Bogus?aw Feliszek, 2009-10-12
"Halo! Tu talk show!"

Halo! Tu talk show!

Jeden z moich znajomych prowadzi codzienn? porann? audycj? w lokalnym radiu. Kiedy go zapyta?em czego oczekuje od swoich rozmówców po sekundzie namys?u odpowiedzia?: "Kontrowersyjna wypowied? zawsze zwi?ksza s?uchalno??."

Ostry, dosadny i przewrotny komentarz jest znakomitym sposobem zdobycia rozg?osu. Jednak wi?kszo?? ludzi unika tej metody, a szczególnie kobiety. Na poparcie tej tezy gotów jestem zaryzykowa? krótki test:

1. Je?eli Twoja organizacja zdecydowa?a, ?e nie b?dzie rozmawia? z mediami:

A. Podporz?dkowujesz si?.
B. Buntujesz si?.

2. Skromno?? daje poczucie bezpiecze?stwa i ?wiadczy o rozs?dku.

A. To oczywiste.
B. W ?adnym wypadku!

3. Nadmierna obecno?? w mediach szkodzi organizacji.

A. Prawda.
B. Nigdy nas za du?o w mediach.

Z naszych do?wiadcze? wynika, ?e kobiety raczej sk?onne s? wybiera? wariant A, a m??czy?ni B.

Kobiet? trudniej jest przekona? do wyst?pu przed mikrofonem i kamer?. M??czy?ni cz??ciej te? decyduj? si? na udzia? w szkoleniach medialnych i treningach rzeczników prasowych. Wiedz?, ?e w potocznym mniemaniu ekspert wyst?puj?cy w radiu lub udzielaj?cy wywiadu gazecie jest bardziej kompetentny od tego, który nie zosta? zaproszony do rozmowy.

Jaka jest inna cecha poszukiwana w?ród go?ci, którzy chc? zdoby? uznanie s?uchaczy i wdzi?czno?? redaktorów?

Energia i pasja.

Energia i entuzjazm uczyni? nawet z banalnego i nudnego tematu pasjonuj?cy wywód. Go??, który mówi z zapa?em automatycznie zmusza do bardziej uwa?nego s?uchania.

Za minut? antena

Dla wielu z nas wyst?p w radiowym talk show mo?e by? bardzo skutecznym posuni?ciem w programie zmierzaj?cym do zdobycia wi?kszej popularno?ci. Przygotowanie do takiego wyst?pu przypomina proces opracowania informacji prasowej lub propozycji tematu. Potrzebny jest temat i oryginalne podej?cie.

Oto 10 wskazówek co zrobi?, aby radiowy wyst?p zaliczy? do sukcesów:

1. Przygotuj dokumentacj? i elektroniczn? teczk? prasow?. Umie?? na firmowej stronie WWW wszystkie informacje, które wyt?umacz? kim jeste? i dlaczego chcesz wyst?pi? w audycji. Dodaj list? proponowanych pyta?, ?yciorys, próbki produktu, interesuj?ce (i ?mieszne!) fakty, ?atwy do zapami?tania telefon kontaktowy. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, kiedy b?dzie to Twój debiut. Prowadz?cy program i producent musz? mie? pewno??, ?e rozmawiaj? z wiarygodn? osob?. Samo stwierdzenie, ?e jeste? ekspertem w wybranej dziedzinie to za ma?o.

2. Pos?uchaj kilku audycji z udzia?em innych go?ci. Nic bardziej nie zmniejsza Twoich szans na pozytywny odzew redakcji ni? propozycja tematu, który w ?aden sposób nie jest zbie?ny z profilem i stylem audycji, w której chcesz wyst?pi?.

3. Wykorzystuj do?wiadczenie. Ka?demu producentowi radiowemu cierpnie skóra na sam? my?l co stanie si?, gdy po w??czeniu mikrofonu zaproszony go?? z powodu tremy nie b?dzie w stanie wypowiedzie? ani jednego sensownego zdania. Je?eli potrafisz udowodni? swoje wcze?niejsze do?wiadczenia radiowe lub wyst?py publiczne, zrób to.

4. Dowiedz si? jaka jest najlepsza pora do kontaktu telefonicznego z redakcj?. Propozycja wyst?pu w radiu przypomina ka?d? inn? ofert? sprzeda?y. Nie dzwoni si? przecie? do klientów, gdy nie maj? czasu na rozmow?.

5. Wykorzystuj aktualno??. Je?eli propozycja tematu jest zbie?na z tym czym ?yj? media, Twoja szansa na pozytywn? reakcj? ro?nie. Na przyk?ad, je?eli Twoja firma zwi?ksza sprzeda? i zatrudnienie w okresie recesji, mo?esz liczy? na zainteresowanie mediów.

6. Rekomendacja trzeciej strony. Mo?esz o sobie my?le?, ?e wspaniale wypadasz w mediach, ale czy jest kto? kto powie o Tobie to samo? "Jan Nowak przedstawi? wyj?tkowo ciekaw? prezentacj? o aktualnych trendach w bankowo?ci na seminarium przedstawicieli niezale?nych inwestorów. Z niecierpliwo?ci? czekamy na kolejne spotkanie w styczniu o kredytach z banków europejskich."

7. Przetestuj prezentacj? propozycji. Kiedy s?dzisz, ?e jeste? ju? gotowy do rozmowy z redakcj?, przetestuj plan rozmowy ze znajomym lub koleg? z pracy. Je?eli nie wywo?asz entuzjazmu, mo?esz by? pewny, ?e reakcja producenta talk show b?dzie podobna.

8. Najpierw zadzwo?, potem prze?lij e-mail. Niektórzy specjali?ci PR radz? najpierw wys?a? list i kontaktowa? si? telefonicznie dzie? lub dwa pó?niej. To dobra metoda, ale zauwa?y?em, ?e je?li uda Ci si? skontaktowa? bezpo?rednio z producentem talk show, masz szans? "ku? ?elazo póki gor?ce" jak równie? wykaza?, ?e jeste? dobrym rozmówc?. Poczta g?osowa i automatyczne sekretarki utrudniaj? skuteczny kontakt, ale zawsze warto spróbowa?. Je?eli nie uda Ci si? porozmawia?, nagraj informacj? i wy?lij e-mail.

9. Pokochaj swój pomys?. Je?eli sam nie kupujesz swoich produktów, nie licz, ?e zrobi? to inni. Programy talk show potrzebuj? ciekawych go?ci i kontrowersyjnych tematów. Im bardziej jeste? przekonany do tematu/produktu/us?ugi, tym wi?ksza szansa, ?e Twój entuzjazm udzieli si? redaktorowi.

10. Zrób to. Bez ryzyka nie ma sukcesu. Wielu potencjalnych znakomitych go?ci talk show sko?czy?o karier? na poziomie ?piewaka spod prysznica. Rewelacyjny temat i pasjonuj?ca argumentacja, ale nikt o nich nie s?ysza?. Zaryzykuj, znajd? numer telefonu i zadzwo?. Co mo?esz us?ysze?? NIE, a mo?e nawet TAK!

Teraz ju? wiesz co zrobi?, kiedy us?yszysz w s?uchawkach g?os realizatora: "Uwaga! Wchodzimy."

W razie w?tpliwo?ci mo?esz liczy? na nasz? fachow? pomoc. Napisz do mnie: biuro@pressence.com.pl