Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2014-04-23
"Dobry rzecznik prasowy nie musi zna? wszystkich pyta?"

Dobry rzecznik prasowy nie musi zna? wszystkich pyta?

Czy przygotowuj?c si? do wywiadu dla mediów robisz list? wszystkich pyta? jakie mo?e zada? reporter?

B??d!

Pomys?, ?eby odgadywa? wszystkie mo?liwe pytania reportera jest nierealny.

Przed wywiadem lub konferencj? prasow? nale?y przygotowa? odpowiedzi na ró?ne rodzaje pyta?.

Dla przyk?adu we?my sytuacj? w jakiej znalaz? si? znany producent odzie?y po ?miertelnym wypadku pracownika w firmie szyj?cej dla niego ubrania.

I. Nie znasz odpowiedzi.

Nie s?ysza?em o rzeczniku prasowym, który zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Zawsze mo?e si? zdarzy?, ?e reporter zapyta o co? (niekoniecznie istotnego), czego rzecznik po prostu nie wie.

Reporter mo?e zapyta? zaraz po tragicznym wypadku: "Ile par spodni fabryka wyprodukowa?a w zesz?ym roku?"

"Nie wiem" nawet w przypadku takiego pytania nie brzmi i nie wygl?da dobrze.

Lepiej powiedzie? co do tej pory ustalono, kim jest kontrahent, jak d?ugo trwa wspó?praca, na czym polega, itd.

Je?eli jednak powiesz "Nie wiem", zawsze dodaj: "Ale si? dowiem i skontaktuj? si? z panem/pani?."

Dodatkowe informacje mo?na przekazywa? na firmowych profilach w mediach spo?eczno?ciowych. Ich du?ym plusem jest mo?liwo?? bezpo?redniej rozmowy z konsumentami bez ryzyka zniekszta?cenia informacji przez reportera.

II. Zach?ta do spekulacji

Rzecznik prasowy mo?e us?ysze? pytanie w wywiadzie "na ?ywo":

"Czy firma zamierza zap?aci? odszkodowanie rodzinie pracownika, który zgin?? w wypadku?"

Z?a odpowied? mo?e zem?ci? si? w przysz?o?ci. Trzymaj si? faktów. Je?eli odszkodowanie brane jest pod uwag?, powiedz o tym.

Je?eli do tej pory nie by?o o nim mowy, wyja?nij, ?e przed ustaleniem faktów nie mo?esz snu? hipotez na ten temat.

Ewentualne spekulacje – na tak lub na nie – mog? nadszarpn?? Twoj? reputacj? je?eli po zako?czeniu dochodzenia b?dziesz musia? zmieni? stanowisko.

III. Pro?ba o przedstawienie osobistej opinii

"Czy pana zdaniem w bran?y odzie?owej obowi?zuj? zbyt liberalne przepisy bhp?"

To, co powie rzecznik prasowy zawsze jest interpretowane przez widzów, s?uchaczy i czytelników jako oficjalne stanowisko. Nawet je?li zaczniesz od zastrze?enia: "To tylko moja osobista opinia..." ka?de s?owo jest odbierane jako zdanie ca?ej firmy, organizacji lub instytucji.

IV. Pytanie zamkni?te (tak lub nie)

"Chodzi mi o krótk? odpowied?: tak lub nie?"

Ile razy dziennikarze zadawali takie pytanie wiedz?c, ?e nie ma prostej odpowiedzi? Bo nie o odpowied? chodzi, ale o zdenerwowanie i sprowokowanie rozmówcy.

"Czy to prawda, ?e zarobki u waszych dostawców nie przekraczaj? p?acy minimalnej?"

Pozytywna odpowied? oznacza przyznanie si? w mediach do akceptacji wyzysku pracowników. Zaprzeczenie pokazuje, ?e firma albo nie wie albo jej nie interesuje jak kontrahenci traktuj? swoich pracowników.

Nie przyjmuj tego wzywania i odpowiedz na pytanie na w?asnych warunkach.

1. "To nie jest takie proste jak si? mo?e wydawa?."

2. "Prosta odpowied? nie b?dzie w tym przypadku odpowiedzi? uczciw?."

3. "To nie jest pytanie, na które mo?na odpowiedzie? tak lub nie."

4. "Odpowiadaj?c na to pytanie: tak lub nie, skrzywdzi?bym niewinne osoby."

5. "Je?li chcemy wyja?ni? wszystkie okoliczno?ci tego, co si? wydarzy?o, nie mo?emy ograniczy? si? do jednowyrazowych odpowiedzi."

6. "To na pewno obrazi?oby inteligencj? widzów, gdybym o tak delikatnej sprawie mówi? w takim uproszczeniu."

Mo?e si? oczywi?cie zdarzy?, ?e reporter nie ust?pi i b?dzie powtarza? pytanie do skutku. Ale wi?kszo?? dziennikarzy zadowoli si? tym, co powiesz je?li zrobisz to przekonuj?co i zdecydowanie.

V. Powo?anie si? na wypowied? innej osoby

Podsycanie kontrowersji zawsze zwi?ksza zainteresowanie spraw?. Na przyk?ad reporter zapyta rzecznika prasowego:

"Rzecznik firmy Reserved powiedzia? dzisiaj, ?e osobi?cie sprawdzaj? warunki pracy u swoich podwykonawców, nawet w najbardziej oddalonych zak?adach na ?wiecie. Czy zamierzacie post?powa? tak samo?"

Tak?e tym razem nie daj si? sprowokowa?. Mów o sobie. Powiedz jak sprawdzasz wiarygodno?? swoich kontrahentów i kontrolujesz czy wywi?zuj? si? z zawartych umów.

Nikt nie zdoby? sobie sympatii i poparcia krytykuj?c publicznie konkurencj? nie daj?c jej prawa do repliki.

VI. Powtarzanie tego samego pytania

Reporterzy cz?sto wracaj? do tego samego pytania u?ywaj?c troch? innych s?ów.

B?d? cierpliwy. Trzymaj si? swoich kluczowych komunikatów. Ale podobnie jak reporter powtarzaj je u?ywaj?c innych wyra?e?, przyk?adów i porówna?.

Konkluzja

Reporter nie jest od umizgów i mówienia komplementów. Zrobi du?o, ?eby wydoby? prawd? od zdenerwowanego rzecznika wielkiej firmy, który próbuje ukry? fakty – lub robi tylko takie wra?enie – i chce odwróci? uwag? od tego, co si? wydarzy?o.

Praca rzecznika prasowego polega na udzielaniu prawdziwych, przekonuj?cych i uczciwych odpowiedzi. Ale aby to osi?gn??, rzecznik nie musi zna? dok?adnej odpowiedzi na ka?de pytanie.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.75 MediaGapa - ocena artykułu: 4.75

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Prawda Komunikacja Pressence Public Relations Rzecznik Problem Szef Twitter Agencje Relacje Gazeta Kaczy?ski Dziennikarz PRACOWNICY Wywiad Dziennikarze Firma Internet Informacja Klient Polska Google Praktycy Reporterzy Reporter Media Gapa Klienci TuskStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
3. Jak prze?y? nalot mediów
4. W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Czytanie z oczu
7. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
8. Media nie wygrywaj? wyborów
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl