, gdzie nie ma jednej religii i wielkiej idei, Twoja nowa "duchowa propozycja" da Ci ogromn? w?adz?.

Zasada 14 – Pokazuj, ?e sukcesy przychodz? Ci z ?atwo?ci?.

Twoje dzia?ania musz? wygl?da? na naturalne i niem?cz?ce. Ca?a wiedza, przygotowanie i sztuczki powinny pozosta? w cieniu. Dzi?ki temu poka?esz, ?e sta? Ci? na wi?cej. Nie ulegaj pokusie mówienia ile wysi?ku kosztowa? Ci? sukces. Nie pokazuj nikomu swoich sztuczek je?eli nie chcesz, ?eby kto? je wykorzysta? przeciw Tobie.

Zasada 15 – Postaraj si?, ?eby wszyscy grali Twoimi kartami.

Najlepsze manipulacje to te, które wytwarzaj? wra?enie wyboru: ofiara my?li, ?e mo?e kontrolowa? bieg wydarze? nie zdaj?c sobie sprawy, ?e jest tylko kukie?k? w Twoich r?kach. Oferuj alternatywy, które - bez wzgl?du na opcj? - zawsze s? dla Ciebie korzystne. Dawaj ludziom wybór pomi?dzy mniejszym i wi?kszym z?em, z których ka?de stawia Ci? w roli zwyci?zcy.

Zasada 16 – Szukaj u ludzi s?abych punktów.

Ka?dy ma s?aby punkt. KA?DY. ?ród?em tej s?abo?ci jest zwykle jaka? obawa, niekontrolowana emocja lub potrzeba; czasem drobna wada. Jej wykrycie pozwala zdoby? nad t? osob? przewag?.

Zasada 17 – Opanuj sztuk? zarz?dzania czasem.

Nigdy nie ujawniaj, ?e masz ma?o czasu – po?piech pokazuje brak kontroli nad czasem. Okazuj cierpliwo??, która ma dowie??, ?e i tak dostaniesz to na czym Ci zale?y. Szukaj optymalnego momentu na ka?de dzia?anie. Obserwuj trendy. Nie wykonuj przedwczesnych ruchów. Dzia?aj zdecydowanie kiedy nadesz?a TA chwila.

Zasada 18 – My?l, co chcesz, ale zachowuj si? jak inni.

Kiedy demonstrujesz publicznie pogl?dy odmienne od "g?ównego nurtu my?lenia" lub czynisz to w kontrowersyjny sposób, ludzie pomy?l?, ?e zale?y Ci tylko na zwróceniu na siebie uwagi i uwa?asz si? za kogo? lepszego. Poszukaj? okazji, ?eby Ci? ukara?, bo przez Ciebie poczuli si? gorsi. Okazuj swoje oryginalne pogl?dy tylko najbli?szym przyjacio?om i tym, którzy potrafi? doceni? Twoj? wyj?tkowo??.

Zasada 19 – Nie przyjmuj podarunków.

Wszystko co dostajesz za darmo jest podejrzane. To, co ma realn? warto?? warte jest realnej zap?aty. P?ac?c za wszystko nie czujesz si? do niczego zobowi?zany, nie masz poczucia winy ani przeczucia, ?e kto? czego? od Ciebie chce. P?a? zawsze pe?n? cen? – wyj?tkowa jako?? nie potrzebuje cenowej promocji. Szczodro?? do wyró?nik ludzi wp?ywowych.

Zasada 20 – Prowokuj stosuj?c "efekt lustra".

Lustro znakomicie odzwierciedla rzeczywisto??, ale mo?e by? tak?e perfekcyjnym narz?dziem manipulacji. Kiedy na?ladujesz swoich wrogów, powtarzaj?c dok?adnie ich zachowanie, utrudniasz im rozszyfrowanie Twojej prawdziwej strategii. Przedrze?niaj?c o?mieszasz ich, poni?asz i prowokujesz. Pokazujesz im - niczym w lustrze - jak si? zachowuj? i zwodzisz iluzj?, ?e dzielisz ich warto?ci. Tylko najmocniejsi s? w stanie z godno?ci? stawi? czo?a temu wyzwaniu konkurencji.

Zasada 21 – Nigdy nie pokazuj swego perfekcjonizmu.

Pokazywanie, ?e jeste? lepszy jest niebezpieczne, ale najbardziej niebezpieczne jest pokazywanie, ?e nie masz wad ani s?abych stron. Zazdro?? rodzi cichych wrogów. Inteligencja i przebieg?o?? podpowiadaj?, ?eby przyzna? si? od czasu do czasu do drobnej skazy, która uczyni Ci? bardziej "normalnym". Perfekcja zdarza si? tylko w niebie.

Jak wida?, polityka to "dziki kraj". Kto tego nie rozumie, zas?uguje na dzikie rozczarowanie, dzik? gorycz i dzik? kar?.