Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2012-07-31
"5 stylów zarz?dzania konfliktem z mediami"

5 stylów zarz?dzania konfliktem z mediami

Kiedy si? spierasz z dziennikarzem zachowujesz si? jak sowa, rekin, ?ó?w czy lis? A mo?e jak pluszowy mi??

Ka?dy z nas ma swój ulubiony styl zarz?dzania konfliktem. O tym jaki jest to styl decyduj? wyró?niki temperamentu, osobowo??, rodzina, ?rodowisko i miejsce pracy.

W modelu Thomasa-Kilmanna wyró?niamy pi?? g?ównych stylów zarz?dzania konfliktem: 1. wspó?pracuj?cy, 2. rywalizuj?cy, 3. unikaj?cy, 4. dostosowawczy i 5. kompromisowy.

?eby lepiej zrozumie? specyfik? indywidualnego stylu, mo?na do ka?dego dopasowa? jakie? zwierz?: 1. sowa, 2. rekin, 3. ?ó?w, 4. pluszowy mi? i 5. lis. Wiem, ?e pluszaki nie gryz? dziennikarzy i o to w?a?nie chodzi :-)

?aden styl nie jest ani lepszy ani gorszy – jest po prostu inny. Skuteczno?? konkretnego stylu zale?y w du?ej mierze od kontekstu w jakim jest wykorzystany.

Ka?de z 25 zda? przedstawia konkretne zachowanie w konfliktowej sytuacji. Oce? jak cz?sto post?pujesz w opisany sposób w kontaktach z mediami.

1 – rzadko, 2 – czasem, 3 – cz?sto, 4 – bardzo cz?sto.

Uwaga: Nie ma dobrych lub z?ych odpowiedzi – s? tylko prawdziwe i nieprawdziwe.

___ 1. Badam dok?adnie spraw?, ?eby znale?? rozwi?zanie, które zadowoli wszystkich zainteresowanych.

___ 2. Staram si? zaspokoi? oczekiwania i potrzeby drugiej strony.

___ 3. Zbieram jak najwi?cej informacji i dbam o podtrzymanie dialogu.

___ 4. Ma?o mówi? i staram si? jak najszybciej zako?czy? rozmow?.

___ 5. Staram si? spojrze? na konflikt z dwóch stron. Czego oczekuj?? Czego potrzebuje druga strona? O co idzie spór?

___ 6. Szukam rozwi?zania, które pogodzi interesy stron konfliktu i przechodz? do nast?pnej kwestii.

___ 7. Przepadam za sporami i wyzwaniami. Lubi? inteligentne potyczki na argumenty.

___ 8. Konfliktowa sytuacja przyprawia mnie o ból g?owy.

___ 9. Stosuj? si? do porad znajomych i zaufanych osób, na przyk?ad, rodziny.

___ 10. Trafnie odgaduj? potrzeby drugiej strony.

___ 11. W sytuacji impasu bez oporu godz? si? na wzajemne ust?pstwa.

___ 12. Spokój jest dla mnie wa?niejszy od osi?gni?cia tego, czego potrzebuj?.

___ 13. Unikam konfliktowych sytuacji i wol? nie ujawnia? swego niezadowolenia.

___ 14. Zdecydowanie d??? do osi?gni?cia celu.

___ 15. Staram si? udowodni?, ?e to ja mam racj?.

___ 16. Mog? zrezygnowa? z niektórych roszcze? je?eli druga strona zachowa si? podobnie.

___ 17. Nie martwi? mnie ró?nice pogl?dów i stanowisk.

___ 18. U?ywam logicznych argumentów i k?ad? nacisk na korzy?ci mojego rozwi?zania.

___ 19. Nie uchylam si? od rzeczowej dyskusji.

___ 20. Szukam idealnego po??czenia atutów propozycji obydwu stron konfliktu.

___ 21. Zale?y mi na szybkim ustaleniu punktów spornych, obaw i niejasno?ci.

___ 22. Unikam kontrowersyjnych opinii i sytuacji, które wprawiaj? mnie w zak?opotanie.

___ 23. Zale?y mi na podtrzymaniu dobrych relacji ze skonfliktowan? stron?.

___ 24. Negocjuj? i wypracowuj? rozwi?zanie drog? wzajemnych ust?pstw.

___ 25. Szanuj? cudze warto?ci i uczucia.

Podsumowanie punktacji

?eby ustali? swój ulubiony styl zarz?dzania konfliktem w relacjach z mediami, podsumuj punkty w pi?ciu grupach.

1. Styl wspó?pracuj?cy: 1, 3, 5, 19, 21 __________

2. Styl rywalizuj?cy: 7, 10, 14, 15, 18 __________

3. Styl unikaj?cy: 4, 8, 13, 17, 22 __________

4. Styl dostosowawczy: 2, 9, 12, 23, 25 __________

5. Styl kompromisowy: 6, 11, 16, 20, 24 __________

Kategoria, w której masz najwi?cej punktów, pokazuje najcz??ciej stosowany styl; tam gdzie punktów jest najmniej – styl, którego nie u?ywasz.

Uwaga: osoby, które cz?sto zarz?dzaj? konfliktami (na przyk?ad, eksperci komunikacji kryzysowej) charakteryzuje mieszanka stylów (brak wyra?nego stylu dominuj?cego).

Krótkie opisy 5 stylów zarz?dzania konfliktem

1. Styl wspó?pracuj?cy (sowa): umo?liwia wypracowanie skonfliktowanym stronom optymalnego porozumienia i zmniejsza wp?yw negatywnych emocji; przeciwie?stwo stylu unikaj?cego.

Plusy: tworzy atmosfer? zaufania, podtrzymuje pozytywne relacje i zach?ca do dzia?ania.

Minusy: wymaga du?o energii i jest czasoch?onny.

2. Styl rywalizuj?cy (rekin): przewa?a autorytarne podej?cie; przeciwie?stwo stylu dostosowawczego.

Plusy: szybki i zorientowany na osi?gni?cie wyniku.

Minusy: mo?e wywo?a? nieufno?? lub wrogo??.

3. Styl unikaj?cy (?ó?w): stawia na unikanie bezpo?redniej konfrontacji; przeciwie?stwo stylu wspó?pracuj?cego.

Plusy: nie eskaluje konfliktu i tonuje ró?nice zda?.

Minusy: ukrywa problem i opó?nia jego rozwi?zanie.

4. Styl dostosowawczy (pluszowy mi?): priorytetem jest utrzymanie relacji; przeciwie?stwo stylu rywalizuj?cego.

Plusy: minimalizuje straty kiedy przeciwnik jest silniejszy i podtrzymuje relacje.

Minusy: tworzy poczucie wykorzystania i wywo?uje niech??.

5. Styl kompromisowy (lis): stawia nade wszystko konsensus, pojednanie i zgod?.

Plusy: praktyczny w skomplikowanych problemach bez prostych rozwi?za?; wszystkie strony maj? te same prawa.

Minusy: nikt nie jest do ko?ca zadowolony; nie gwarantuje wypracowania i wprowadzenia w ?ycie optymalnego rozwi?zania.

Czy jeste? zadowolony/a ze swego stylu zarz?dzania konfliktem z mediami? Co mo?esz zmieni?? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 3.33 MediaGapa - ocena artykułu: 3.33

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Relations Firma Agencje Reporter Gazeta Dziennikarz Reporterzy Google Szef Informacja Tusk Twitter Klient Klienci Gapa Internet Public Relacje Kaczy?ski Media Problem Prawda Rzecznik PRACOWNICY Komunikacja Wywiad Polska Pressence Praktycy DziennikarzeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
3. Jak prze?y? nalot mediów
4. W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Media nie wygrywaj? wyborów
7. Czytanie z oczu
8. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
9. Nie jestem osob?, która kupczy...
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl