Bogus?aw Feliszek, 2009-10-01
"Do trzech razy sztuka"

Do trzech razy sztuka

Wielcy oratorzy doceniali pot?g? rytmu... doceniali pot?g? rytmu... pot?g? rytmu.

Jest wiele teorii dlaczego trójdzielna kompozycja tak silnie dzia?a na cz?owieka. Trudno przedstawi? któr?kolwiek jako zdecydowanego lidera, ale bez wi?kszych trudno?ci ka?dy mo?e przytoczy? kilka przyk?adów potwierdzaj?cych magiczn? moc liczby TRZY.

1. Pitagoras uwa?a? liczb? trzy za doskona??, wyra?aj?c? "pocz?tek, ?rodek i koniec."

2. "Ucz? tylko trzech rzeczy: ?agodno?ci, wstrzemi??liwo?ci i skromno?ci. To trzy najwi?ksze skarby", mówi? Laozi.

3. Triumwirat we wczesnym cesarstwie rzymskim opiera? si? na poj?ciu, ?e trzy g?owy s? lepsze od jednej.

Nie ma si? z czego ?mia?... "Ca?a prawda przechodzi przez trzy fazy - najpierw jest wy?miana, potem ostro si? j? zwalcza i na koniec jest przyj?ta jako co? oczywistego", pisa? Artur Schopenhauer.

Id, ego i superego Freuda

Trzej królowie, trzy gracje, trzej muszkieterowie, trzy czarownice z Makbeta, trzy jedno?ci z dramaturgii klasycystycznej, trzy Ma?gorzaty, trzy siostry, trzy z?e K.

O sile trzykrotnego powtórzenia mo?na przekona? si? na kazaniach w ko?ciele. Wi?kszo?? religii oparta jest na trylogii, trójcy lub triadzie. Adwokaci na lekcjach retoryki ucz? si? sztuki przekonywania s?dziów. "Trzy razy powtórz to, co najwa?niejsze. Powiedz trzy razy - s?owo po s?owie - trzy razy."

80% z tego co powiesz w czasie publicznego wyst?pienia b?dzie zapomniane w ci?gu 24 godzin. Je?li chcesz, ?eby s?uchacze zapami?tali wi?cej, powtórz trzykrotnie podczas prezentacji trzy najwa?niejsze wiadomo?ci.

Pot?ga trójki

Pot?g? trójki mo?na tak?e wykorzysta? w strategii autopromocji.

Oto trzy wskazówki:

1. Zastanów si? jaki chcesz osi?gn?? cel - na przyk?ad, profesjonalny mówca pragnie zwi?kszy? liczb? wyst?pie? publicznych - i pomy?l jaki wizerunek pomo?e Ci osi?gn?? zaplanowany rezultat.

2. U?ó? trzy prawdziwe wiadomo?ci o swoich umiej?tno?ciach, które pomog? osi?gn?? sukces. Na przyk?ad:

  1. Lubi? zach?ca? ludzi do korzystania z public relations, szczególnie tych, którzy s? temu przeciwni.
  2. Dysponuj? wiedz? i materia?ami do prezentacji, warsztatów i seminariów o public relations.
  3. Potrafi? wykaza? zwi?zek pomi?dzy korzystaniem z public relations, a zwi?kszeniem sprzeda?y i - co wa?ne - robi? to z poczuciem humoru :-)

3. Wybierz trzy imprezy lub media, które chcesz zainteresowa? swoimi wiadomo?ciami i nast?pnie powtórz je trzykrotnie w okresie trzech miesi?cy. Na przyk?ad,

  1. Newsletter
  2. Informacja prasowa
  3. Bezp?atne seminarium o public relations.

Jakie rezultaty chcesz osi?gn?? w trzech ostatnich miesi?cach tego roku? Jaki wizerunek jest Ci potrzebny, aby to zrealizowa?? Jak udowodnisz, ?e naprawd? jeste? osob?, któr? opisujesz w swoich materia?ach promocyjnych?

Regu?a Trzech jest procesem kreowania nowych mo?liwo?ci. Potrzeba czasu zanim te mo?liwo?ci wykie?kuj? i zapuszcz? korzenie. Na pierwsze rezultaty przyjdzie Ci poczeka? 3-4 miesi?ce. A je?eli si? nie uda? Próbuj jeszcze raz. Wszak do trzech razy sztuka...