Bogus?aw Feliszek, 2010-02-08
"Troch? emocji rzecznika"

Troch? emocji rzecznika

Na szkoleniu medialnym us?ysza?em pytanie co s?dz? o okazywaniu emocji przez rzecznika prasowego, szczególnie w sytuacji kryzysowej, kiedy s? ranni lub ofiary ?miertelne w?ród pracowników.

Pytanie zada?a pracownica dzia?u public relations w firmie dzia?aj?cej w sektorze zdominowanym przez m??czyzn. Stwierdzi?a, ?e emocje nale?y trzyma? pod kontrol?, bo tylko tak mo?na zapewni? sobie szacunek kolegów i respekt podw?adnych.

Odporno?? na z?e koleje losu, twardo?? i zdecydowanie - to cechy, nad którymi pracowa?a przez wszystkie lata. Teraz kiedy spodziewa?a si? awansu na rzecznika prasowego chcia?a wiedzie? czy profesjonalni rzecznicy rzeczywi?cie nigdy nie ulegaj? emocjom.

Powiedzia?em jej to, co powtarzam wszystkim rzecznikom prasowym od lat. Rzecznik prasowy, szczególnie w sytuacji kryzysowej, musi by? wiarygodny - wiarygodno?? to jego najwa?niejszy kapita?. A to znaczy - t?umaczy?em - ?e musisz nie tylko wierzy? we w?asne s?owa, ale tak?e wierzy? w sam? siebie. Czyli, w ka?dej chwili musisz by? sob?.

Rzecznik prasowy mo?e wypowiada? bardzo m?dre s?owa, ubra? je w pi?kne zdania, ale pró?ny jego trud je?eli nie jest wiarygodny. Je?eli nie masz wybitnych uzdolnie? aktorskich (a je?li masz, to dlaczego nie grasz w teatrze?), radz? pozosta? sob? ni? udawa? kogo? innego (i obcego).

Szef firmy, który nie okazuje ?adnych uczu? po ?mierci pracownika, nie b?dzie jej dobrym rzecznikiem prasowym. Szczero??, uczciwo??, troska, wspó?czucie to naturalne reakcje w tragicznych momentach, ale musz? by? prawdziwe, nie sztuczne.

Panowanie na emocjami mo?e, jednak?e, sprawia? problemy. S? okoliczno?ci kiedy osoba lepiej radz?ca sobie z emocjami powinna wyst?pi? w roli rzecznika prasowego. Z tego w?a?nie powodu - "tak na wszelki wypadek" - zawsze doradzamy wyznaczenie rezerwowego rzecznika.

Pokazywanie emocji jest nie tylko usprawiedliwione, ale w wielu okoliczno?ciach tak?e wskazane. Zawsze jednak emocje powinny by? kontrolowane. Rzecznik prasowy nie jest w stanie dobrze wype?nia? swojej funkcji je?eli na przyk?ad, silne emocje uniemo?liwi? swobodn? wypowied?. "W oczach pojawi?y si? ?zy, s?owa po prostu ugrz?z?y mi w gardle..."

Debata o tym czy okazywa? emocje czy nie przekszta?ca si? cz?sto w pytanie kto powinien reprezentowa? w mediach firm? w czasie kryzysu. Czy ma to by? osoba "troszk? emocjonalna" czy kto? kto nigdy nie traci zimnej krwi? Czy kobiety s? lepszymi rzecznikami od m??czyzn w sytuacji kryzysowej? Wielu praktyków public relations tak w?a?nie s?dzi.

Wielokrotnie kobiety s? desygnowane do roli rzecznika prasowego w zarz?dzaniu kryzysem, bo dominuje przekonanie, ?e to kobiety w?a?nie s? bardziej uczciwe i wykazuj? wi?cej empatii ni? m??czy?ni. Czy to ma sens? Id?c tym tropem nale?a?oby stwierdzi?, ?e kobiety s? lepszymi piel?gniarkami, nauczycielkami i kucharkami. A m??czy?ni lepszymi informatykami, policjantami i taksówkarzami. Mam racj??

W moim przekonaniu najlepszym rzecznikiem jest zawsze najlepszy rzecznik i sprawa p?ci nie ma z tym nic wspólnego. Je?eli to b?dzie kobieta, dobrze; je?li m??czyzna - tak samo.

Kiedy absolutnym priorytetem w wyborze rzecznika prasowego jest jego wiarygodno??, to musi by? to osoba, która wie co si? wydarzy?o, potrafi to szybko i trafnie oceni?, autentycznie j? to interesuje, umie przewidzie? rozwój wydarze? (tak?e ten najgorszy) i jest kim? kto mo?e podj?? w tej sprawie konkretne decyzje. P?e? nie odgrywa ?adnej roli.

Rzecznik prasowy musi dobrze czu? si? z tym, co ma do powiedzenia. Musi wierzy? w to, co mówi. Musi mówi? z przekonaniem. I na koniec musi wierzy? w siebie i by? sob?.