Bogus?aw Feliszek, 2009-10-22
"Co mówi Twoja twarz?"

Idziesz ulic? i spogl?dasz przez u?amek sekundy w oczy nieznanej osobie. Po co? Tysi?ce lat temu nasi przodkowie potrzebowali prostej informacji: Wróg lub przyjaciel? Ucieka? czy i?? dalej?

Kiedy idziesz ulic? w ci?gu dnia nie zawsze przygl?dasz si? przechodniom. Inaczej wieczorem lub w nocy, kiedy ta podstawowa informacja znowu jest wa?na.

Czy ludzie oceniaj? Ciebie po tym jak wygl?dasz? Czy wyrabiaj? pierwsze opinie ju? zanim poznaj? bli?ej? Ile czasu zajmuje im przejrzenie Ciebie na wylot, policzenie wszystkich ozdób i ocenienie tego ile jeste? wart?

Czerpiemy informacje z obserwacji ubrania, postawy, w?osów (najnowsze badania pokazuj?, ?e fryzura jest bardzo istotna w kszta?towaniu opinii), ow?osienia cia?a, okularów, wzrostu, wagi, karnacji cery, itd.

Im wi?cej podobnych do?wiadcze?, tym wi?ksze prawdopodobie?stwo, ?e zareagujemy podobnie. Dlaczego wi?kszo?? osób czytaj?cych ten tekst dojdzie do podobnych wniosków na temat osoby na zdj?ciu?

 

Bogus?aw Feliszek

1. Ile ma lat?

2. Jak? wykonuje prac??

3. Czy jest ?onaty? Czy ma dzieci?

4. Czy uprawia sporty? Zespo?owe czy indywidualne?

5. Woli psy czy koty?

6. Czerwone wino lub bia?e? A mo?e piwo?

7. Czy jest osob?, z któr? mo?na robi? interesy?

8. Czy mu ufasz?

9. Czy mówi po polsku wyra?nie i bez b??dów?

10. Je?li tak, czy to wp?ynie na Twoj? opini? o nim?

 

Mog? oczywi?cie wymy?li? wi?cej pyta?, ale ju? te kilka wystarczy, aby stwierdzi?, ?e nie masz wi?kszych k?opotów z odpowiedziami opieraj?c si? jedynie na dwuwymiarowej fotografii na ekranie komputera.

Twój mózg wykonuje podobne analizy bez przerwy. Co wi?cej - inni te? patrz? na Ciebie!

Niektóre osoby od razu przypadaj? nam do serca? Innym nie ufamy od samego pocz?tku. Te wyroki wydaje nasz automatyczny pilot ulokowany w mózgu. Wszystko czego si? nauczyli?my, czego do?wiadczyli?my intelektualnie i emocjonalnie filtruje nowe kontakty. To nasz sposób odnajdywania si? w skomplikowanym ?wiecie. Bardzo subiektywny sposób.

Zanim otworzysz usta, wyrok na Twój temat ju? zapad?. Czy mo?e by? zmieniony? Tak. Jest bardzo istotne, aby? zdawa? sobie spraw? z "ustawie? konfiguracyjnych" Twojego cia?a, bo informacje, które s? przez Ciebie wysy?ane musz? by? zgodne z tym co mówisz. Nie chcesz przecie? rozbudza? wielkich oczekiwa?, by potem im nie sprosta??

Twoja "twarz" - w tym kontek?cie - jest tytu?em, którym gazeta chce zach?ci? do lektury. Dobry nag?ówek streszcza tre?? artyku?u. Obiecuje wi?cej. Jak brzmi Twój tytu?? Czy dok?adnie opisuje to co czytelnik znajdzie wewn?trz "gazety"?

Oblicze sukcesu

Sekret sukcesu w kontaktach mi?dzyludzkich ukryty jest w pewnym kodzie. Jest to niezwykle skomplikowany kod. Nikt go nie widzia?. Nikt go nie spisa?. Jednak?e wszyscy rozumiemy go bez pud?a.

Cia?o to hologram Twojej osobowo?ci; trójwymiarowy film wy?wietlaj?cy non-stop uczucia i relacje ze ?wiatem. Czy w czasie rozmowy tre?? s?ów pokrywa si? z mimik? i ruchami cia?a? Nawet ludzie, którzy uwa?nie obserwuj? i interpretuj? mow? cia?a, b?d? reagowa? instynktownie na wysy?ane sygna?y.

Na przyk?ad, je?eli jeste? spi?ty - mi??nie twarzy, na której wszyscy koncentrujemy uwag? s? sztywne - ludzie bezwiednie b?d? niech?tnie odnosi? si? do wszystkiego co powiesz. Próbowa?e? kiedy? gra? w tenisa na betonowym i ceglastym korcie? No w?a?nie. Na powierzchni betonowej pi?ki odbija si? wy?ej i szybciej ni? na "cegle". Podobnie ludzie zareaguj? na "betonow?" twarz. Dlatego wchodz?c w potencjalnie niestabiln? lub now? sytuacj?, rozlu?nij mi??nie twarzy.

By? mo?e - jak wi?kszo?? sumiennych i zapracowanych ludzi - trzymasz ramiona nieco wy?ej i wysuwasz je bardziej do przodu ni? inni. Jedno ze ?ci?gien w karku jest bardziej napr??one od drugiego. Je?eli poprosisz kogo? o kwadrans fachowego masa?u ramion i szyi, wejdziesz na spotkanie bardziej zrelaksowany i mo?esz oczekiwa? bardziej stonowanych reakcji.

Twarz organizacji

Jeden z najcz??ciej powtarzanych b??dów polega na rozwi?zywaniu problemów w sterylnym kontek?cie ograniczonym wy??cznie do faktów. W efekcie otoczenie nie rozumie motywów dzia?ania? Reakcja? Wi?cej informacji. Ludzie nadal nie rozumiej?. A wi?c kolejne fakty. Sterylny wizerunek firmy. Bez twarzy. Bez osobowo?ci.

Pierwsze wra?enie dotyczy tak?e pierwszego kontaktu z produktem, a mówi?c dok?adniej z jego opakowaniem.

Twarz w komunikacji biznesowej to w du?ej mierze efekt kreacji. Szumi?cy wodospad przy wej?ciu do osiedla domków jednorodzinnych od razu przyja?nie nastawia potencjalnych kupców. Architekt, który je projektowa? kierowa? si? na pewno nie tylko estetyk?, ale tak?e potrzebami marketingu.

W sprzeda?y nieruchomo?ci powszechne jest stwierdzenie, ?e najwa?niejsza jest lokalizacja. Ale mo?esz mie? najlepsze miejsce (g?ówny pasa? w mie?cie, presti?owe s?siedztwo, widok na las, morze lub góry) i szuka? kupca bez ko?ca, je?eli elewacja b?dzie w kolorze "w?ciek?ej" cytryny. Czy kiedy ostatnio ogl?da?e? mieszkanie lub dom z zamiarem kupna po?rednik nieruchomo?ci kaza? Ci zdj?? buty?

Kilku agentów nieruchomo?ci pocz?tkowo kr?ci?o nosem, kiedy poradzi?em, aby wyposa?yli si? w nowy ekwipunek: mro?one ciasto i blach? do wypieków. Nie ma nic pi?kniejszego od zapachu ?wie?o wypieczonego ciasta dro?d?owego, kiedy wchodzisz do kuchni domu, nad którego kupnem w?a?nie si? zastanawiasz. ?aden ze sprzedawców nieruchomo?ci nie zosta? zawodowym piekarzem, ale ich konta bankowe zasili?y "smakowite" prowizje.

Tak wi?c "twarz", któr? chcesz przedstawi? mo?e wykorzystywa? kolor, zapach, styl. Jednym s?owem, co? co robi dobre wra?enie. I nie musi od razu rzuca? na kolana. Wystarczy, ?e stworzy mi?? atmosfer?. Subtelna muzyka, stonowane kolory, prostota stylu, konserwatywny wystrój wn?trza. Wszystko zale?y od tego, co sprzedajesz.

Znasz twarz swej organizacji? Wi?c przy?lij mi jej zdj?cie.