Bogus?aw Feliszek, 2009-08-03
"Kawa czy herbata?"

Kawa czy herbata?

Dobry i z?y policjant. Jeden przynosi kaw? i ciastko. Pozwala zadzwoni? do domu. Drugi krzyczy, grozi i nie u?ywa dezodorantu.

Dobry i z?y dziennikarz. Obydwaj lubi? ogl?da? krymina?y.

1. "Dobry" reporter. Z niektórymi lud?mi po prostu mi?o si? rozmawia. S? tacy sympatyczni. Wydaje si?, ?e wszystko rozumiej? i pozwalaj? Ci mówi?, ile chcesz. ?wiat mediów mo?e by? naprawd? wspania?y - je?li s?uchaczem nie jest reporter i to nie Ty jeste? bohaterem rozmowy.

S?uchanie przychodzi niektórym reporterom z zadziwiaj?c? ?atwo?ci?. Po prostu - taki dostali prezent od Pana Boga. Powoli systematycznie dr??? sedno problemu. Wyci?gaj? od rozmówców fascynuj?ce rzeczy. Je?li nie chcesz wpa?? w tarapaty, nie daj si? zwie?? ujmuj?cemu stylowi bycia.

Wywiady dla mediów s? transakcjami handlowymi, a nie prywatnymi pogaw?dkami. Trzymaj si? tego, co chcesz powiedzie?. Nawet najbardziej sympatyczny reporter wykorzysta wszystko, co powiedzia?e?, aby uatrakcyjni? temat - nawet, je?li to mo?e Ciebie zrani?.

2. "Z?y" reporter. Negatyw mi?ego kolegi. Próbuje Ciebie zastraszy?. Marszczy brwi. Przerywa. Prowokuje. Zmienia tempo. Zmusza do rozmowy na niewygodne tematy. Cz?sto zaczyna rozmow?, "W?a?ciwie to mam ju? gotowy materia?. Chcia?bym tylko jeszcze us?ysze? pana wersj? zdarze?." By? mo?e mówi prawd?. Dobrzy reporterzy zawsze przedstawiaj? dwie strony konfliktu. Ale b?d? ostro?ny, kiedy us?yszysz, ?e reporter mocno nalega, aby pozna? Twoje zdanie.

Dziennikarz potrzebuje troch? kontrowersji i prowokuje Ciebie do wypowiedzi. Za chwil? zadzwoni do innej osoby, której przeczyta co powiedzia?e? i te? poprosi o komentarz. Tak siedz?c w redakcji mo?na "zwiedzi?" ca?y ?wiat. Nie musisz odpowiada? na pytania dziennikarzy tylko dlatego, ?e je zadaj?. Sam musisz oceni? co si? bardziej op?aca.

Czy jeden reporter jest lepszy od drugiego? Niekoniecznie.

Nie daj si? oczarowa? mi?ym u?miechem. Nie daj si? zastraszy? agresywnymi pytaniami. Nie daj sobie narzuci? tempa wypowiedzi, które Ci nie odpowiada. Jest mniej prawdopodobne, ?e powiesz co? g?upiego, je?eli utrzymasz swój naturalny rytm mówienia.

3. Typ mieszany. To fan porucznika Columbo. Na pocz?tku jest niezwykle mi?y. Troch? staromodny. Ucieszy si?, kiedy poprawisz jego drobny "przypadkowy" b??d. "Ach te liczby. Nigdy nie by?em dobry w matematyce." W krytycznym momencie zmienia taktyk?. Wykazuje si? doskona?? pami?ci?. Cytuje Twoje wypowiedzi sprzed dziesi?ciu lat. Zadaje krótkie, precyzyjne pytania. Przypiera do muru. Nie pozwala uciec. Ta metoda robi najwi?ksze wra?enie (nie tylko na Tobie) w telewizyjnych i radiowych wywiadach "na ?ywo", kiedy czas trwania wywiadu jest ograniczony ramówk?. Tak?e wtedy jedynym ratunkiem jest trzymanie si? podstawowego przekazu.

Je?li wiesz, ?e reporter korzysta z metody "na Columbo" prze?wicz j? przed wywiadem. Pos?uchaj kilku jego wywiadów i poznaj najcz??ciej stosowane "zabiegi rozmi?kczaj?ce". Ich liczba jest ograniczona, a skuteczno?? zale?y w du?ej mierze od zaskoczenia rozmówcy.

Mój pies, kiedy dostaje dobr? kart?, zaczyna merda? ogonem. Czy wiesz co robi dziennikarz, który poprosi? Ciebie o wywiad przed zadaniem podchwytliwego pytania? A w ogóle co to jest "podchwytliwe pytanie"? I dlaczego tak mrugam oczami kiedy idzie mi karta?