Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-11-08
"Koniec prostej informacji"

Koniec prostej informacji

W erze b?yskawicznej komunikacji w Internecie wyczerpa? si? sens przekazywania informacji w druku.

Kto dowiedzia? si? o katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smole?skiem z gazety? Ja us?ysza?em o tym w radiu, znajoma w kolejce do kasy, a mój s?siad z telewizji. Druk nie ma szans w konkurencji z telewizj?, radiem i Internetem.

Proste informowanie si? sko?czy?o. Internet zamieni? wiadomo?ci w towar ogólnie dost?pny. Czytelnicy niech?tnie p?ac? za czyste informacje, gdy? maj? do nich darmowy dost?p w Internecie, laptopach i telefonach komórkowych.

Serwisy spo?eczno?ciowe staj? si? podstawowym ?ród?em przekazywania komunikatów kryzysowych. Nawet aktualizacje na Facebooku s? szybsze od mediów drukowanych. Gazety i magazyny nie s? ju? miejscem gdzie mo?na przeczyta? now? informacj?; kiedy "wiadomo??" trafia na szpalt? z miejsca traci aktualno??.

Dziennikarstwo kosztuje

Internet codziennie zalewany jest nowymi informacjami i komentarzami, ale prawdziwego dziennikarstwa w nim jak na lekarstwo. Blogerzy, portale informacyjne i serwisy spo?eczno?ciowe nieporadnie radz? sobie z dziennikarstwem, bo ich autorom brakuje do?wiadczenia, kwalifikacji i pieni?dzy.

Redakcyjne newsroomy maj? wewn?trzne systemy kontroli jako?ci informacji sprawdzaj?ce prawdziwo?? i rzetelno?? wiadomo?ci. Ale w ?wiecie mediów spo?eczno?ciowych nie mo?na wykluczy? przekazania przez etatowego dziennikarza na Twitterze fa?szywej informacji.

W?a?ciciele mediów niestety w ramach redukcji kosztów ograniczyli nak?ady na dziennikarstwo. Profesjonalne dziennikarstwo jest czasoch?onne i kosztowne, ale bez niego media trac? na warto?ci.

Wi?cej ni? informacja

Dziennikarstwo to wi?cej ni? informowanie; zajmuje si? analiz? informacji i dodaniem m?drego komentarza. Mo?na nazwa? ten proces "pog??bionym informowaniem obja?niaj?cym" i za tak? us?ug? czytelnicy gotowi s? dodatkowo zap?aci?. Dlatego redakcje, które postawi?y na dziennikarstwo (Rzeczpospolita, Polityka) maj? si? dobrze, a te, które skupi?y si? na zdobywaniu suchych informacji walcz? o prze?ycie.

Dla ilustracji tej ró?nicy pos?u?? si? prostym przyk?adem:

Informowanie: Prezydencki samolot z 96 pasa?erami na pok?adzie rozbi? si? 10 kwietnia 2010 pod Smole?skiem.

Dziennikarstwo: Prokuratorzy prowadz?cy ?ledztwo w sprawie katastrofy prezydenckiego samolotu podczas podchodzenia do l?dowania 10 kwietnia 2010 na lotnisku w Smole?sku, w której zgin?? prezydent Lech Kaczy?ski z ma??onk? i 94 przedstawicieli polskiej delegacji na uroczysto?ci z okazji 70. rocznicy mordu katy?skiego wykluczaj? zamach terrorystyczny i techniczn? awari? samolotu jako przyczyn? katastrofy.

Liczy si? dziennikarstwo rozumiane jako proces pokazywania informacji w ich naturalnym kontek?cie i wyja?niania ich wp?ywu na nasze ?ycie. Czytelnicy doceniaj? t? prac? - w druku i online - wybieraj?c lektur? jednego artyku?u i pomijaj?c inny.

Wspó?praca i konkurencja

Dziennikarze prasowi i telewizyjni cz??ciej ze sob? wspó?pracuj? ni? rywalizuj? (wymieniaj? informacje, plotki i kontakty), ale obydwie grupy robi? wszystko, ?eby zdoby? jak najwi?ksz? rzesz? odbiorców.

Czytelnicy i widzowie codziennie oczekuj? aktualnych, wa?nych i ciekawych informacji, wi?c dziennikarze stale poluj? na nowe fakty. Ka?dy chce by? pierwszy i w miar? mo?liwo?ci stara si? by? tak?e rzetelny i dok?adny. Dok?adno?? przekazu prasowego i telewizyjnego mediów nie jest taka sama i wynika ze specyfiki ka?dego medium.

1. Prasowe dziennikarstwo informacyjne i ?ledcze.

Dziennikarz pracuj?cy dla miesi?cznika pisze teksty w innym rytmie od kolegi zatrudnionego w gazecie. Dziennikarz prasowy ma na napisanie artyku?u kilkana?cie godzin lub dni. W tygodniku wystarczy mie? jeden dobry pomys? co siedem dni.

Nowe tematy pojawiaj? si? codziennie, ale w gazecie dziennikarz pracuje nad tekstem, dopóki nie uzna, ?e zebra? wszystkie istotne fakty i komentarze. Czytelnicy mog? wi?c pozna? ca?y obraz opisywanego problemu i przeczyta? opinie ekspertów. Temat jest wyczerpany i je?li pojawi? si? nowe fakty, dopisywany jest ci?g dalszy. Je?eli dziennikarz powróci do tematu, przypomni najwa?niejsze tezy z pierwszego artyku?u.

2. Telewizyjne dziennikarstwo informacyjne i ?ledcze.

W telewizyjnym newsroomie trzeba mie? ka?dego dnia nowe pomys?y. Wi?kszo?? dziennikarzy ma kilka godzin na dokumentacj?, nagranie wypowiedzi i zrobienie zdj?? przed przedstawieniem efektu swej pracy wydawcy i opinii publicznej. Dlatego zamiast wyczerpuj?cego opisu ca?ego problemu wybieraj? jeden najwa?niejszy aspekt i wokó? niego przygotowuj? relacj?.

Na przyk?ad, dziennikarz prasowy opisze wszystkie znane mu szczegó?y morderstwa, a reporter telewizyjny wybierze kluczowy fragment - tajemniczy w?os znaleziony przez policj? na miejscu przest?pstwa. Telewizyjna narracja skupi si? na tym w?tku i podstawowych faktach. Mniej wa?ne detale znajd? si? w tek?cie na witrynie internetowej.

W artykule przes?anym do druku nie mo?na nic zmieni?. Relacja telewizyjna mo?e by? aktualizowana nawet kilka razy w ci?gu dnia. Reporter zbiera fakty i nagrywa nowe wypowiedzi, prezenter w studiu je przedstawia i rozmawia z go??mi. Innymi s?owy - w telewizji informacja "oddycha ?wie?ym powietrzem" przez ca?y dzie?.

Rzetelno?? i obiektywizm

W telewizyjnych serwisach informacyjnych widz? wi?cej informacji o przest?pczo?ci, medycynie, wypadkach i pogodzie. W prasie cz??ciej czytam o rz?dzie, gospodarce, edukacji, transporcie i ochronie ?rodowiska. Nie wszystkie s? ?cis?e.

Dobrzy dziennikarze dbaj? o zgodno?? relacji z faktami, ale szale?cze tempo pracy sprawia, ?e nie zawsze im si? to udaje w 100 procentach. Trudno jednoznacznie powiedzie? kto si? cz??ciej myli: dziennikarze prasowi czy telewizyjni. Wszystko jak zwykle zale?y od cz?owieka - przekaz to medium plus dziennikarz, nie samo medium.

W artyku?ach prasowych fakty s? okraszone wi?ksz? liczb? komentarzy ni? w przekazach telewizyjnych. Klasyczna telewizyjna relacja to przedstawienie g?ównych faktów, dwie wypowiedzi (za i przeciw) i komentarz reportera. W takiej konstrukcji fakty s? wa?niejsze od opinii.

Reporterzy telewizyjni oczywi?cie te? maj? swoje pogl?dy (niektórzy bardzo mocne), ale widzowie wierz?, ?e poznaj? same fakty, bo... obraz nie k?amie. Wiele zale?y od polityki redakcyjnej danej stacji lub wydawnictwa; ten sam temat inaczej "obrobi" TVN i TVP; jeszcze inaczej Polsat.

Trudno zatem jednoznacznie powiedzie?, które medium jest bardziej rzetelne, ale uwa?am, ?e dziennikarstwo telewizyjne bardziej skupia si? na faktach.

Jakie jest Twoje zdanie? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

PRACOWNICY Reporterzy Google Polska Internet Prawda Praktycy Informacja Klient Wywiad Pressence Agencje Dziennikarz Kaczy?ski Gazeta Klienci Twitter Gapa Problem Dziennikarze Tusk Komunikacja Public Reporter Relations Firma Relacje Rzecznik Szef MediaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. Czytanie z oczu
4. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
5. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl