Bogus?aw Feliszek, 2009-10-26
"Poszukiwacze z?otych rozwi?za?"

Poszukiwacze z?otych rozwi?za?

Kiedy przygotowuj?c audyt komunikacyjny rozmawiam z klientami o tym, co mo?na poprawi? w ich organizacji, jestem zaskoczony otwarto?ci? i bezpo?rednio?ci? w dzieleniu si? informacjami o tym, co kuleje, co mo?e si? nie uda?, sk?d mo?e przyj?? zagro?enie lub - po prostu - co mo?na robi? lepiej.

To, co jednak mnie zdumiewa najbardziej, to gotowo?? pracowników do przedstawienia praktycznych rozwi?za? omawianych problemów.

Zgadza si?. Pracownicy wiedz? co funkcjonuje ?le i jak to naprawi?. Dlaczego wi?c tego nie robi??

Oto pi?? powodów dlaczego pracownicy nie mog? lub nie chc? poprawi? organizacji i sugestie rozwi?za?.

 1. "Nikt nas nie prosi? o rad?."

  Organizacja nie przyznaje si? do tego, ?e zawsze mo?na w niej co? ulepszy?. Kto? kto chce usprawni? tak? "idealn?" organizacj? mo?e by? postrzegany jako wichrzyciel i malkontent.

  Jednemu z naszych klientów doradzi?em, aby ka?demu pracownikowi wys?a? imienny e-mail z zach?t? do wprowadzania pozytywnych zmian na swoim stanowisku pracy. By?o w nim zapewnienie, ?e nikogo nie spotkaj? ?adne sankcje, je?li zmiany oka?? si? niewypa?em. Pod warunkiem jednak, ?e b?d? zgodne z prawem i nie narusz? norm etycznych. Bardzo szybko firma nabra?a wigoru i - co ciekawe - zmniejszy?a si? rotacja kadry.

  Rozwi?zanie: Sprawd? czy organizacja stwarza zach?ty do poprawy jej funkcjonowania.

 2. "Styl zarz?dzania t?umi krytyk?."

  No tak, szef mo?e potraktowa? to, co powiesz jako krytyk? jego umiej?tno?ci kierowniczych, mimo ?e wcale nie mia?e? takiego zamiaru. Je?eli nie jest mo?liwe przekazywanie swoich spostrze?e? w gór? nawet najlepsze idee trafi? w pró?ni?.

  Rozwi?zanie: Rozwa? wprowadzenie ró?nych sposobów anonimowego przekazywania pracowniczych pomys?ów i komentarzy. Na przyk?ad, specjalna strona w wewn?trznej sieci informatycznej (Intranet) lub bezp?atny numer telefonu.

 3. "Nic nie uchodzi na sucho."

  OK. By? mo?e by?o tak, ?e ostatnio organizacja "wynagrodzi?a" osob?, która w ko?cu odwa?y?a si? wychyli? z szeregu. Ta "nagroda" to obcesowe zlekcewa?enie lub - jeszcze gorzej - wykazanie niestosowno?ci (sic!) takiego zachowania. To wystarczy, aby inni utwierdzili si? w przekonaniu, ?e nie warto próbowa?.

  Rozwi?zanie: Pracownicy musz? by? doceniani lub nawet wynagradzani za sam? ch?? wprowadzania zmian. Nie mo?na uzale?nia? nagrody wy??cznie od trafno?ci i przydatno?ci zaproponowanego rozwi?zania. Wa?niejsze jest wyrobienie w?ród za?ogi prze?wiadczenia, ?e opinie pracowników s? istotne i cenne. To czy b?d? zastosowane jest na drugim planie.

 4. "Tylko szef mo?e mie? ?wietne pomys?y."

  S? takie osoby, które my?l?, ?e ich iloraz inteligencji automatycznie zwi?ksza si? po awansie. Niestety dotyczy to te? niektórych szefów. Je?eli za?oga nauczy?a si?, ?e tylko kierownik mo?e mie? przebojowe pomys?y, nikogo nie powinna dziwi? jej bierno??. Chyba nie musz? t?umaczy? ile kosztuje takie milczenie.

  Nie znam kierownika, który na pierwszym spotkaniu z za?og? mia? odwag? powiedzie?: "Je?li s?dzicie, ?e ten awans zwi?kszy? mój iloraz inteligencji, jeste?cie w b??dzie. Bez waszej inicjatywy trudno b?dzie nam dotrzyma? kroku konkurencji. Stawmy jej czo?a razem". To nietypowe wyznanie z ust nowego szefa, prawda?

  Rozwi?zanie: Im bardziej za?oga czuje si? doceniana, tym wi?cej przedstawia twórczych pomys?ów. Nic nie demoralizuje bardziej ni? wysokie nagrody pieni??ne (lub poza-gotówkowe przywileje) przyznawane pracownikom, którzy i tak ju? maj? wysokie apana?e.

 5. "Musz? mie? w tym jaki? interes."

  Postawmy spraw? jasno. Je?eli Twój m?? lub ?ona ma jaki? pomys?, b?dziesz go ignorowa? dopóty, dopóki z podobn? propozycj? nie wyst?pi wspólny znajomy. Mo?e zobaczysz w telewizji. Lub przeczytasz w gazecie. Wszyscy mamy sk?onno?? do puszczania mimo uszu sugestii naszych najbli?szych.

  Czasem odrzucamy rozwi?zania pracowników, gdy? czujemy, ?e maj? jaki? "ukryty" interes - szukamy drugiego dna. By? mo?e jest to te? sprawa ambicji. Najlepsze idee cz?sto powstaj? tu? pod naszym nosem, a my pomniejszamy ich warto??.

  Smutne to, ale prawdziwe. Czasem potrzebny jest zewn?trzny konsultant (to taka osoba z innego miasta z aktówk? i laptopem), który u?wiadomi Tobie co pracownicy starali si? przez ca?y czas Ci powiedzie? (lub powinni byli to robi?).

  Rozwi?zanie: Nie pozwól, aby wybuja?e EGO os?abi?o zdolno?? s?uchania i... s?yszenia.

Konkluzja

Je?eli naprawd? chcesz uzdrowi? lub chocia?by usprawni? swoj? organizacj?, przeczytaj jeszcze raz te pi?? punktów. Je?li w?tpisz czy pracownicy s? z Tob? szczerzy, gdy? na przyk?ad boj? si? odwetu, mo?e warto zastanowi? nad otwarciem nad nimi parasola ochronnego i zaprosi? do wspó?pracy trzeci? stron?, która zada w?a?ciwe pytania i zaproponuje mo?liwe rozwi?zania.

Je?li potrzebujesz pomocy, napisz do nas - razem poszukamy rozwi?za? na wag? z?ota.