Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-01-07
"Czego oczekuj? od dziennikarzy w tym roku"

Czego oczekuj? od dziennikarzy w tym roku

Dziennikarze prze?yli niebywale trudny rok (zwolnienia, zmiany w zarz?dach, obni?ki wynagrodze?, przej?cia i fuzje tytu?ów), ale dziennikarstwo na tym zyska?o. Ekonomiczne wyzwania zmusi?y organizacje medialne do zmiany my?lenia o tym jak zbiera? informacje i jak je wykorzystywa? – i za to im dzi?kuj?.

Chcia?bym, ?eby ten rok by? lepszy dla dziennikarzy; dlatego przedstawiam dziesi?? oczekiwa? wobec ludzi mediów w tym roku.

1. To nie tylko gospodarka. Mam nadziej?, ?e kiedy pojawi? si? pierwsze sygna?y o?ywienia w gospodarce, dziennikarze zrozumiej?, ?e spadek wp?ywów ze sprzeda?y reklam nie by? spowodowany wy??cznie spowolnieniem gospodarczym. Wiem, ?e to bola?o. Wiem te?, ?e to tylko przy?pieszy?o to, co i tak musia?o nadej??. B??dem by?oby my?lenie, ?e wi?kszy wzrost gospodarczy sprawi, ?e wszystko wróci do normy. Nie wróci. Recesja tylko przy?pieszy?a nieuchronne zmiany na rynku mediów.

Ksi?dz na niedzielnym kazaniu opowiedzia? histori?, które doskonale ilustruje co mam na my?li. By?a to opowie?? o rozbitku, który na samotnej wyspie zbudowa? dom, ka?dego dnia walczy? z dzikimi zwierz?tami i nieustannie boryka? si? z demonami samotno?ci. Pech chcia?, ?e przysz?a burza i od pioruna zapali? si? s?omiany dach jego chaty. "Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego teraz?" - rozpacza?. Wtem nadlecia? helikopter i zabra? go w bezpieczne miejsce. Gdyby nie dym z p?on?cego domu, pilot nigdy by go nie znalaz?. Mora??

Czasem dom musi si? spali?, ?eby na jego gruzach zbudowa? co? nowego. Niektóre gazety – jak dom rozbitka – znikn??y nie bez przyczyny. Dziennikarze, którzy w nich pracowali je?li planuj? zosta? w zawodzie, musz? stworzy? co? nowego.

2. Zmiana metod zbierania informacji. W dawnych czasach system zbierania i przekazywania informacji by? do znudzenia prosty: ?ród?o > Dziennikarz > Czytelnik. Po pojawieniu si? Internetu to si? zmieni?o i metody zdobywania i przekazywania informacji te? musz? si? zmieni?. Niektóre tematy b?d? opracowane wed?ug schematu: Czytelnik > Dziennikarz > Czytelnik, inne: ?ród?o > Czytelnik > Dziennikarz > Czytelnik.

Jeszcze inne artyku?y b?d? tworzone nielinearnie - wielu czytelników przedstawi ró?ne komentarze wielu ?ród?om, a dziennikarz wszystko po??czy. Mówi? o jednoczesnym kontaktowaniu si? dziennikarza i czytelników z wieloma ?ród?ami (na przyk?ad, na forum dyskusyjnym), ale tak?e o bardziej kreatywnym procesie dokumentacji tematu.

3. Mniej redakcyjnej biurokracji. Newsroomy s? zorganizowane jak linia produkcyjna - ka?da osoba zajmuj?cych si? tematem wykonuje wydzielon? cz??? pracy. Reporter zbiera informacje i pisze artyku?, redaktor czyta brudnopis, szuka "brakuj?cych elementów" i odsy?a do poprawki. Korektor poprawia b??dy gramatyczne, stylistyczne, interpunkcyjne. Redaktor prowadz?cy czyta gotowy tekst, skraca w razie potrzeby i dobiera tytu?. Grafik komponuje materia? na stronie. Nie mam nic przeciwko redagowaniu i pracy zespo?owej. Powtórz? za Hemingwayem, ?e pisanie to przede wszystkim redagowanie.

Ali?ci w ca?ym procesie tworzenia artyku?u gubi si? co? co mo?na nazwa? "wspóln? prac? twórcz?". A gdyby tak raz wprowadzi? ducha twórczej rywalizacji? Reporter nie tylko zbiera fakty i pisze tekst, ale równie? dobiera tytu? i zdj?cie. Redaktorzy nie tylko czytaj? i poprawiaj?, ale tak?e sami pisz? artyku?y. Redaktor prowadz?cy pisze komentarz na blogu. Ka?dy mo?e co? doda? od siebie na dowolnym etapie pracy nad artyku?em. Skoro dziennikarska ?ód? tonie, wszyscy musz? zabra? si? do wybierania wody.

4. Produktem jest informacja, nie gazeta. W kioskach nie kupujemy gazet, ale wiadomo?ci; papier to tylko technologia. Podobn? funkcj? pe?ni? kiedy? papirus. Kiedy przy porannej kawie czytam pierwsze wiadomo?ci i komentarze interesuje mnie tre?? gazety, a nie papier, na którym je wydrukowano. Na pewno nie interesuje mnie wk?adka z kuponem rabatowym do fryzjera.

Zadaniem dziennikarzy jest informowanie o tym, co si? dzieje. Ludzie chc? wiedzie? gdzie jad? stra?acy, ilu z?odziei z?apali policjanci i kogo uratowali lekarze. Media ujawniaj? afery i kreuj? bohaterów. Misj? dziennikarzy jako czwartej w?adzy jest dostarczenie wyborcom pomocy w decyzji na kogo g?osowa?. Dzisiaj mog? to wszystko robi? nie dysponuj?c nawet skrawkiem papieru. Wystarczy komputer, dost?p do Internetu i sprawne ??cze.

5. Informacja online przed papierow? gazet?. Po pierwsze online. My?l o sobie, ?e pracujesz dla znakomitej witryny WWW, która - tak si? w?a?nie dobrze sk?ada - ma tak?e swoj? wersj? papierow?. Newsroom pracuje w pierwszej kolejno?ci dla wydania online; rytm pracy newsroomu podporz?dkowany jest wymogom Internetu – reporterzy, redaktorzy, korekta.

Sie? internetowa pulsuje swoim rytmem (wystarczy analizowa? liczniki odwiedzin); trzeba ten rytm zna? i respektowa?. Nie mo?na czeka? z publikacj? artyku?u online do zako?czenia pracy nad wersj? "papierow?".

Dziennikarze powinni pierwsi poznawa? i testowa? wszelkie nowinki technologiczne, a ju? na pewno zna? te, z których korzystaj? miliony ludzi na ca?ym ?wiecie. 20 lat temu niektórzy dziennikarze z pogard? patrzyli na klawiatur? komputera. "Na tym nie mo?na napisa? nic sensownego." I wracali do ukochanej maszyny do pisania. Moja maszyna stoi w k?cie. Odkurzam j? raz do roku, przed Bo?ym Narodzeniem. I starczy.

6. Wzajemnie korzystne relacje pomi?dzy wydaniem papierowym i wersj? online. Wiele gazet ma internetowe wydania i bloguj?cych redaktorów, ale nak?ady ?rodków s? nieporównywalnie mniejsze od inwestycji w wydania papierowe. Tak, wiem. Wp?ywy reklamowe z reklam w Internecie do znikoma cz??? tego, co daje "papier". Tak jest dzisiaj, ale jutro? Nie twierdz?, ?e miejsce gazety jest na ?mietniku. Bynajmniej. Chodzi o priorytety i proporcje.

Je?eli wpis na dziennikarskim blogu rozkr?ca gor?c? dyskusj?, wykorzystaj najciekawsze komentarze w nast?pnym numerze papierowego wydania gazety. Ka?dy artyku? powinien mie? odsy?acz do witryny WWW; mo?e to by? tak?e odsy?acz do tre?ci, która jest dost?pna wy??cznie online.

Wpisy na redakcyjnych blogach musz? by? publikowane regularnie, a nie kiedy autor nie ma nic ciekawszego do roboty. Dodajmy przemy?lane ??czenie tre?ci offline i online - nie pomys?y "z kapelusza". Serwisy spo?eczno?ciowe (Twitter i Facebook) obs?ugiwane przez do?wiadczonych i czuj?cych "te klimaty" dziennikarzy - nie praktykantów.

Czytaj blogi, nie tylko serwisy informacyjne. Eksperymentuj. Szukaj ciekawych miejsc w Internecie. B?d? tam gdzie CO? si? dzieje. Ucz si?.

7. Stwórzcie razem co? wielkiego. Nie widz? ?adnych przeszkód, ?eby gazety nie stworzy?y nowej internetowej aplikacji, która zaspokoi?aby ich wspólne potrzeby i zarazem s?u?y?a czytelnikom. Jestem przekonany, ?e kiedy szefowie gazet dadz? swobod? dzia?ania swoim najlepszym informatykom, redaktorom i markieterom, na pewno wymy?l? co? co pozwoli wszystkim z?apa? nowy oddech.

Czy media mog? stworzy? nast?pny Facebooka czy Twittera? Na pewno nie je?li tego nie spróbuj?.

Tim Berners-Lee, ojciec Internetu powiedzia? w 1999 roku:

"Marz? o Sieci [w której komputery] b?d? w stanie analizowa? wszystkie dane – tre??, odsy?acze, transakcje pomi?dzy lud?mi i komputerami. 'Sie? Semantyczna', która to umo?liwi jeszcze si? nie pojawi?a, ale kiedy ju? b?dzie codzienny handel, biurokracja i nasze zwyk?e sprawy b?d? za?atwia? maszyny. 'Inteligentni po?rednicy' (intelligent agents), za którymi ludzie chodzili od wieków w ko?cu si? zmaterializuj?."

Kuzyni "inteligentnych po?redników" ju? si? uwijaj?; zbieraj? za nas informacje, zasilaj? karty debetowe, przypominaj? o spotkaniach. "Sie? Semantyczna" zbli?a si?, nap?dzana niezbadanym potencja?em analizy i wizj? dostarczenia ka?demu "spersonalizowanej optymalnie strony startowej"; tre?? tej strony b?dzie zgodna z indywidualnymi zainteresowaniami, potrzebami i pragnieniami, dzi?ki "inteligentnym" komputerom, które same si? b?d? "uczy?" i dokonywa? wyborów w naszym imieniu.

Dobrym przyk?adem takiego dzia?ania jest wyszukiwarka, nad któr? pracuj? naukowcy z uniwersytetów w Syracuse i Washington. Ich ambicj? jest stworzenie wyszukiwarki, której wyniki nie b?d? oparte na algorytmach wykorzystywanych przez Google czy Yahoo, ale które b?d? polega? na ocenach bibliotekarzy z ca?ego ?wiata.

Wyobra?my sobie teraz wyszukiwark?, która nie ocenia informacji wy??cznie pod k?tem zgodno?ci z tajemniczym algorytmem; to mo?e ca?kowicie zmieni? zawarto?? pierwszej strony wyników. Gdyby gazety stworzy?y tak? aplikacj? dopasowan? do swoich grup docelowych? Niemo?liwe?

8. Pytaj czytelników co my?l? o gazecie i s?uchaj uwa?nie. Oczywi?cie, doskonale wiesz czego chc? czytelnicy. Ale kiedy ich o to ostatnio pyta?e?? Nie, nie mówi? o radzie programowej. S?uchasz z atencj? jakie tematy podsuwaj? czytelnicy? A mo?e automatycznie odrzucasz co? co nieznane, niepewne i niesprawdzone?

Kiedy mówisz "Czytelnik jest dla nas najwa?niejszy" nie my?lisz czasem "Doskonale wiem czego ludzie chc?, bo przecie? dla nich pracuj? i sam wiem czego im potrzeba"? Pami?taj, ?e dziennikarze to nietypowa grupa spo?eczna – s? lepiej wykszta?ceni, bogatsi, bardziej liberalnie nastawieni do ?ycia ni? wi?kszo?? czytelników. I wcale nie namawiam do obni?enia poziomu tekstów. Zach?cam tylko do lepszego s?uchania, bo to czytelnicy przynosz? najlepsze pomys?y. Sk?d to wiem? Te? pracowa?em wiele lat w mediach.

9. Buduj swoj? mark?. Kiedy? dziennikarze, przynajmniej ci prasowi, byli w wi?kszo?ci anonimowi. Ich artyku?y by?y oczywi?cie podpisane, ale kto na to zwraca? uwag?? Wkurzeni urz?dnicy, zazdro?ni dziennikarze i bohaterowie tekstów. Reporterzy telewizyjni byli rozpoznawani na ulicy, ale ich koledzy z prasy nie mieli reklamy za darmo.

Dzisiaj dziennikarze musz? sami musz? pracowa? nad swoj? mark? online. Potrzebny jest im blog oraz profile na Facebooku i Twitterze. Wsz?dzie musz? wyst?powa? pod prawdziwymi nazwiskami i pokazywa? autentyczne zdj?cia. Tak, to prawda, ?e gazeta, która ich zatrudnia ma swoj? mark?, ale oni sami te? musz? pracowa? na nazwisko, wizerunek i reputacj?.

W Internecie ludzie buduj? pozycj? i wiarygodno?? tak jak to czynimy w ?wiecie rzeczywistym. R. David Lankes z Uniwersytetu w Syracuse (USA) t?umaczy, ?e internauci uwa?aj? innych ludzi za wiarygodnych nie ze wzgl?du na autorytet i stanowisko, ale rzetelno?? i zaufanie jakie do nich maj?; ufaj? blogerowi X, poniewa? pisze to samo co trzech innych blogerów, których wcze?niej polubili, a nie dlatego, ?e stoi za nim bardzo wa?na instytucja (na przyk?ad, krajowa gazeta). Wiarygodna komunikacja online musi przypomina? "naturaln? ludzk? rozmow?", nie statyczn? konwersacj? z jak? mamy do czynienia na przyk?ad w e-mailach.

Dziennikarze, którym zale?y na wiarygodno?ci (czyli raczej wszyscy) musz? by? obecni i rozpoznawalni w Internecie – bez tego nie zbuduj? zawodowej reputacji. Musz? tak?e by? ?wiadomi tego jak rozmawia? w Sieci i przenie?? swoje przekazy do serwisów spo?eczno?ciowych. Je?li to si? powiedzie, internauci uznaj? ich za bratnie dusze i by? mo?e obdarz? sympati? i zaufaniem.

10. Wi?cej optymizmu. Rozumiem, ?e dziennikarska bra? mo?e czu? si? przepracowana, wykorzystywana, zgorzknia?a i wkurzona. Podobnych przymiotników mog? doda? wi?cej. Ale jak powiedzia? mój pierwszy szef w redakcji ponad 20 lat temu bycie dziennikarzem to nobilitacja, nie upokorzenie. I nic si? w tej materii nie zmieni?o.

Praca dziennikarza nadal daje wiele satysfakcji, rado?ci i przyjemno?ci. Adrenalina kiedy na pierwszej stronie czytasz swój tekst, dostajesz temat na wy??czno??, wykrywasz wielk? afer? wci?? jest ogromn? motywacj? w tej profesji.

Konkluzja

Wiem, ?e w minionym roku nie ka?dy dziennikarz mia? wiele powodów do ?wi?towania. W newsroomach by?o wi?cej smutku, rozczarowania i frustracji. Inaczej si? pracuje, inaczej ?yje. Ale przypomnij sobie dlaczego przyszed?e? do tego zawodu. Zbierz si?y i poszukaj powodu do rado?ci. Czytelnicy Ciebie potrzebuj?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Komunikacja Klienci Gazeta Szef Relations Informacja Pressence Reporter Media Problem Praktycy Agencje Relacje Reporterzy Klient Public Dziennikarze Kaczy?ski Firma Dziennikarz Tusk Twitter PRACOWNICY Polska Google Prawda Gapa Wywiad Rzecznik InternetStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl