Bogus?aw Feliszek, 2007-10-15
"Prawda pi?knie powiedziana"

Prawda pi?knie powiedziana

Czy uwierzysz bez zastrze?e? komu?, kto ok?ama? Ciebie cho? raz?

Prawda to najcenniejszy materia? s?u??cy do budowy najbardziej warto?ciowej cechy charakteru: wiarygodno?ci.

Obliczono, ?e ka?dy z nas codziennie mówi oko?o 200 k?amstw. Wi?kszo?? z nich to niewinne k?amstewka ?agodz?ce nasze spo?eczne kontakty w rodzaju "Przykro mi, ?e Ci przerywam" lub "To zajmie tylko minut?".

Drobne k?amstwa przemykaj? niezauwa?one, poniewa? rozumiemy i akceptujemy ten protokó? komunikacyjny. Kiedy jednak ?amiemy t? konwencj?, osoba wprowadzona w b??d czuje si? oszukana.

Reputacja organizacji w du?ym stopniu zale?y od wiarygodno?ci jej liderów i rzeczników. To dzi?ki reputacji, zaufaniu i wiarygodno?ci wygrywa si? lub przegrywa wybory. S? firmy, które pogr??y?y si? w niebycie przy?apane na "oszcz?dnym gospodarowaniu" prawd?. Enron. Czy trzeba mówi? wi?cej? (Wpisz do wyszukiwarki Google has?o "reputation management", aby dowiedzie? si? wi?cej.)

Do?wiadczeni dziennikarze t?umacz?, ?e esencj? ich zawodu jest codzienne spotykanie si? lud?mi, którzy s? notorycznymi k?amcami. Wyobra? sobie zatem przyjemno?? rozmowy z kim? kto mówi prawd?.

Prosta prawda

Jednym z kluczowych elementów prawdy jest prostota. Problem z mówieniem prawdy polega na tym, ?e zazwyczaj robimy to na wspak – zaczynamy od opisania kontekstu i dopiero potem przedstawiamy sam? wiadomo??. Umieszczanie prawdy w kontek?cie mo?e wywo?a? niech?? i sugerowa? manipulacj?.

Na przyk?ad, je?eli zapytasz dziecko czy co? zepsu?o, najprawdopodobniej najpierw us?yszysz jak?? historyjk? i dopiero potem odpowied?-obron?. Je?li us?yszysz: "Tak. St?uk?em wazon. Przepraszam", zwró? uwag? na to dziecko.

Po?owiczna prawda jest równie niebezpieczna jak mijanie si? z prawd?. To jeszcze jeden cios w wiarygodno??. Ilu ludzi podzieli?o si? z Tob? tylko cz??ci? prawdy? Czasem robimy to, aby wywrze? na innych wra?enie, ?e naprawd? wiemy, o czym mówimy. Zadziwiaj?ce jest jak rzadko odpowiadaj?c na pytanie mówimy: "Nie wiem". Czy jest co? niestosownego w takiej odpowiedzi?

Ludzie s? bardzo wyczuleni na k?amstwa i pó?prawdy. Wokó? nas jest takie morze informacji, ?e nie jeste?my w stanie sprawdzi? prawdziwo?ci wszystkich danych. Wy??czamy si? "z odbioru", kiedy tylko odnosimy wra?enie, ?e jeste?my "wpuszczani w maliny". Nie mamy czasu na manipulacje lub k?amstwa – ani mi?kkie ani twarde.

Prawda na szkoleniu medialnym

Jedn? z pierwszych rzeczy, któr? trenerzy medialni musz? zrobi? na pocz?tku ka?dego szkolenia to rozwianie mitu, ?e na szkoleniu nauczymy jak przekonuj?co k?ama?.

Moim klientom mówi? to samo co powtarzam dzieciom mojej siostry. K?amstwo ma krótkie nogi. Nie powtarzaj b??du tych, którzy my?leli inaczej lub s?dzili, ?e ich k?amstwa zdob?d? z?ote medale w sprincie. U wszystkich wykryto doping.

Cel treningu medialnego – ze wszystkimi technikami przechodzenia, ??czenia i podkre?lania – jest prosty: Prawda. Pi?knie powiedziana. Bez maski.

Jest wiele zewn?trznych oznak k?amania i nieszczero?ci. Te naj?atwiejsze do zauwa?enia to przymilny g?os, rumienienie si?, oblizywanie warg, p?ytki oddech, unikanie kontaktu wzrokowego, ruchy d?oni wokó? twarzy, nerwowo?? i podawanie zb?dnych szczegó?ów. Mo?esz wierzy? lub nie, ale nerwowe ruchy osób wyst?puj?cych przed kamer? telewizyjn? ró?ni? si? o tych wykonywanych przez kogo?, kto ucieka przed prawd?.

Konkluzja

Prawda – tak jak j? widzieli antyczny Grecy – jest Pi?knem. Obserwowanie kogo? kto przekazuje wiadomo?? – dobr? lub z?? – z przekonaniem, wiar?, empati?, pasj? i jasno?ci? jest aktem pi?kna.

By? mo?e ka?dy potrzebuje pomocy jak przekaza? skutecznie wiadomo??, ale jednej rzeczy na pewno nie musi si? uczy?. Nikt nie musi uczy? si? prawdomówno?ci.