Bogus?aw Feliszek, 2009-10-05
"Mam z?? wiadomo??"

Mam z?? wiadomo??

Pami?tasz scen? w "Ojcu Chrzestnym" kiedy prawnik mafii proponuje producentowi filmowemu rol? w filmie dla chrze?niaka Don Corleone w zamian za "dozgonn? przyja??"?

Producent krzyczy, ?e nie da si? zastraszy? i wyrzuca prawnika za drzwi. Ten ze spokojem mówi: "Dzi?kuj? za kolacj? i mi?y wieczór. Czy kierowca mo?e mnie zawie?? na lotnisko? Pan Corleone jest cz?owiekiem, który z?e wiadomo?ci chce us?ysze? natychmiast." Riposta w postaci odci?tej g?owy ulubionego konia wy?cigowego filmowca nast?pnego ranka w ?ó?ku zmusza go do kapitulacji.

Kiedy masz do wyboru dwie wiadomo?ci - dobr? i z??, któr? chcesz pozna? w pierwszej kolejno?ci?

Z?? nowin? wolimy us?ysze? z ust osoby, której ufamy. Ka?dy z nas - minister, prezes, kierownik, sta?ysta, recepcjonista - chce pozna? prawd? z "pierwszego ?ród?a". Inaczej czujemy si? poni?eni, manipulowani lub nawet oszukani.

Tym wi?ksze moje zdumienie, kiedy dowiaduj? si? od nowych klientów, ?e siedz? na prawdziwej "bombie PR" przez kilka tygodni, a nawet miesi?cy. Przypomina to trzymanie w d?oni granatu z wyci?gni?t? zawleczk?.

Zastanawiam si? dlaczego tak d?ugo zwlekaj? i bezmy?lnie wystawiaj? na szwank swoj? reputacj?. K?opotliwa informacja zazwyczaj wyp?ywa na wierzch w najmniej korzystnym momencie. Nieprawdziwe "wie?ci" podst?pnie z?eraj? reputacj?. Na szcz??cie to rzadkie przypadki.

S? co najmniej dwa powody dlaczego szybkie przekazanie z?ej informacji mo?e pomóc organizacji:

1. ubiegasz plotki,

2. kontrolujesz kontekst przekazu.

Ten drugi punkt ma kapitalne znaczenie. Kontrolowanie kontekstu negatywnej informacji mo?e oznacza? utrzymanie zaufania lub jego utrat?. Jeste? postrzegany jako strona aktywna, nie pasywna, bo to Ty mówisz; ujawniasz problem i wyja?niasz jak go rozwi?zujesz.

Skoro w Twoim interesie jest jak najszybsze przekazanie z?ej wiadomo?ci, warto wiedzie? o trzech rzeczach:

1. Przygotuj podstawowe informacje oraz scenariusze pyta? i odpowiedzi, aby umie?ci? je w po??danym kontek?cie.

Skoro informacja jest negatywna z samej natury mo?e zaniepokoi? ludzi i - na przyk?ad - nadszarpn?? zaufanie wyborców.

Kiedy informujesz o b??dzie, kryzysie, wypadku lub nieporozumieniu, powiedz o swoim niepokoju, planie rozwi?zania problemu oraz unikni?cia podobnej pomy?ki w przysz?o?ci. Informacje b?d? troch? ró?ni? si? w zale?no?ci od audytorium, ale ich trzon powinien by? ten sam. Opracuj te? scenariusze najtrudniejszych pyta? i odpowiedzi.

Pracuj zespo?owo, nie - indywidualnie. Wspó?praca daje najlepsze efekty w komunikacji.

2. Informuj najwa?niejsze grupy w pierwszej kolejno?ci.

Wewn?trzni udzia?owcy s? najwa?niejsi - cz?onkowie w?asnej partii, pracownicy, klienci, cz?onkowie zarz?du, dostawcy. Zaczynaj od nich, gdy? Tobie ufaj? i oczekuj? informacji z pierwszej r?ki.

Je?eli masz zobowi?zania wobec opinii publicznej, kontaktuj si? z ni? za po?rednictwem mediów.

Sztuk? jest zgranie wszystkiego w czasie. Czasem przypomina to kampani? wojenn?. Najpierw informacje dla dowództwa, kilka godzin lub nawet minut potem - komunikat dla ?o?nierzy, na koniec - o?wiadczenie dla spo?ecze?stwa.

Pomylenie tej kolejno?ci mo?e poirytowa? ka?d? z grup. Dlatego...

3. Dzia?aj szybko!

Przekazuj?c z?? wiadomo?? skró? maksymalnie odst?py czasu pomi?dzy informowaniem kolejnych grup. Przygotuj komunikaty w sytuacji przedwczesnego ujawnienia (przecieku) informacji.

Konkluzja

Nie ma jedynego skutecznego sposobu przekazywania otoczeniu z?ej nowiny. Troch? to przypomina przygotowanie do wojny. Po rozpocz?ciu dzia?a? niewiele mo?na zaplanowa?.

Jednak?e, post?puj?c zgodnie z tymi trzema sugestiami, uwzgl?dniaj?c rady konsultantów PR, korzystaj?c z planów kryzysowych i umiej?tno?ci nabytych na szkoleniach medialnych, mo?esz zmniejszy? ryzyko niepowodzenia i z optymizmem czeka? na okazj? do przekazania lepszej wiadomo?ci.