Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2012-07-13
"Dwie wymówki szefa przed szkoleniem medialnym"

Dwie wymówki szefa przed szkoleniem medialnym

Jedno z najcz?stszych pyta? jakie s?ysz? od rzeczników prasowych brzmi: "Jak przekona? szefa do szkolenia medialnego? Potrzebuje go do wywiadów w mediach, ale sam uwa?a si? za pierwszorz?dnego mówc?."

Medialne przygotowanie szefów firm jest dzi? wa?ne jak nigdy, gdy? to w?a?nie oni musz? t?umaczy? ró?nym grupom otoczenia (w tym tak?e mediom) motywy podejmowania takich a nie innych decyzji oraz przyczyny takich a nie innych reakcji.

Wszyscy wiemy, ?e kluczowe decyzje zapadaj? na samym szczycie. Delegowanie do rozmowy z dziennikarzem kogo? poni?ej szczebla zarz?du cz?sto jest uwa?ane za lekcewa?enie, g?upot? lub prób? ukrycia prawdy.

?wiat kamer

Od zeznania s?dowego do przes?uchania przez sejmow? komisj? ?ledcz? – wszystko jest nagrywane na video. Na witrynach internetowych miast mo?na zobaczy? w jakich dzielnicach zainstalowane s? kamery monitoringu. Ka?de centrum handlowe naje?one jest kamerami. Wi?kszo?? restauracji i kawiarni ma wewn?trzne systemy monitoringu. Romantyczny spacer w parku tak?e mo?e by? cyfrowo utrwalony (oznaczony dat? i godzin?) i odtworzony w dowolnym momencie.

Coraz cz??ciej nagrywane s? na video wewn?trzne spotkania i narady biznesowe - albo przez organizatorów albo przez uczestników. Co wi?cej, nie zawsze nagrania obrazu i d?wi?ku dokonywane s? za zgod? osób uczestnicz?cych w tych spotkaniach. Pó? biedy kiedy wyst?pienie jest udane, ale wyobra? sobie jakie szkody mo?e wyrz?dzi? video pokazuj?ce nieprzygotowanego mówc? lub fataln? prezentacj?.

Poniewa? ka?de nasze zachowanie poza prywatn? przestrzeni? mo?e by? nagrane na video nale?y za?o?y?, ?e wsz?dzie - poza domem - mo?e nas wychwyci? oko kamery, tak?e tej najmniejszej, umieszczonej na przyk?ad w telefonie komórkowym.

Dwa razy nie

Nie wszyscy jeszcze zdaj? sobie z tego spraw?, wi?c trenerzy medialni musz? przygotowa? si? na dwie reakcje obronne:

1. "Nie potrzebuj? szkolenia."

Prezesi w zdecydowanej wi?kszo?ci uwa?aj?, ?e s? wybitnymi mówcami. Przypominaj? w tym troch? genera?ów, którzy s?u?bowy (czyli wymuszony) pos?uch w?ród ?o?nierzy uto?samiaj? z naturalnym podporz?dkowaniem. Dziennikarzom nie mo?na rozkazywa?, wi?c rygor i dyscyplina nie s? w komunikacji medialnej dopuszczalnymi narz?dziami wywierania wp?ywu.

Ka?dy trener medialny musi umie? oceni? co umie i czego powinien nauczy? si? jego klient. Kilka lat temu szkoli?em szefa dzia?u ochrony danych w firmie telekomunikacyjnej, który zosta? zaproszony do udzia?u w dokumentalnym serialu popularnonaukowym. Sp?dzili?my razem kilka godzin na ?wiczeniach, których celem by?a nauka zwi?z?ego i precyzyjnego t?umaczenia skomplikowanych kwestii technicznych, redukcja stresu oraz zwi?kszenie pewno?ci siebie. Pracownicy dzia?u public relations troch? obawiali si? wyst?pu w telewizji z powodu jego mocnego ?l?skiego akcentu.

Klient dwukrotnie odwo?ywa? sesje szkoleniowe. Za trzecim razem przeszed? spó?niony pó? godziny. Przeprosi? za spó?nienie i odwo?anie poprzednich spotka?.

Powiedzia?:

"Panie Bogus?awie, wiem kim pan jest i po co jest pan tutaj. Prawdopodobnie uwa?a pan, ?e próbuj? wymiga? si? od tego szkolenia. Kiedy miesi?c temu powiedzia?em mojej ?onie, ?e wybieram si? na szkolenie medialne, zacz??a si? g?o?no ?mia?. Powiedzia?a, ?e przez 17 lat ma??e?stwa nie uda?o jej si? niczego mnie nauczy?, wi?c jak to mo?liwe, ?e jaki? nieznany trener medialny z Opola mo?e mnie nauczy? czegokolwiek w kilka godzin."

Wtedy zrozumia?em o co chodzi. Powiedzia?em: "Moim zamiarem jest przekazanie kilku praktycznych wskazówek i prze?wiczenie ich przed wyst?pem w telewizji." Reakcja by?a entuzjastyczna. "?WICZENIE? Zawsze ch?tnie wezm? udzia? w ?wiczeniu! Obawia?em si? wyk?adu." Przez trzy godziny trenowali?my udzielanie wywiadu przed kamer?.

Po nagraniu programu przez ekip? telewizyjn? zosta?em poproszony o pisemn? ocen? ka?dego z trzech odcinków.

1. Od pierwszego zdania nikt nie mia? w?tpliwo?ci dlaczego rozmówca wzbudza? zaufanie. Mówi? z przekonaniem, by? szczery, czu?o si?, ?e zna si? na rzeczy i wiadomo by?o dok?d zmierza.

2. By? mo?e ta firma z Górnego ?l?ska i cz?onkowie zarz?du powinni przewarto?ciowa? swoje standardy korporacyjnej komunikacji, gdy? to w?a?nie szef ochrony ze swoim twardym akcentem, naturalnym zachowaniem przed kamer? i talentem do opowiadania okaza? si? najwi?kszym komunikacyjnym skarbem tej firmy.

3. Na koniec zaleci?em rozwa?enie wykorzystania fragmentów tego programu do demonstracji jak kompetentnie i z pasj? obja?nia? skomplikowane problemy techniczne.

2. "Szkolenie zabija spontaniczno?? i naturalno??."

Czasem mam wra?enie, ?e niektórzy moi klienci chodzili do szkó? gdzie uczyli si? przede wszystkim jak unika? zrobienia czego? co i tak musi by? zrobione. Prowadz? szkolenia medialne ponad 10 lat. Szkoli?em bardzo inteligentnych, wyj?tkowo pracowitych, wybitnie leniwych i niezwykle odpornych na zmian? prezesów, ale o ?adnym z nich nigdy bym nie powiedzia?, ?e wygl?da na "przetrenowanego". Doskonale wiemy, ?e dobrze przygotowani medialnie szefowie s? przed kamer? naturalni, otwarci, konkretni, bo wszystko maj? wielokrotnie i wszechstronnie... przetrenowane.

Konkluzja

Na koniec, przypominam o trzech zasadniczych wyró?nikach medialnych wyst?pie?:

1. Szacunek dla s?uchaczy. Nawet prezes nie ma prawa marnowa? czasu s?uchaczy podczas nudnych i niezrozumia?ych prezentacji.

2. Zrozumienie przez otoczenie wizji, strategii i celów organizacji to jeden z najwy?szych priorytetów ka?dego prezesa. Jedyn? osob?, która mo?e wyja?ni? te cele i motywowa? do dzia?ania, jest w?a?nie szef firmy.

3. Najwi?kszym wyzwaniem dla ka?dego szefa, oprócz obja?nienia misji, warto?ci celów organizacji, jest motywacja ludzi (pracowników, kontrahentów, klientów) do wspó?pracy w osi?gni?ciu sukcesu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Prawda Relations Reporterzy Internet Komunikacja Firma Szef Gazeta PRACOWNICY Media Klient Reporter Problem Polska Klienci Wywiad Pressence Gapa Public Dziennikarz Agencje Twitter Rzecznik Google Dziennikarze Relacje Kaczy?ski Praktycy Informacja TuskStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
3. Jak prze?y? nalot mediów
4. W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Czytanie z oczu
7. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
8. Media nie wygrywaj? wyborów
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl