Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-08-16
"Uroda wywiadu w Internecie"

Uroda wywiadu w Internecie

Uroda i czasem przekle?stwo Internetu polega na tym, ?e wszystko jest dost?pne dla wszystkich :-(

Jeszcze kilka lat temu - przed Internetem - by?o tak:

1. Wywiady pojawia?y si? w prasie, radiu lub telewizji.

2. Wywiad by? wykorzystywany zwykle tylko raz - poza telewizj?, która powtarza?a go w kolejnych wydaniach wieczornych dzienników.

3. Szkody wywo?ane przez negatywny materia? - lub korzy?ci z pozytywnej relacji - by?y geograficznie ograniczone do terenu dzia?ania gazety, radia lub stacji telewizyjnej, z wyj?tkiem rzeczywi?cie "przebojowych" tematów lub nadawców sieciowych.

4. Tematy by?y szybko zapominane, gdy? nie by?o technicznych mo?liwo?ci dost?pu do nich poza obszarem publikacji. Na przyk?ad, reporter z Krakowa pisa? o strajku w firmie odzie?owej Na Bia?o Sp. z o.o. nie wiedz?c, ?e ta sama firma mia?a kilka lat wcze?niej podobne k?opoty w Szczecinie.

5. Wi?kszo?? mediów publikowa?a artyku?y lub nadawa?a programy w "przyzwoitych godzinach".

Teraz jest inaczej:

1. Linie si? pozaciera?y. Coraz wi?cej "tradycyjnych nadawców" (a wkrótce wi?kszo??) produkuje informacje nie tylko w druku, ale tak?e w formacie d?wi?kowym i video. Redakcje wydzielaj? nawet specjalne zespo?y publikuj?ce tylko w Internecie. Informacje z wieczornych wiadomo?ci trafiaj? na telewizyjne witryny. Podobnie dzia?aj? stacje radiowe. Na witrynach mo?na przeczyta? zapisy radiowych wywiadów. Testowane s? wszystkie mo?liwe kombinacje prasy, radia i telewizji.

2. Sam mo?esz sta? si? ?ród?em informacji dla mediów dzi?ki temu, co opublikujesz na swej witrynie WWW, blogu, mikroblogu, portalu spo?eczno?ciowym lub za po?rednictwem firm zajmuj?cych si? dystrybucj? informacji prasowych.

3. Na to, co pisz? dziennikarze wp?ywaj? (czasem nadmiernie) komentarze autorów blogów.

4. Si?a medialnego przekazu jest wzmocniona przez: a. tendencj? do umieszczania na blogach odsy?aczy do innych materia?ów, czasem lu?no zwi?zanych z g?ównym w?tkiem, b. mo?liwo?? ?atwego ?ledzenia tematów poprzez darmowe lub p?atne us?ugi monitoringu i kana?y RSS oraz c. fakt, ?e informacje prasowe we wszystkich formatach docieraj? do nas dzi?ki nowych urz?dzeniom (komputer, telefon komórkowy, tablet, itp.).

5. Materia?y dziennikarskie s? archiwizowane i przechowywane przez lata. Ka?dy reporter ma dost?p do archiwów na ca?ym ?wiecie i w krótkim czasie mo?e sprawdzi? wszystko, co opublikowano na Twój temat.

6. Media czekaj? na informacje i publikuj? je przez ca?? dob?. Wczorajsza wiadomo?? nie musi si? szybko zestarze?. To ogromny pozytywny kapita? po wywiadzie, który spe?ni? Twoje oczekiwania. Z drugiej strony, pojawia si? potrzeba profesjonalnej pomocy kryzysowej kiedy powiesz co? niew?a?ciwego.

Wywiad online

Wywiady w Internecie najcz??ciej prowadzone s? na tzw. czatach (chat rooms) i z wykorzystaniem internetowej transmisji video (webcasts). Cz?sto s? archiwizowane i dost?pne na p?ytach CD dla osób, które nie ogl?da?y rozmowy "na ?ywo". Zazwyczaj pytania s? kontrolowane i wywiad jest moderowany przez osob?, która decyduje, które z przes?anych pyta? trafi? do Ciebie.

Dobra wiadomo?? jest taka, ?e dok?adnie kontrolujesz swoje s?owa widz?c tre?? odpowiedzi na ekranie. Zawsze mo?esz wnie?? poprawki przed naci?ni?ciem WY?LIJ.

Z?a wiadomo?? jest taka, ?e w komunikacji pisemnej (a tak? jest czat) ?atwiej o nieporozumienie, bo jeste? pozbawiony elementów pozawerbalnych.

Oto pi?? wskazówek jak radzi? sobie z wywiadami online:

1. Je?li nie potrafisz szybko i bez b??dów pisa? na klawiaturze, popro? kogo? kto robi to sprawniej - sam skup si? na odpowiedziach, dyktowaniu i sprawdzeniu tekstu. Internauci nienawidz? d?ugiego czekania na odpowied?. My?l? wtedy, "Nie rozumiesz komunikacji online i/lub lekcewa?ysz mnie skazuj?c na wieczne czekanie."

2. Korzystaj z mo?liwie najwi?kszego monitora. To u?atwi odczytanie pyta? oraz pisanie i edycj? odpowiedzi.

3. U?ywaj szybkiego ??cza z Internetem z dodatkowym zasilaniem i kopi? zapasow? wszystkich plików - system zapasowy te? powinien by? pod??czony do szybkiego ??cza. Komputer, który s?u?y do napisania tego bloga, na przyk?ad, korzysta ze sta?ego ??cza, ale kiedy po??czenie b?dzie zerwane komputer prze??czy si? na rezerwowy modem cyfrowy.

4. Dodawaj s?owa lub symbole, które przekazuj? emocje, na przyk?ad, rado??, smutek, zdziwienie, itd. Pomocne s? symbole nazywane emoticonami. Wi?kszo?? internautów je akceptuje, bo dodaj? do suchego przekazu s?ownego dawk? uczu?.

5. Zaproponuj na koniec udzielenie dodatkowych odpowiedzi poczt? elektroniczn? tak, ?eby osoby, które nie doczeka?y si? odpowiedzi w czasie czatu, nie poczu?y si? pomini?te lub zlekcewa?one.

Jest tak?e mo?liwo?? udzielania wywiadów za pomoc? korespondencji elektronicznej (e-mail). Dziennikarz wysy?a pytania, Ty piszesz odpowiedzi. Porady jak wy?ej z jednym uzupe?nieniem. Przed wys?aniem odpowiedzi daj je do przeczytania komu?, kto nie zna sprawy. Je?li czego? nie zrozumie, podobne k?opoty mo?e mie? dziennikarz.

Dok?adnie i kilkakrotnie sprawd? czy w tek?cie nie ma b??dów ortograficznych i interpunkcyjnych. Przed wysy?k? sprawd? jeszcze raz :-)

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Agencje Informacja Reporterzy Szef Tusk Internet Komunikacja Wywiad Google Dziennikarze Relacje Twitter Kaczy?ski Polska Problem PRACOWNICY Prawda Dziennikarz Public Praktycy Reporter Rzecznik Klienci Firma Relations Media Gazeta Gapa Klient PressenceStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl