Bogus?aw Feliszek, 2010-02-15
"Prawo Feliszka"

Prawo Feliszka

Mimo ?e interesujesz si? public relations prawdopodobnie nigdy nie s?ysza?e? o prawie Feliszka, ale tak my?l? sobie, ?e skoro Murphy mia? swoje prawo, ja te? mog?.

Prawo Feliszka dotyczy relacji z mediami w zarz?dzaniu kryzysem i komunikacj? kryzysow? i brzmi: "Dziennikarz na pewno zada pytanie, którego najbardziej si? boisz."

Je?eli jest w kosmosie cho?by jedno pytanie, na które za ?adne skarby nie chcia?by? odpowiedzie?, nie ?ud? si?, ?e dziennikarz zapomni je zada?.

"Czy to prawda, ?e wasza firma zamierza zwolni? po?ow? pracowników? Czy szykuje si? podwy?ka podatków? Co pan powie na s?owa lidera opozycji, który uwa?a, ?e jest pan niekompetentny i leniwy?" Je?eli znajdziesz czas na przygotowanie odpowiedzi na te pytania, masz wi?ksze szanse na wyj?cie obronn? r?k? z opresji. Je?eli nie, najprawdopodobniej polegniesz w pierwszej rundzie wywiadu.

Jak mogli?cie do tego dopu?ci??

To pytanie numer jeden na li?cie najtrudniejszych pyta? jakie zadaj? dziennikarze w kryzysie. Kto uk?ada? list?? Uczestnicy naszych szkole? medialnych.

Pytanie ma du?y ?adunek emocjonalny; zak?ada, ?e sta?o si? co? okropnego. Jest w nim sugestia, ?e kto? móg? zapobiec tragicznemu wypadkowi, ale tego nie uczyni?. To rodzaj pytania lub oskar?enia, które mo?na odebra? bardzo osobi?cie; zadane przez dziennikarza zimnym g?osem mo?e trafi? prosto w serce. Kiedy zada je m?oda matka zaniepokojona losem swoich dzieci - wszyscy widz? jej oczy pe?ne ?ez - ka?dy mo?e poczu? si? zdruzgotany.

Nie mo?esz nikomu zabroni? zadawania takich pyta?, ale na pewno mo?esz przygotowa? si? do odpowiedzi.

Przez ostatnie 10 lat na naszych szkoleniach s?ysza?em wiele wersji odpowiedzi na pytanie: "Jak mogli?cie do tego dopu?ci??" Niektóre beznadziejne, niektóre tak dobre, ?e zazdro?ci?em autorom m?dro?ci, wyobra?ni i wyczucia sytuacji.

Niestety nie ma jednej dobrej "z?otej odpowiedzi" pasuj?cej do wszystkich sytuacji. Te najlepsze maj? jednak wspólny mianownik ??cz?cy uczciwo?? i wiarygodno??. Najwa?niejsze w nich s? nie same s?owa, ale styl wypowiedzi i to jak te s?owa s? odbierane.

Wi?cej trudnych pyta?

W tym roku wszystkich uczestników naszych szkole? medialnych prosimy o wype?nienie kwestionariusza, który pomo?e dok?adnie dopasowa? tre?? szkolenia do potrzeb. Jedno z pyta? brzmi: "Jakie jest najtrudniejsze pytanie, które móg?by zada? Ci dziennikarz w sytuacji kryzysowej?"

Oto najcz??ciej podawane pytania (kolejno?? przypadkowa):

1. Kto jest za to odpowiedzialny?

2. Dlaczego nie podj?to skutecznych dzia?a? prewencyjnych?

3. Co zamierzacie z tym zrobi??

4. Jak du?e jest niebezpiecze?stwo?

5. Czy b?d? konsekwencje wobec winnych?

6. Czy s? ofiary ?miertelne?

7. Czy kto? zosta? ranny?

8. Czy rodziny zabitych dostan? odszkodowanie?

9. Kiedy sytuacja b?dzie opanowana?

10. Czy ten wypadek mo?e si? powtórzy??

Odpowied? bez pytania

A co je?eli to wstr?tne pytanie jednak nie padnie? To wcale nie znaczy, ?e straci?e? czas na opracowanie niepotrzebnej odpowiedzi. Pewno?? siebie jak? daje ?wiadomo?? bycia przygotowanym na ka?d? ewentualno?? na pewno pomaga skupi? si? na lepszych odpowiedziach zamiast dzieli? uwag? pomi?dzy swoimi odpowiedziami i pytaniem, którego nigdy nie chcia?by? us?ysze?. Tak, tak... Mimo ?e dziennikarz go nie zada?, to przez czas wywiad o nim my?la?e?, prawda? Nie pytaj sk?d to wiem :-)

Pami?tam warsztat medialny przed zaplanowanym wywiadem kiedy klient g??boko westchn??: "Zawsze jest takie pytanie i ?eby tylko jedno." Tak go to m?czy?o, ?e nawet nie chcia? wyjawi? co go gryzie. Kiedy w ko?cu uleg?, zrozumia?em jego w?tpliwo?ci, ale jednocze?nie zaproponowa?em wspóln? prac? nad odpowiedzi?. Zaj??o nam to dwie godziny, ale warto by?o si? trudzi?.

Pytanie nie pad?o w wywiadzie, ale klient by? tak zadowolony z przygotowanej odpowiedzi, ?e sam sprowokowa? reportera do zadania tego pytania w nast?pnym wywiadzie. Dziennikarz mia? temat na pierwsz? stron?, a klient uzyska? szans? przedstawienia kontrowersyjnego problemu w pozytywnym ?wietle.

Konkluzja

Je?eli boisz si? odpowiedzi na najtrudniejsze pytanie, warto po?wi?ci? troch? czasu na przygotowanie odpowiedzi. Od Ciebie zale?y czy, kiedy i jak to wykorzystasz. Maj?c gotow? odpowied? nie musisz si? ju? d?u?ej martwi? tym okropnym pytaniem.