Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-05-23
"Z dziennikarstwa do public relations"

Z dziennikarstwa do public relations

Kiedy patrz? na kurcz?ce si? obsady redakcyjnych newsroomów, dziennikarzy przechodz?cych z mediów do public relations i liczb? informacji publikowanych w mediach z inspiracji agencji PR, mam wra?enie, ?e public relations jest przysz?o?ci? dziennikarstwa :-)

Spadaj?ca sprzeda?, ni?sze zyski z reklam, coraz wi?ksza konkurencja informacyjnych portali internetowych – wszystko to zwi?ksza zainteresowanie dziennikarzy prac? w public relations.

Dziennikarze wnosz? do agencji PR cenne umiej?tno?ci – znaj? potrzeby mediów, wiedz? jak my?l? dziennikarze, potrafi? dobrze pisa?. Dodatkowo, maj? nosa do dobrych tematów i znaj? smak pracy pod presj? czasu.

Kiedy powstawa?y pierwsze agencje public relations pracowali w nich przede wszystkim byli dziennikarze. Dzisiaj wi?kszo?? praktyków PR to ludzie z wykszta?ceniem specjalistycznym (ekonomi?ci, prawnicy, politolodzy, psychologowie, socjolodzy, j?zykoznawcy) – z mediów przychodz? tylko ludzie, którzy s? nimi zm?czeni. Wy?sze zarobki i bardziej normalne godziny pracy te? nie s? bez znaczenia.

Public relations to nie dziennikarstwo

Nie wszyscy dziennikarze odnajduj? si? w PR. Public relations to nie dziennikarstwo – w obydwu profesjach obowi?zuj? inne regu?y.

Dziennikarstwo w odró?nieniu od public relations nie jest dziedzin? strategiczn?. Byli dziennikarze nie potrafi? analizowa? otoczenia marketingowego klienta, co jest niezb?dne do zbudowania skutecznej strategii komunikacji. Nie wiedz? jak komunikowa? si? z pracownikami i klientami.

Po stronie minusów mo?na te? wpisa? brak do?wiadczenia w zarz?dzaniu lud?mi i w przypadku dziennikarzy prasowych brak umiej?tno?ci pracy w zespole.

Dziennikarze cz?sto s? agresywni i natr?tni w zdobywaniu informacji do artyku?u. Public relations wymaga wi?cej cierpliwo?ci i dyplomacji. Czasem potrzeba lat, ?eby zbudowa? korzystne nastawienie i pozytywn? reputacj?.

Oto 10 uwag by?ego dziennikarza pomagaj?cych w miar? ?agodnie przej?? z dziennikarstwa do public relations:

1. Dziennikarzy nie obchodzi, ?e kiedy? pracowa?e? w mediach ani to, o czym – wed?ug Ciebie – powinni pisa?. To mo?e by? przykre, ale po posprz?taniu biurka, oddaniu identyfikatora i wyj?ciu z redakcji, nie jeste? ju? cz?onkiem medialnego klubu. Lepiej je?li si? z tym pogodzisz.

2. Nie jeste? ju? kontrolerem ?ycia publicznego. Nie pracujesz dla newsroomu, ale dla swojego klienta. Teraz klient jest Twoim nowym "wydawc?" i to on decyduje co nadaje si? do druku.

3. Praktyków public relations szkoli si? w tworzeniu i kultywowaniu wzajemnie korzystnych relacji pomi?dzy organizacj? i jej interesariuszami. Dziennikarze nie musz? komunikowa? si? ze wszystkimi – sami dobieraj? sobie rozmówców. St?d, cz?sto brak u dziennikarzy zrozumienia potrzeby komunikacji ze wszystkimi.

4. Public relations koncentruje si? na budowaniu. Dziennikarze – je?eli zdejmiemy z nich mask? "publicznego sumienia" – zanadto koncentruj? si? na destrukcji. Ludzie mediów mówi? o problemach, praktycy PR o rozwi?zaniach.

5. Musisz przyzwyczai? si? do kontaktu z poufnymi informacjami, które nigdy nie mog? przedosta? si? do mediów. Twoim podstawowym obowi?zkiem jest teraz ochrona reputacji i interesów klienta, nawet je?li oznacza to zachowanie pewnych informacji (tak?e tych sensacyjnych) tylko do w?asnej wiadomo?ci.

6. Dziennikarzom mówi si?, ?e musz? by? obiektywni – praktyków public relations zach?ca si? do subiektywizmu. W dziennikarstwie pracuje si? od jednego artyku?u do drugiego. W public relations rytm pracy jest inny – liczy si? ka?dy udany kontakt z dziennikarzem, ciekawy wywiad, pozytywny wpis na blogu, itd.

7. Praktycy public relations nie strzelaj? z biodra jak autorzy sensacyjnych tekstów w prasie bulwarowej – tworz? d?ugofalowe wielow?tkowe programy komunikacyjne skoordynowane ze strategi? marketingow?. Ich celem nie s? publikacje, o których nikt nie pami?ta po kilku dniach.

8. Praktyk public relations pe?ni w rzeczy samej rol? adwokata, który stale szuka okazji dla klienta do zaistnienia w mediach w pozytywnym kontek?cie. Misja dziennikarza jest odmienna – jako wyszkolony sceptyk ma szuka? "dziury w ca?ym".

9. Mo?esz podtrzymywa? przyja?nie z by?ymi kolegami z redakcji, ale po wej?ciu w ?wiat public relations – bez wzgl?du na za?y?o?? kontaktów – uwa?aj, ?eby nie powiedzie? dziennikarzowi-koledze o jedno s?owo za du?o. Sensacyjne tematy zniszczy?y wiele przyja?ni.

10. Przemy?l swoje standardy etyczne. Niektórzy byli dziennikarze po przej?ciu na drug? stron? barykady uwa?aj?, ?e ostre dziennikarskie normy etyczne ju? ich nie obowi?zuj?. Nies?usznie. To, ?e wszed?e? w nowe ?rodowisko, o którym niektórzy Twoi koledzy z mediów nie maj? najlepszego zdania (nie podoba im si? na przyk?ad, "modyfikacja ludzkiego zachowania"), nie zwalnia Ci? z etycznej oceny swojej pracy. Kodeks etyki PR podkre?la obowi?zek mówienia prawdy.

Trzy wyró?niki public relations

Public relations nie polega na "kontroli" relacji – chodzi raczej o stwarzanie warunków do uzyskania maksymalnego efektu w kontaktach organizacji z otoczeniem.

Do pryncypiów komunikacji w public relations nale?? nast?puj?ce elementy:

1. Dialog (s?uchanie tego, co mówi? interesariusze i gotowo?? do zmiany swego zachowania),

2. Negocjacje (umiej?tno?? wypracowania wzajemnie korzystnego rozwi?zania),

3. Wspó?praca (kontakty z interesariuszami w poszukiwaniu nowych inspiracji, pomys?ów i rozwi?za? problemów).

Dziennikarze nie s? szkoleni w rozwijaniu tych umiej?tno?ci. Nie chc? powiedzie?, ?e ludzie mediów nie maj? takich talentów – ale bez kierunkowego wykszta?cenia, treningu i do?wiadczenia jest im trudno wybi? si? w PR.

Sukces w public relations odnosz? tylko ci byli-dziennikarze, którzy patrz? na PR bez uprzedze?. Akceptuj? public relations takie jakie jest i odrzucaj? star? szko??, ?e to, co robimy w PR jest pozbawione warto?ci.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
M. 2011-05-31
Nic doda?, nic uj??. ?wi?ta prawda.
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Internet Agencje Relations Dziennikarz Firma Relacje Kaczy?ski Polska Komunikacja Twitter Klienci Reporter Pressence Problem Szef Wywiad Media Dziennikarze Google Informacja Rzecznik Gazeta Reporterzy PRACOWNICY Tusk Gapa Praktycy Prawda Klient PublicStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
2. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
3. Reporter chce do domu
4. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
7. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
8. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
9. 21 mi?ych s?ówek
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl