Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-02-09
"Historia w biegu"

Historia w biegu

Ile razy s?ysza?e? w wa?nych programach informacyjnych, "Jak si? dowiedzieli?my z anonimowego ?ród?a...", "Nie mo?emy tego jeszcze potwierdzi? w 100 procentach, ale..." lub "Nieznany nam bli?ej instytut badawczy ostrzega, ?e..."?

Je?li anonimowy, niepotwierdzony lub nieznany, to dlaczego o tym mówi??

Wypadek, zbrodnia, tragedia... Redaktorzy wyda? daj? pierwsze?stwo krwawym tematom "prosto z ulicy".

M?odzi sta?em reporterzy wiedz?, ?e dramatyczne relacje z miejsca tragedii otwieraj? drog? do kariery. Strach wychodzi? z domu. Mo?na odnie?? wra?enie, ?e najbezpieczniej jest na kanapie przed telewizorem :-)

Dziennikarstwo ewoluuje w mediow? mieszank? tradycyjnych gazet, nadawców elektronicznych i mediów internetowych. Motorem tych zmian s? g??bokie zmiany ekonomiczne i technologiczne. Pojawienie si? Internetu, b?yskawiczna transmisja satelitarna, rosn?ca konkurencja pomi?dzy nadawcami.

Chcia?oby si? krzykn??, "Ostro?nie! Pogo? za nowo?ci? i sensacj? nie mo?e wygra? ze zdrowym rozs?dkiem i poczuciem przyzwoito?ci!" Wszystko nabiera nowej jako?ci. Nowa jako?? w dziennikarskiej etyce? Te?.

Kultura sporu

?yjemy w kulturze, która ceni debat? i polaryzuje ka?dy spór wokó? dwóch skrajnych biegunów (na przyk?ad, walka p?ci, konflikt pokole?, prawica-lewica). Tak rozumiana kultura sporu zak?ada, ?e najlepsz? metod? dochodzenia do prawdy i rozwi?zywania problemów jest wykazanie wszystkich argumentów za i przeciw.

Najlepsz? metod? opracowania informacji jest dopuszczenie do g?osu rzeczników przedstawiaj?cych skrajne opinie na omawiany temat. Najlepszym sposobem zaistnienia w mediach jest zaatakowanie kogo?. Najlepszym sposobem pokazania, ?e naprawd? my?lisz jest negacja, kontestacja i krytyka.

Kultura sporu narzuca konfrontacyjny styl my?lenia. St?d apetyt na konflikt, spór i polaryzacj? stanowisk. Niestety, samo starcie opinii, idei i przekona? nie musi s?u?y? dochodzeniu do prawdy, porozumienia czy kompromisu. W rzeczywisto?ci raczej pog??bia podzia?y i zaognia konflikty.

Na przyk?ad, media w swym ambitnym d??eniu do prezentowania informacji i poszukiwania prawdy przechodz? same siebie w przedstawianiu ostro spolaryzowanych i emocjonalnie rozbie?nych opinii, cz?sto pomijaj?c bardziej istotne sprawy. Innymi s?owy, tam gdzie jest spór, tam s? media; gdzie jest zgoda mediów nie ma. Nieustanne szukanie drugiego dna czy pokazania drugiej "strony medalu" czasem prowadzi do wykreowania absurdalnych tematów (na przyk?ad, zaprzeczenie holocaustu).

Zalew prowokacyjnych informacji zamiast zwi?ksza? sprzeda? wywo?uje negatywny efekt uboczny w postaci rosn?cego cynizmu i spadku zaufania. Obni?a te? jako?? publicznej debaty.

Spór wa?niejszy od relacji

Kultura relacjonowania wydarze? premiuj?ca samodzielne zbieranie i weryfikowanie informacji przegrywa z "kultur? sporu" opisan? przez Deborah Tannen w ksi??ce "The Argument Culture: Stopping America's War of Words".

Problem w tym, ?e nie wszystkie problemy maj? argumenty za i przeciw o tym samym ci??arze gatunkowym. B??dem jest wtedy szukanie "drugiego spojrzenia" wy??cznie w imi? równowagi i udowodnienia bezstronno?ci. Czasem sprawy s? bardziej skomplikowane i trzeba dr??y? g??biej i szerzej.

Kultur? sporu wykreowa?a po cz??ci sama rewolucja informacyjna. Wielu nadawców informacji (na przyk?ad, TVN24) wi?cej czasu antenowego po?wi?ca komentowaniu cudzych informacji ni? zbieraniu w?asnych. Stacje nadaj?ce 24 godziny na dob? zawsze musz? mie? "co? pod r?k?", aby wype?ni? wolny czas antenowy. Ekonomia produkcji informacji w takich stacjach wymaga, aby produkt by? jak najta?szy.

Komentarz, debata, dyskusja, wywiad, spekulacja, kontrowersja kosztuj? du?o mniej ni? zebranie grupy reporterów, producentów i wydawców do zrelacjonowania tego, co dzieje si? na drugim ko?cu globu.

Proliferacja mediów informacyjnych

Pierwsza pojawi?a si? telewizja kablowa. Wkrótce potem satelitarna. Nast?pnie elektroniczne wydania tradycyjnych gazet zag??ci?y medialny rynek. Dzi? dodatkowo miliony blogerów i niezliczone witryny WWW na równi z tradycyjnymi wydawcami, cho? nie na równych prawach, konkuruj? o wzgl?dy czytelników. Trudno przewidzie? czy jest jaka? granica krytyczna, po przekroczeniu której wszyscy nadawcy - mimo konkurencji - b?d? trudni do... rozpoznania :-)

Podstawowe etyczne wyzwania nowej "organizacji" mediów s? trojakiego rodzaju:

1. wi?ksza konkurencja zmienia jako?? informacji,

2. opinia publiczna oczekuje wi?kszej przejrzysto?ci,

3. ochrona w?asno?ci intelektualnej - w starym rozumieniu - ju? nie wystarcza.

Dziennikarze i redaktorzy czuj? coraz wi?ksz? presj? ze strony swoich szefów, aby zdobywa? wszystkie istotne informacje i dociera? do pierwotnych ?róde? przed konkurencj?. TVN24 i TVP INFO s? kadrowo, technicznie i organizacyjnie przygotowane do przekazywania najnowszych doniesie? na ?ywo. Pojawia si? jednak niebezpiecze?stwo, ?e szybko?? wygra z dok?adno?ci? i w pogoni za nowo?ci? dziennikarze po?wi?c? obowi?zek dok?adnego sprawdzania faktów z co najmniej dwóch niezale?nych ?róde? dla pasji i ambicji bycia pierwszym na pasku na dole ekranu telewizora.

Wi?ksza konkurencyjno?? zmobilizowa?a szanuj?ce si? redakcje do wi?kszej przejrzysto?ci. Dziennikarze, którzy chc? by? kojarzeni z rzetelno?ci?, odpowiedzialno?ci? i wiarygodno?ci? daj? odbiorcom dost?p do cz??ci swoich ?róde?. Wyniki sonda?y opatrywane s? informacj? o marginesie b??du, hipotezy s? uzupe?niane obja?niaj?cymi odsy?aczami w Internecie, a ka?dy przypadek chronienia to?samo?ci ?ród?a jest dok?adnie uzasadniany.

Niektórzy dziennikarze na fali wi?kszej przejrzysto?ci ujawniaj? tajniki swojego warsztatu. Inni sk?aniaj? si? raczej ku "dziennikarstwu plotkarskiemu", które mniej zainteresowane jest tym, ?eby informacje s? prawdziwe, wi?cej tym, ?eby by?y dyskutowane i komentowane. Na wielu blogach i w niezale?nych newsletterach mo?na przeczyta? quasi informacje nie maj?ce nic wspólnego z prawd?. Prezentowane opinie raz pojawiaj? si?, raz znikaj? albo wracaj? w zmienionej formie, bez ?adnego wyja?nienia lub odwo?ania si? do wiarygodnego ?ród?a.

Fakt, ?e informacja jest ?atwo dost?pna i nast?pnie przesy?ana w Internecie wywo?a? jeszcze jeden trend. Pierwotny autor informacji szybko przestaje mie? na ni? wy??czno??. Formalnie i prawnie autor nadal jest w?a?cicielem i dysponentem tego, co napisa?. W praktyce efekty jego pracy s? b?yskawicznie wykorzystywane przez innych. St?d nowe podej?cie do ochrony w?asno?ci intelektualnej w Internecie.

Je?eli na przyk?ad zgodzimy si?, ?e celem blogerów jest rozpowszechnianie pomys?ów, opinii i idei, to trudno ex cathedra zabrania? im wykorzystywania tego, co znajd? w wirtualnej sieci. Kiedy pisz? ten artyku? w Internecie nie mam zamiaru kontrolowa? efektów moich opinii ani udawa? kogo? m?drzejszego. Pisz?, bo pragn? przedstawi? swój g?os w globalnej debacie.

7 CECH NOWYCH MEDIÓW

1. Gorsza jako?? pracy dziennikarzy

Ca?odzienny cykl informacyjny i zawrotne tempo pracy zmuszaj? dziennikarzy do powtarzania niesprawdzonych spekulacji zamiast w pierwszej kolejno?ci wy?uskania prawdy. Dopiero z biegiem dnia informacje s? uzupe?niane i korygowane.

Dziennikarze rzucaj? na przyn?t? kusz?ce hipotezy i czekaj? na reakcje zainteresowanych stron. Je?li jest ich za du?o, maj? k?opot z wybraniem tych najbardziej istotnych. W efekcie - na ironi? - ko?cowa informacja wcale nie zyskuje na warto?ci, a same media staj? si? bardziej podatne na manipulacj?.

2. Przewaga ?róde? nad dziennikarzami

Przeniesienie akcentu z weryfikacji faktów na spekulacje po??czone jest tak?e ze zmian? relacji pomi?dzy ?ród?em informacji, a dziennikarzem. Osoby b?d?ce ?ród?em atrakcyjnej informacji coraz ?mielej dyktuj? warunki jej wykorzystania i zagwarantowania sobie anonimowo?ci.

Znany aktor promuj?cy najnowszy film, skruszony seryjny morderca czy wewn?trzny informator z dost?pem do tajnych dokumentów. Wszyscy handluj? informacjami i negocjuj? najbardziej korzystne warunki wspó?pracy. I zwykle dostaj? to, czego ??daj?.

3. Koniec cenzorów

Proliferacja nadawców zmniejsza rol? ka?dego z nich jako cenzora informacji przekazywanych opinii publicznej. W prasie i mediach elektronicznych nie ma ju? jednego standardu opisuj?cego to, co nadaje si? do publikacji.

Z jednej strony, dziennikarstwo jest bogatsze, bardziej demokratyczne, bardziej twórcze i dzi?ki mo?liwo?ci dok?adniejszego okre?lenia i zaw??enia grupy docelowej mo?e bardziej zbli?y? si? do swego odbiorcy. Z drugiej strony, utrata pozycji rynkowej, zmniejszenie przychodów i poczucie zagubienia prowadz? do os?abienia etycznych standardów.

Informacje biegn? tak szybko, ?e nadawcy cz??? czasu po?wi?caj? na zebranie informacji dla swoich odbiorców, cz??? na przetrawienie tego, co jako pierwsza napisa?a, powiedzia?a lub pokaza?a konkurencja.

4. Zmiany w?ród odbiorców

Ci, którzy kiedy? zasiadali o 19:30, aby obejrze? Dziennik Telewizyjny maj? dzi? do wyboru jeszcze co najmniej dwa konkurencyjne programy: Fakty z TVN i Wydarzenia w Polsacie.

Dost?p do najnowszych informacji jest sta?y. Internet, telefony komórkowe, tablice z aktywnymi matrycami na ulicach. U?ytkownicy nowych mediów s? niecierpliwi, chimeryczni i wybredni. Chc? informacji krótkich, ciekawych i tylko takich, które s? dla nich wa?ne.

W efekcie coraz wi?cej nadawców pracuje dla coraz mniejszych grup odbiorców. Pojawia si? wi?c ryzyko, ?e dziennikarze nie b?d? troszczy? si? o przedstawienie pe?nego "obrazu dnia" obejmuj?cego wszystkie obszary ?ycia, ale skupi? si? tylko na wybranych tematach najciekawszych dla swoich odbiorców.

Istnieje te? zagro?enie, ?e opinia publiczna podzielona na mniejsze "kó?ka zainteresowa?" nie b?dzie prowadzi?a za po?rednictwem mediów wspólnej debaty na najwa?niejsze wspólne tematy, gdy? te problemy nie b?d? pojawia? si? w mediach. Zamiast tego opinia publiczna dzieli si? na mniejsze "grupy interesu".

5. Konwergencja mediów

Fragmentaryzacja grup odbiorców informacji mo?e sk?oni? powa?nych nadawców do ponownego po??czenia odbiorców w wi?ksze grupy przez dostarczanie informacji na ró?nych platformach. Dziennikarze s? zach?cani do szkolenia si? w relacjonowaniu dla ró?nych mediów.

Radiowcy robi? zdj?cia. Reporterzy telewizyjni pojawiaj? si? w Internecie. Dziennikarze prasowi pracuj? w radiu. Spó?ka Agora S.A. ma gazet?, sie? stacji radiowych, portal internetowy, gdzie mo?na te? obejrze? programy video.

Technologicznie jest to nieskomplikowane, a finansowo bardzo zach?caj?ce. Ten sam produkt sprzedawany przez tych samych ludzi w ró?nych miejscach :-)

6. "Przebojowa mentalno??"

Post?puj?cy podzia? odbiorców mediów na mniejsze grupy wywo?uj? t?sknot? za tematami, które znowu cho? na chwil? zainteresuj? wszystkich. Takie samo zjawisko wyst?puje kiedy do kin trafia przebój filmowy lub nowa piosenka grana jest nonstop przez najwi?ksze stacje radiowe. Zwykle dotyczy to gwiazd rozrywki, elektryzuj?cego skandalu, druzgoc?cej pora?ki lub niespodziewanego sukcesu.

Kogo opluje Palikot? Czy Doda jest w ci??y? Media lubi? takie tematy, bo du?o taniej i ?atwiej jest nimi wype?ni? czas antenowy ni? przygotowa? pe?ny i zró?nicowany przegl?d aktualnych informacji.

7. Warto?ci biznesowe

Poniewa? newsroomy sta?y si? wydzia?ami du?ych korporacji medialnych, pojawi?o si? zagro?enie, ?e imperatywy ekonomiczne i wyniki finansowe zmusz? dziennikarzy do naginania standardów etycznych. Bezp?atne artyku?y promocyjne jako "warto?? dodana" do reklam. Sponsoring medialny w zamian za wykupienie reklam.

Warto?ci biznesowe, takie jak spe?nianie oczekiwa? inwestorów i reklamodawców, czasem wystawiaj? na ci??k? prób? dziennikarsk? uczciwo??. W przypadku prywatnych nadawców mo?e wyst?pi? konflikt interesu kiedy dziennikarz zdob?dzie istotn? informacj?, której upublicznienie mo?e zaszkodzi? interesom jego rodzimej firmy.

POZYTYWNE I NEGATYWNE EFEKTY

G??bokie i dalekosi??ne zmiany maj? zwykle pozytywne i negatywne efekty. To samo dotyczy zmian w dziennikarstwie.

Pozytywne efekty zmian:

1. Interaktywno??. Wi?ksza mo?liwo?? samodzielnego wyszukiwania przez odbiorców ciekawych faktów i komentowania ich na bie??co na witrynach WWW.

2. Wi?kszy dost?p online do ró?nego rodzaju mediów i tre?ci.

3. Ograniczona mo?liwo?? selekcji przez media najwa?niejszych tematów i manipulowania opini? publiczn? przez wybór tego "czym dzi? ?yje ?wiat".

4. Ciekawsze relacje dzi?ki wykorzystaniu technologii multimedialnych.

5. Konwergencja mediów mo?e sprzyja? bardziej wszechstronnemu i rzetelnemu opisywaniu problemów.

Negatywne efekty zmian:

1. Rozwój "dziennikarstwa plotkarskiego" rozumianego jako przedstawianie nieuzasadnionych opinii i niepotwierdzonych informacji szkodzi dziennikarskiej wiarygodno?ci.

2. Brak pow?ci?gliwo?ci i samokrytyki w?ród niektórych autorów artyku?ów internetowych.

3. Presja na obni?enie standardów etycznych i pogo? za sensacj?.

4. Skargi na naruszanie przez "wsz?dobylskie" media prawa do prywatno?ci.

5. Pomniejszenie roli dziennikarza skoro w dobie Internetu ka?dy mo?e by? "autorem".

6. Zawieszenie w pró?ni etycznych standardów dotycz?cych wiarygodno?ci i oceny tego, co jest informacj?.

7. Brak standardów ujmuj?cych specyfik? nowych mediów.

Historia w biegu... przez plotki

Organizacje medialne w coraz wi?kszym stopniu b?d? musia?y walczy? o swoj? pozycj? na rynku informacyjnym nie przez szybkie i dok?adne przekazywanie faktów, nie przez ich g??bokie i wszechstronne analizy, nie przez celne i przenikliwe komentarze. Cykl zdobywania, opracowywania i przekazywania informacji wytworzy pod koniec dnia produkt b?d?cy mieszank? faktów i plotek, wydarze? i pseudowydarze?, form i stylów, czystej informacji i lekkiej rozrywki.

Informacyjne hity na wy??czno?? b?d? mia?y coraz krótsze ?ycie. Zamiast tego organizacje medialne b?d? musia?y budowa? swoj? mark? i pozycj? poprzez warto?ci i standardy obowi?zuj?ce w tym cyklu. Kiedy i w jakim zakresie korzystaj? z anonimowych ?róde?? Czy powtórz? za innymi nadawcami oskar?enia mimo, ?e sami nie s? w stanie sprawdzi? ich zasadno?ci? Kiedy mo?na publikowa? dane dotycz?ce ?ycia prywatnego?

To czy tradycyjne warto?ci dziennikarskie, takie jak obowi?zek weryfikacji informacji, zasada równowagi w prezentowaniu opinii, skupienie si? na rzeczach istotnych przetrwaj? zale?y tylko i wy??cznie od opinii publicznej. Nadawcy szanuj?cy najwy?sze standardy takie jak dok?adno?? i proporcjonalno?? stawiaj? poprzeczk? wy?ej od tych, którzy wiedz? tylko co to autocenzura.

W ?wiecie oferuj?cym coraz wi?cej wyborów i gdzie ?wiadomo??, ?e nie ma informacji zbyt p?ytkiej jest coraz bardziej powszechna, najwi?ksz? warto??i? jak? mo?na da? odbiorcy to informacja, która jest dok?adna, wiarygodna i po?yteczna.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporterzy Dziennikarze Media Szef Firma Gapa Relacje Dziennikarz Klienci Informacja Rzecznik Kaczy?ski Internet Pressence Polska Wywiad Klient Tusk Public PRACOWNICY Twitter Reporter Relations Problem Google Komunikacja Agencje Praktycy Prawda GazetaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
8. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl