Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-08-31
"WkurzonyDziennikarz.pl"

Redaktor w lokalnym dodatku regionalnej gazety na po?udniu Polski po napisaniu artyku?u chwyta za miot?? i sprz?ta redakcj?. Tak dorabia do skromnej pensji. 550 z?otych brutto i wierszówka. Jego kole?anka z pi?tnastoletnim sta?em ko?czy kurs zarz?dzania nieruchomo?ciami i planuje odej?cie z zawodu.

Prasa w regionach traci racj? bytu, a wydawcom brakuje pomys?ów na jej rozwój. Odbija si? to na zarobkach, które od lat stoj? w miejscu b?d? s? obni?ane. Do?wiadczony dziennikarz zarabia w regionalnym medium oko?o dwóch tysi?cy z?otych na r?k?. Z dziennikarstwa rezygnuj? najzdolniejsi, bo w innym zawodzie mo?na lepiej zarobi?. Pojawia si? selekcja negatywna.

Najlepsze warunki pracy dziennikarze maj? we Francji, gdzie tydzie? pracy trwa 35 godzin. Najd?u?sze wakacje - 31 dni roboczych, plus soboty, niedziele i ?wi?ta w trakcie urlopu - maj? niemieccy ?urnali?ci. W Rosji zdecydowana wi?kszo?? wynagrodze? za wierszówki wyp?acana jest w kopertach.

W Polsce pracodawcy dziennikarzy nie zgadzaj? si? na nic ponad kodeks pracy. Nie p?ac? za prac? w godzinach nadliczbowych, w niedziele i ?wi?ta, ignoruj? potrzeby podnoszenia kwalifikacji dziennikarzy i wyrzucaj? z pracy zwi?zkowców.

Zniesienie cenzury i to, ?e prowadzenie dzia?alno?ci medialnej sta?o si? dobrym biznesem po 1989 roku wywo?a?o ogromne zapotrzebowanie na dziennikarzy. "Pierwszy g?ód" zosta? nasycony oko?o 1994 roku i teraz media raczej redukuj? ni? zwi?kszaj? zatrudnienie. Na przyk?ad, TVP planuje zwolnienia grupowe. Zarz?d przewiduje zwolnienie 500 z ponad 4300 pracowników. Wcze?niej z programu "dobrowolnych odej??" skorzysta?o 177 osób.

Niskoop?acani, sfrustrowani, przepracowani

Praca w mediach na ca?ym ?wiecie - uwa?a Mi?dzynarodowa Federacja Dziennikarzy - staje si? coraz bardziej niepewna, ryzykowna i nerwowa.

W Azji i Ameryce ?aci?skiej dziennikarze coraz cz??ciej otrzymuj? indywidualne kontrakty. W Chorwacji dziennikarze zatrudnieni na krótkoterminowych umowach wol? lekkie tematy, bo to bardziej podoba si? szefom. W Hong Kongu trudno pisa? krytycznie o Chinach, gdy? w?a?ciciele mediów robi? interesy w Pekinie. W Szwecji dziennikarze czasem naginaj? zasady etyczne w obawie przed utrat? pracy. W Niemczech i Danii pe?noetatowi dziennikarze pracuj? jako reporterzy i fotografowie.

W Nikaragui i Peru dziennikarzy zniech?ca si? do podejmowania kontrowersyjnych tematów pod rygorem utraty pracy. W Australii artyku?y sponsorowane pojawiaj? si? na stronach redakcyjnych. Na Tajwanie media coraz bardziej przypominaj? agencje reklamowe, a dziennikarze czuj? si? jak autorzy przekazów reklamowych. W Pakistanie dyrektor marketingu ma mocniejsz? pozycj? w gazecie od redaktora naczelnego. W Kamerunie niskie zarobki dziennikarzy sprzyjaj? korupcji i przyjmowaniu ?apówek w zamian za korzystny artyku?.

W Stanach Zjednoczonych zmniejszenie liczby etatowych pracowników w redakcjach prowadzi do wymarcia pracoch?onnego dziennikarstwa ?ledczego. W Belgii tzw. wolni strzelcy maj? mniej czasu na napisanie artyku?u od dziennikarzy etatowych. W Meksyku redakcje ch?tniej zatrudniaj? "dziennikarzy przewidywalnych" od dziennikarzy ?ledczych.

Na Sri Lance zmianie rz?du zawsze towarzyszy zamiana g?ównego redaktora. W Serbii niektórzy liderzy partyjni s? w?a?cicielami stacji telewizyjnych i ich osobiste interesy wp?ywaj? na polityk? redakcyjn? oraz niezale?no?? dziennikarzy, redaktorów i wydawców.

W niektórych regionach ?wiata trwa koncentracja w?asno?ci mediów. W innych, g?ównie w krajach rozwijaj?cych si? (tak?e w Polsce), nowi w?a?ciciele mediów wol? zatrudnia? m?odych dziennikarzy na warunkach gorszych od tych, które mieli (lub mogli mie?) bardziej do?wiadczeni koledzy.

Wolni strzelcy (dziennikarze bez etatu) umawiaj? si? z wydawc? na s?owo, nie maj? pisemnego kontraktu i wspó?pracuj? ?rednio z czterema redakcjami.

Zasadniczym problemem polskiego sektora prasowego - wed?ug Europejskiej Federacji Dziennikarzy - jest zagro?enie jego niezale?no?ci. W Europie ?rodkowo-Wschodniej zagraniczny kapita? opanowa? znaczn? cz??? rynku mediów, a w przypadku Polski w r?kach prywatnych jest 85 proc. rynku.

Czy kto? skutecznie broni dziennikarzy jako pracowników? Niestety nikt. Polscy dziennikarze nie chc? si? zrzesza?. Ch?tnie integruj? si? towarzysko, ale nie zawodowo. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej nie ciesz? si? autorytetem ?rodowiska. Obie organizacje s? krytykowane za ci?g?? rywalizacj? i utrwalanie podzia?ów w ?rodowisku. Bycie niezrzeszonym dziennikarzem uwa?ane jest w bran?y za zalet?.

Co Ci? wkurza w mediach?

Pogorszenie warunków i standardów pracy dziennikarzy oraz os?abienie roli mediów jako kontrolera w?adzy mo?e negatywnie wp?ywa? na rozwój demokracji.

Oto sze?? wniosków, które streszczaj? t? niepokoj?c? sytuacj?:

  1. Koncentracja w?asno?ci mediów i naciski rz?dowe sprzyjaj? rozpowszechnianiu "bezpiecznych" wiadomo?ci.
  2. Zmiany w systemie zatrudniania dziennikarzy eliminuj? krytyczne dziennikarstwo ?ledcze.
  3. Brak pewno?ci zatrudnienia jest po?ywk? dla dziennikarskiej autocenzury.
  4. Niskie p?ace obni?aj? morale dziennikarzy i sprzyjaj? korupcji.
  5. Media zosta?y opanowane przez reklam? i polityk?.
  6. Redakcje szukaj? tanich pracowników.

Maj?c na uwadze wszystkich niskoop?acanych, sfrustrowanych i przepracowanych polskich dziennikarzy przygotowali?my stron? WWW WkurzonyDziennikarz.pl.

Je?eli jeste? dziennikarzem, powiedz nam co Ci? denerwuje, m?czy i frustruje w dziennikarskim zawodzie. Daj upust swemu niezadowoleniu. Mo?e poczujesz si? lepiej. Gwarantujemy anonimowo??. Jedno zastrze?enie: ?adnych nazwisk.

Zapraszam na WkurzonyDziennikarz.pl

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.44 MediaGapa - ocena artykułu: 4.44

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Bobcat 2010-02-20
A p?aca 1 z?oty (!!!) za stron? maszynopisu? Albo - 50 groszy (!!!) za prawa autorskie do zdj?cia? Albo - 20 z?otych za stron? wywiadu, ale ?eby zrobi? ten wywiad trzeba ZA W?ASNE PIENI?DZE pojecha? na drugi koniec Polski. Mia?em tak?e "propozycj?" wyjazdu po autoryzacj? wywiadu a? do Frankfurtu a.M., oczywi?cie na w?asny koszt w ramach zap?aty za tekst 50 z?otych! Wywiad robi?em w Polsce, by? to wywiad z aktork? polskiego pochodzenia, która by?a tu przez 2 dni po raz pierwszy od kilkunastu lat. Redakcje nie chia?a autoryzacji mailem czy faksem ale - osobi?cie, z podpisem artystki, ?e zgadza si? na publikacj?!!! Paranoja? Nie - taka jest rzeczywisto??! Za wydawanie gazet wzi?li si? dyletanci, niedouczone mato?y, które nie maj? poj?cia ani o dziennikarstwie, ani nawet - o dziennikarzeniu!
Ryszard "Bobcat" Jakubowski 2010-02-22
Freelancer nigdy nie b?dzie autorem dobrego tekstu, bo nie ma czasu na rzetelne zebranie materia?u przy obecnych stawkach, ani nie korzysta z ?adnej pomocy, gdy komu? jego tekst si? nie spodoba i dojdzie do rozprawy w s?dzie. Np. za tekst, który zwyci??y? w konkursie dziennikarskim "Oczy Otwarte", nad napisaniem którego pracowa?em ponad tydzie? (tyle trwa?o zebranie i sprawdzenie wiarygodno?ci materia?ów), dosta?em nieca?e 400 z?otych. Gdybym w tym czasie napisa? par? "ble ble ble" o niczym albo o zapachu majtek Dody, zarobi?bym ponad 1000 z?otych. Czy warto wi?c by? dobrym i rzetelnie podchodzi? do swojej pracy?
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Gapa Problem Tusk Dziennikarz Rzecznik Media Polska Relations Internet Agencje Reporter Relacje Informacja Google Dziennikarze Firma Public Twitter Kaczy?ski Szef Wywiad Prawda Klienci Pressence Komunikacja Reporterzy PRACOWNICY Klient GazetaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl