Bogus?aw Feliszek, 2009-10-08
"Politycy, donosiciele i dziennikarze"

Politycy, donosiciele i dziennikarze

Z przeciekami mamy do czynienia codziennie w polityce, rz?dzie, ?wiecie biznesu i nawet w s?u?bach specjalnych.

Za?ó?my, ?e konkurencyjna firma ma co? do ukrycia przed opini? publiczn?. Je?eli dowiedz? si? o tym media, konkurent b?dzie mia? k?opoty lub nawet zostanie wyeliminowany. Ale media nigdy by o tym nie napisa?y gdyby kto? "?yczliwy" im nie powiedzia?.

Nieformalne przecieki maj? tak?e cztery inne zastosowania:

1. lepsze przygotowanie dziennikarzy do opisania tematu,

2. negocjacje zmierzaj?ce do opó?nienia publikacji informacji w mediach,

3. poprawa b??du kiedy zawodz? systemowe rozwi?zania lub nikt nie jest zainteresowany wyja?nieniem prawdy,

4. zach?cenie dziennikarzy do rozpocz?cia w?asnego dochodzenia.

Ten z?y kapu?

Policjanci gardz? donosicielami i uwa?aj? ich za z?o konieczne. Tajni wspó?pracownicy nale?? ludzi, którzy powinni siedzie? w wi?zieniu. Dopóki ich donosy pomagaj? z?apa? gro?niejszego przest?pc?, mog? liczy? na przychylno?? aparatu ?cigania.

Informacja przekazana przez donosiciela traktowana jest z nieufno?ci?. Policjant wie, ?e kapu? próbuj?c zwi?kszy? warto?? handlow? donosu lubi j? troch? "ubarwi?". Informatorzy dziennikarzy wywodz? si? z innej grupy ludzi i maj? inne motywacje.

Kiedy pracowa?em jako dziennikarz tylko w wyj?tkowych okoliczno?ciach rozmawia?em na zasadzie poufno?ci z przemytnikami, hazardzistami, kieszonkowcami, oszustami i prostytutkami. Najcz??ciej ?ród?em poufnych informacji by?y osoby niezadowolone ze swego pracodawcy; sfrustrowani policjanci, lekarze, prawnicy i urz?dnicy pa?stwowi lub samorz?dowi oburzeni brakiem sprawiedliwo?ci lub niewydolno?ci? systemu, w którym dzia?ali ch?tnie dzieli si? warto?ciowymi informacjami. Próbowali w ten sposób wyj?? poza ten uk?ad i ich donosy wielokrotnie prowadzi?y do zmiany systemu.

Oto pi?? ogólnych zasad, którymi nale?y kierowa? si? ustalaj?c zasady poufnego przekazania informacji dziennikarzowi:

1. Czy dobrze znasz dziennikarza i czy darzysz go zaufaniem?

2. Czy dziennikarz jest uprawniony do zawarcia umowy o ochronie ?ród?a?

3. Kto jeszcze pozna t? informacj? i jej ?ród?o?

4. Jaki interes ma reporter w ochronie Twej to?samo?ci?

5. Jakie dok?adnie s?owa b?d? u?yte w opisie ?ród?a informacji?

Tylko do Twojej wiadomo?ci

Kiedy uznasz za absolutnie niezb?dne przekazanie reporterowi informacji "tylko dla jego uszu" zazwyczaj us?yszysz rutynowe pytanie, "A o co chodzi?" lub "Jak mam to rozumie??" Dla dziennikarza to trudna chwila, bo nie wie co mo?e us?ysze?. "A co b?dzie je?eli us?ysz? sensacyjn? informacj?, której ujawnienie pomo?e mi zdoby? tytu? Dziennikarza Roku?" Dlatego razem krok po kroku ustalcie dok?adnie swoje oczekiwania.

Siedem odmian kontraktu poufno?ci z reporterem:

1. Mo?esz wykorzysta? t? informacj? w dowolny sposób pod warunkiem, ?e nie zacytujesz mnie bezpo?rednio i nie podasz sk?d pochodzi informacja. Taka informacja zwykle opatrywana jest przez dziennikarza opisem "Jak si? nieoficjalnie dowiedzia?em..." lub "Jak si? dowiedzia?em z dobrze poinformowanego ?ród?a...".

2. Mo?esz wskaza? jako ?ród?o nazw? mojej organizacji. Im mniej tajemnic, tym wi?ksza wiarygodno?? samej informacji. "Anonimowy informator z bliskiego otoczenia premiera" lub "do?wiadczony policjant z Komendy Wojewódzkiej w Opolu".

3. Musisz powstrzyma? si? z publikacj? tego tematu. "Chc?, ?eby? mia? wi?cej czasu na lepsze poznanie problemu." Przecieki o d?ugich, ?mudnych i zawik?anych ?ledztwach docieraj? do prasy na takich w?a?nie warunkach. Szczególnie telewizja potrzebuje wi?cej czasu na przygotowanie odpowiednich materia?ów wizualnych.

4. Mo?esz wykorzysta? t? informacj? je?eli uda Ci si? j? potwierdzi? w innym ?ródle. To wymaga ogromnego zaufania po obydwu stronach. Taki warunek mo?esz postawi? kiedy zdajesz sobie spraw?, ?e o sprawie wie tylko nieliczna grupa osób i przeciek bardzo zacie?ni kr?g podejrzanych. Je?eli grupa wtajemniczonych jest wi?ksza, ryzyko wykrycia jest mniejsze.

5. Kontekst sprawy. "Chc?, ?eby? wiedzia? co si? dzieje. Za kilka dni lub tygodni opinia publiczna dowie si? o pewnej sprawie. Wtedy lepiej zrozumiesz wag? mojej informacji. W ?adnym wypadku nie mo?esz ujawni? mego nazwiska."

6. ?adnych cytatów. "Mo?esz wykorzysta? wszystko co powiem i poda? moje nazwisko pod warunkiem, ?e nie zacytujesz bezpo?rednio moich s?ów. U?yj w?asnych s?ów do opisu tego, co us?yszysz ode mnie." Ten warunek chroni Ciebie w przypadku nieprzychylnej reakcji opinii publicznej. "Wcale nie u?y?em takich s?ów. Powiedzia?em, ?e..."

7. Nie wolno Ci podawa? moich danych jako ?ród?a dopóki jasno nie wyra?? zgody. Je?eli cz??ciej kontaktujesz si? z reporterem na zasadach poufno?ci, takie zastrze?enie oszcz?dza czas i u?atwia wspó?prac?.

4 metody walki z przeciekami

Skuteczno?? zapobiegania przeciekom informacji jest problematyczna nie tylko w sytuacji kryzysowej. Zwykle – jak w korupcji – jest to efekt dobrowolnej wspó?pracy pomi?dzy odbiorc? informacji i osob?, która j? przekazuje. Autorem przecieku mo?e by? praktycznie ka?dy. Tak, powiedzia?em – ka?dy.

Oto cztery metody "uszczelnienia" organizacji od wewn?trz i zwi?kszenia szansy zidentyfikowania autora przecieku:

1. Nale?y zabroni? prawnikom kontaktów z mediami bez zgody klienta. Dotyczy to tak?e takich kontaktów, które obejmuj? komunikacj? niewerbaln? (gestykulacja, mimika); zachowanie, w którym powstrzymywanie si? od umówionych gestów b?dzie rozumiane jako sposób wyra?enia zgody lub zaprzeczenia ("Ja tylko przeczytam co napisa?em i je?li nic pan nie powie ani nie wykona ?adnego ruchu, to znaczy, ?e to, co przeczyta?em jest prawdziwe") oraz inne surogaty komunikacji s?u??ce temu samemu celowi.

2. Najwa?niejsze osoby w organizacji (cz?onkowie zarz?du, rady nadzorczej) musz? przestrzega? ?ci?le zasad polityki medialnej i ujawni? – w przypadku przecieku – wszystkie swoje kontakty z dziennikarzami nawet je?li wcze?niej zobowi?zali si? do zachowania tego kontaktu w tajemnicy. Moje do?wiadczenie pokazuje niestety, ?e cz?onkowie zarz?dów (tak?e prezesi) s? cz?sto ?ród?em przecieków.

3. Autorami przecieków mog? by? tylko ludzie, którzy dysponuj? cennymi informacjami lub maj?/mog? mie? do nich dost?p. Ujawniaj? te informacje w akcie zemsty, dla finansowej korzy?ci, dla prze?ycia czego? niezwyk?ego lub poczucia w?adzy i osobistego wp?ywu na bieg wypadków. Szukaj?c szkodników rozgl?daj si? raczej w?ród osób zajmuj?cych wy?sze stanowiska ni? szarych pracowników.

4. Przecieki czasem wymuszane s? przez agresywnych reporterów, którzy szanta?uj? swoich rozmówców ujawnieniem faktów, które ich o?miesz? lub poka?? w negatywnym ?wietle.

Najtrudniejszy do wykrycia jest przeciek kiedy w artykule pojawiaj? si? "fakty" wymy?lone przez dziennikarza, z czym – wed?ug moich obserwacji – mamy do czynienia w 20% przypadków informacji podawanych z anonimowego ?ród?a.