Bogus?aw Feliszek, 2009-05-25
"Smakowite micha?ki"

Smakowite micha?ki

We? ze stoiska z czasopismami pierwszy z brzegu magazyn, przekartkuj kilka stron i policz ile znalaz?e? krótkich artyku?ów.

Kilkunastolinijkowe wype?niacze, krótkie quizy, poradniki, artyku?y z odsy?aczami do innych ?róde? - mówi?c potocznie "micha?ki".

Redaktorzy przepadaj? za nimi. Nie targuj si? o honorarium. Zap?ac? - dobrze. Nie zap?ac? - te? nie problem :-)

Oto 7 powodów dlaczego krótkie artyku?y ciesz? si? powodzeniem i jak mog? Tobie pomóc w medialnej promocji:

1. Ze wzgl?du na ma?? obj?to?? redaktor wydania mo?e wykorzysta? je jako "wype?niacz" wolnego miejsca na kolumnie. 100 s?ów ma wi?ksz? szans? na publikacj? ni? artyku? sk?adaj?cy si? z 1000 wyrazów.

2. Krótkie artyku?y buduj? Twój wizerunek eksperta w swojej dziedzinie.

3. Ch?tnie czytane s? przez osoby, które nie potrafi? skupi? si? na d?u?szym tek?cie - mo?na je szybko "przelecie?" wzrokiem.

4. S? ?atwe w pisaniu. Nie musisz wst?pnie pyta? redakcji czy jest zainteresowana tematem. Gotowy tekst wysy?asz faksem lub poczt? (tradycyjn? lub elektroniczn?).

5. Inaczej ni? w proponowaniu tematu wybranemu dziennikarzowi krótkie artyku?y mo?esz wysy?a? do wielu mediów. Redakcje nie wymagaj? w takim wypadku prawa wy??czno?ci i nie bocz? si?, kiedy ujrz? te same teksty u konkurencji.

6. W artykule mo?esz po?o?y? wi?kszy nacisk na promocj? siebie, produktu, us?ugi lub sprawy ni? w klasycznym materiale dziennikarskim.

7. Krótkie artyku?y s? znakomitym narz?dziem promocji nowego produktu, szczególnie, kiedy oferujesz bezp?atne porady zwi?zane z tym produktem. Mo?esz tam umie?ci? adres URL i inne dane kontaktowe u?atwiaj?ce czytelnikom zakup.

Rodzaje krótkich artyku?ów

Krótkie artyku?y wyst?puj? w wielu kszta?tach, rozmiarach i formatach.

1. Jak-to-si?-robi. Maksimum 400 s?ów. Im krócej, tym lepiej.

2. Poradniki. Zestaw porad na jednej stronie formatu A4: tytu?, wprowadzenie, zestaw praktycznych porad w punktach i na koniec dane kontaktowe. Redaktorzy lubi? je ze wzgl?du na ?atwo?? korekty. Nie ma ?adnego problemu ze skróceniem oryginalnej wersji o kilka punktów. Oto przyk?ady:

a. 9 sposobów na zdobycie popularno?ci w 24 godziny

b. 7 pomys?ów jak u?atwi? sobie wiosenne porz?dki

c. 6 sekretów nauczenia dzieci szacunku dla pieni?dza

3. Quizy

a. Przygotuj 10 pyta? i odpowiedzi.

b. Przygotuj list? pyta? z odpowiedziami TAK/NIE lub PRAWDA/FA?SZ.

c. Przygotuj zestaw z odpowiedziami wielokrotnego wyboru A, B, C, D.

d. Stwórz czytelnikom mo?liwo?? samodzielnego sprawdzenia trafno?ci odpowiedzi i samooceny. Je?li, na przyk?ad, maj? od 8 to 10 prawid?owych odpowiedzi ich wynik jest znakomity, 5 do 7 - ?redni, itd.

4. ?ród?a. Czasem zale?y Ci tylko na dostarczeniu redakcji zestawu ?róde? na wybrany temat. Jeste? ekspertem marketingu? Przygotuj list? pi?ciu najbardziej warto?ciowych witryn WWW na ten temat (tak?e swojej), tytu?y pi?ciu ksi??ek, pi?ciu kaset video z poradami dla przedsi?biorców. Taka krótka informacja mo?e by? wykorzystana samodzielnie lub jako suplement do pe?nego artyku?u na ten temat napisanego przez dziennikarza.

5. Dyskusja. Zapro? 6-7 ekspertów z danej dziedziny i zadaj im identyczne pytanie. W skondensowanej formie przedstaw ich opinie. Gdybym ja - na przyk?ad - pisa? taki artyku?, zaprosi?bym do dyskusji kilku specjalistów zarz?dzania kryzysem i zada? im jedno pytanie: "Jakiej rady udzielicie klientom Pressence Public Relations, którym nagle przyjdzie zmierzy? si? z sytuacj? kryzysow??" Wi?kszo?? b?dzie zadowolona z zaproszenia, bo to mo?e wzmocni? ich autorytet.

6. Definicje. Wyja?nij znaczenie fachowych s?ów w danej bran?y, szczególnie, kiedy s? to terminy nowe lub rzadko u?ywane.

7. Nowe produkty. Wiele magazynów prowadzi sekcje po?wi?cone nowym produktom. Wyja?nij jak? korzy?? odnios? klienci z zakupu Twojego produktu. Dodaj bezp?atne porady.

8. Pytania i odpowiedzi (Q&A). Niektóre publikacje zamieszczaj? krótkie biogramy w formacie pyta? i odpowiedzi. Tak mo?esz promowa?, na przyk?ad szefa firmy. Przygotuj kilka pyta? i krótkich odpowiedzi. Do??cz zdj?cie.

9. Ankiety i sonda?e. Twoje ankiety i sonda?e nie musz? spe?nia? kryteriów profesjonalnych bada?. Nie taki jest ich cel. Po prostu - wy?lij ankiet? do setki osób, do??cz list wyja?niaj?cy o co chodzi, kopert? z adresem zwrotnym i znaczkiem i powiedz, ?e w zamian wy?lesz im wyniki. W raporcie zbiorczym przedstaw najwa?niejsze wnioski. Je?eli zamierzasz odwo?a? si? do wyników z poprzednich bada?, zawsze zaczynaj od najnowszych danych.

Za honorarium czy za darmo?

Wielu tzw. wolnych strzelców, którzy przecie? ?yj? z pisania, z miejsca odrzuci propozycj? zrobienia czego? za darmo. Ale osoby, które maj? inne cele ni? zarobienie kilku groszy za napisanie krótkiego artyku?u na temat, który dobrze znaj?, wiedz?, ?e korzy?ci ze zgody na darmow? publikacj? mog? by? du?o wi?ksze.

Zysk dla gazety nie polega wy??cznie na zaoszcz?dzeniu kilku z?otych. Redaktor nie musi wype?nia? nudnych formularzy z Twoimi danych osobowymi i numerem PESEL oraz zwolniony jest z uruchomienia ca?ej procedury ksi?gowej z sakramentalnym pytaniem na ko?cu: "Czy pieni?dze s? ju? na koncie?"

Czasem wi?ksze gazety zap?ac? symboliczne honorarium nawet, kiedy o to nie poprosisz. Doce? to, bo to znaczy, ?e masz do czynienia z profesjonalistami, którzy znaj? i szanuj? znaczenie s?owa honorarium.

Jak wspó?pracowa? z redaktorami

1. Rozmawiaj?c o prawach autorskich powiedz redaktorowi, ?e dajesz gazecie prawo do jednorazowego druku. Oznacza to, ?e gazeta mo?e raz wydrukowa? artyku?, a Ty masz prawo wys?a? go potem innemu wydawcy.

2. Kiedy redaktor kontaktuje si? z Tob? prosz?c o wi?cej informacji, odpowiadaj szybko. Pami?taj, ?e dziennikarza mo?e goni? termin oddania artyku?u do druku.

3. Nie oczekuj, ?e redakcja przy?le Ci kopi? wydrukowanego artyku?u. Je?eli zale?y Ci na kopii (a powinno), skontaktuj si? z dzia?em dystrybucji/sprzeda?y gazety i po prostu kup interesuj?cy Ciebie numer.

Jak jeszcze inaczej wykorzysta? krótkie artyku?y

1. Zrób kopie i do??cz do teczek/zestawów prasowych.

2. Kopie artyku?u rozdawaj w czasie wyst?pie? publicznych.

3. Umie?? artyku? na witrynie WWW.

4. Do??cz do propozycji tematu dla mediów, je?eli starasz si? o publikacj? wi?kszego artyku?u. To pokazuje Twój dorobek i zwi?ksza wiarygodno??.

 


Oto przyk?ad jak mo?e wygl?da? taki krótki artyku?.

 

Bogus?aw Feliszek                             Wysy?ka jednoczesna do niekonkurencyjnych redakcji
pl. Teatralny 11/33                           376 s?ów
45-056 Opole
Tel. 77 441 40 14

 

7 porad jak zaistnie? w mediach

Je?eli uda Ci si? przekona? reportera, ?e Twoja informacja zainteresuje czytelników gazety, a jemu uda si? przekona? redaktora wydania, to Twoja informacja zamieni si? w wiadomo??, poniewa? opublikuje j? prasa, powie o niej radio lub poka?e telewizja.

7 porad jak zamieni? temat w wiadomo??:

1. Poka? lokalny aspekt tematu. Ka?da wa?na wiadomo?? ma wymiar lokalny. Je?li jest wydarzenie na skal? krajow? lub mi?dzynarodow?, reporterzy w Opolu b?d? chcieli wiedzie? jak to wp?ywa na czytelników w województwie opolskim, a dziennikarze z Poznania - na mieszka?ców Wielkopolski. Dziennikarze pisz?cy o edukacji interesuj? si? tematami o nauczycielach i studentach. Reporterzy pisz?cy o komputerach ?ledz? nowinki technologiczne. Obydwie grupy na pewno zainteresuj? si? nowymi formami nauczania przez Internet. Dopasuj temat do grupy, dla której pisze dziennikarz.

2. Mów o ludziach. Wiadomo?ci dotycz? ludzi i rzeczy, które wp?ywaj? na ich ?ycie. Im wi?cej osób odczuwa skutki zmiany, tym ciekawszy temat. Dlatego na przyk?ad tak wa?ne s? informacje o pogodzie. To czy b?dzie pada? lub za?wieci s?o?ce interesuje wszystkich. Je?li chcesz przekona? reportera do Twojego produktu, poka? mu jak wp?ywa na nasze ?ycie.

3. Daj si? zauwa?y?. Spraw, aby Twój temat by? wart zapami?tania. Stolarz montuj?cy stolark? okienn? nikogo nie ciekawi. Ten sam stolarz otwieraj?cy sklep jest ju? ciekawszy. Sklep nazywa si? "Okno na ?wiat"? W sklepie nie ma okien i drzwi? Tak?e w zimie? Je?eli w tym szale?stwie jest metoda, chcemy wiedzie? jaka.

4. JA jestem tematem. Dla ka?dego najwa?niejsze s?owo to JA. Dlatego najwa?niejsza historia to historia o mnie. Uczy? mnie bohaterem tematu i przekonaj reportera. Inaczej - kogo to obchodzi?

5. Pomó? lokalnej spo?eczno?ci. Du?y datek dla organizacji charytatywnej sam z siebie staje si? wydarzeniem. Prowadzisz restauracj?? Kolacja wigilijna dla biednych i bezdomnych zainteresuje media. Pami?taj o dodatkowym nakryciu dla nieobecnego.

6. Rozwi?? problem/stwórz okazj?. Picie herbaty wzmacnia ko?ci i zmniejsza ryzyko ataku serca. Ka?dy interesuje si? zdrowiem. Dlatego tematy o ochronie zdrowia tak cz?sto pojawiaj? si? w mediach.

7. Mów ciekawie. Nie musisz by? inteligentny i dowcipny, cho? to na pewno pomaga. Musisz mie? jednak co? ciekawego do powiedzenia.

Nie czekaj a? dziennikarze Ciebie znajd?. Poka?, ?e masz co? warto?ciowego do powiedzenia, a to, co robisz, nie polega tylko na zarabianiu pieni?dzy.