Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-03-22
"Ile kosztuje szkolenie medialne"

Ile kosztuje szkolenie medialne

Nie ma tygodnia, ?eby nasza agencja PR nie otrzyma?a zapytania o szkolenie medialne. Przez 10 lat troch? si? tego uzbiera?o :-)

Kiedy przedstawiamy ofert? niektórzy uwa?aj?, ?e nasze us?ugi szkoleniowe s? doskonale wycenione; inni decyduj? si? na wspó?prac? z firm?, która – powiedzmy – ceni si? ni?ej.

Dobre szkolenie medialne nie mo?e by? tanie i nie nale?y go wycenia? jak prac? na godziny lub bro? Bo?e, na akord.

Laserowa korekcja wad wzroku kosztuje 3,000 z?otych; sam zabieg trwa krócej ni? minut?. To daje 180 000 z?otych za godzin?. Oczywi?cie w cenie jest te? do?wiadczenie chirurga, sprz?t i ubezpieczenie. Ale w efekcie pacjent widzi lepiej.

Koszt inwestycji w szkolenie medialne to dylemat nie tylko dla kupuj?cego, ale tak?e dla sprzedaj?cego. ?adna agencja PR prowadz?ca szkolenia medialne nie chce oferowa? cen przekraczaj?cych mo?liwo?ci finansowych zainteresowanych, ale nikt nie mo?e sobie pozwoli? na ?wiadczenie us?ug poni?ej w?asnych kosztów. Dla potencjalnego klienta nawet najlepsze szkolenie na ?wiecie nie przedstawia ?adnej warto?ci je?eli nie mo?e sobie na nie pozwoli?.

Arytmetyka kosztów

Problem polega cz??ciowo na tym, ?e potencjalny klient interpretuje ko?cowy koszt przedstawiony w ofercie jako wynik arytmetycznego równania: (honorarium + wydatki w?asne) dzielone przez liczb? uczestników = koszt szkolenia jednego uczestnika, lub (honorarium + wydatki w?asne) dzielone przez liczb? uczestników dzielone przez liczb? godzin = koszt szkolenia jednego uczestnika przez godzin?. W obydwu przypadkach, wynik mo?e by? imponuj?cy.

Klient nie wie jaki jest koszt przygotowania szkolenia, materia?ów szkoleniowych, wyposa?enia technicznego, obs?ugi szkolenia po jego zako?czeniu (konsultacje) i ubezpieczenia.

Klienta nie interesuje jaki jest wewn?trzny koszt przygotowania szkolenia lub symulacji – "To przecie? ich problem." Klient ocena tylko jak? warto?? oferuje szkolenie. Tak jak firma szkoleniowa nie mo?e dop?aca? do ?wiadczonej us?ugi, tak klient nie jest zainteresowany szkoleniem, którego warto?? nie jest dla niego oczywista.

Ka?dy dostaje to za co p?aci i cena nie powinna by? jedynym kryterium wyboru szkoleniowca.

Je?eli policzymy ka?d? z?otówk?...

Ka?dy klient jest inny i dlatego nie ma dwóch identycznych szkole?. Oczywi?cie, s? elementy wspólne, ale klienci zawsze dostrzegaj? to, co robi si? specjalnie dla nich. Dopasowanie programu do potrzeb szkoleniowych klienta mo?e by? kosztowne.

Kiedy? agencja rz?dowa poprosi?a nas o sporz?dzenie szczegó?owego kosztorysu szkolenia medialnego. Stawka za jednodniowe szkolenie lub symulacj? kryzysow? to by?o za ma?o. Oczekiwano od nas dok?adnego uzasadnienia oferty. Dlaczego tyle to kosztuje? Sk?d si? bierze taka stawka za godzin? pracy?

Aby sprosta? ?yczeniu klienta, zacz??em dok?adnie dzie? po dniu dokumentowa? ka?d? minut? sp?dzon? nad opracowaniem szkolenia – moj? i moich wspó?pracowników. Dodali?my tak?e koszt sprz?tu audiowizualnego, podr?czników szkoleniowych, czas podró?y, koszty administracyjne i wszystkie inne detale zwi?zane z opracowaniem szkolenia. Pomin?li?my koszt przygotowania podstawowych materia?ów i nawet nie próbowali?my doda? czasu wynikaj?cego z do?wiadczenia i fachowej wiedzy.

Ko?cowy wynik: gdyby?my pomno?yli liczb? wykazanych godzin przez nasz? stawk? godzinow?, cena za szkolenie by?aby zdecydowanie wy?sza od tej, któr? zaproponowali?my w ofercie.

Pytania do firmy szkoleniowej

Prowadzenie szkole? medialnych nie podlega obowi?zkowi certyfikacji – praktycznie ka?dy mo?e przedstawia? si? jako trener medialny. Wpisz w wolnej chwili do wyszukiwarki Google has?o "szkolenia medialne" lub "trener medialny". Wybór taki, ?e kr?ci si? w g?owie. Ale tylko dla kilku z tych firm jest to podstawowe ?ród?o utrzymania. Dla wi?kszo?ci jest to us?uga dodatkowa lub po prostu wpisuj? j? do portfolio us?ug, bo tak robi konkurencja :-)

Oto lista 10 pyta? przed wyborem firmy szkoleniowej:

1. Dla kogo firma pracowa?a w przesz?o?ci? Jak prezentuje si? jej lista klientów? Czy s? na niej firmy lub organizacje podobne do Twojej? Czy mo?e przedstawi? referencje?

2. Kto b?dzie prowadzi? szkolenie? Jakie s? kwalifikacje trenera? Jakie ma do?wiadczenie? Jak d?ugo zajmuje si? prowadzeniem szkole?? Ile szkole? prowadzi? w ubieg?ym roku?

3. Jak wygl?da program szkolenia? Jaka jest jego struktura i tre??? Jakie s? formy i metody szkolenia? Ile czasu po?wi?ca si? na praktyczne ?wiczenia przed kamer? i ich ocen?? Czy program szkolenia b?dzie dopasowany do potrzeb?

4. Co jest uj?te w cenie? Czy w cenie szkolenia jest wynaj?cie kamery, operatora, korzystanie z podr?cznika do zaj??, czas przygotowania szkolenia i podró?y trenera?

5. Gdzie odbywa si? szkolenie – u Ciebie czy w siedzibie firmy? Co lepiej Ci odpowiada?

6. Jak liczna jest grupa szkoleniowa – sze??, osiem czy dwadzie?cia osób? Ile trwa sesja szkoleniowa - sze??, siedem czy osiem godzin?

7. Czy firma gwarantuje poufno?? informacji przekazanych w trakcie szkolenia?

8. Jakie s? warunki p?atno?ci?

9. Co si? stanie je?li w ostatniej chwili odwo?asz szkolenie?

10. Jak s? mierzone efekty szkolenia?

Przed ostateczn? decyzj?

Ceny szkole? medialnych s? zró?nicowane: od kilkuset z?otych (z obiadem) do 10,000 z?otych i wi?cej. Bran?owy standard (je?eli taki istnieje) obejmuje szkolenia od 4,000 do 7,000 z?otych za jednodniowe szkolenie dla grupy, bez kosztów dodatkowych. Niektóre firmy oferuj? szkolenia z VAT-em, inne bez VAT-u.

Jak wi?c sprawdzi? czy otrzymujesz "w?a?ciw? cen?"?

Skontaktuj si? z firm? szkoleniow?. Porozmawiaj z wybranymi klientami. Oce? czy firma konkretnie i jasno odpowiada na wszystkie pytania, czy stwarza okazj? bezpo?redniej rozmowy z trenerem, który b?dzie prowadzi? szkolenie, czy program jest dopasowany do Twoich oczekiwa?.

Mam nadziej?, ?e znajdziesz szkolenie medialne, które zaspokoi Twoje potrzeby i nie zrujnuje bud?etu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.20 MediaGapa - ocena artykułu: 4.20

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Kaczy?ski Klienci Internet Komunikacja Relacje Wywiad Agencje Media Gapa Reporterzy Dziennikarz Informacja Problem Rzecznik Dziennikarze Pressence Firma Gazeta PRACOWNICY Klient Public Tusk Google Twitter Relations Prawda Szef Praktycy Reporter PolskaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl