Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-08-24
"Potrzebujesz inteligentnej konkurencji"

Potrzebujesz inteligentnej konkurencji

Wolisz inteligentn? konkurencj? czy g?upi??

Oczywi?cie, ?e inteligentn?, bo taka konkurencja nie zachowuje si? g?upio.

Czy w trosce o wysoki "wspó?czynnik inteligencji" podzielisz si? z konkurencj? wa?nymi informacjami lub planami?

Zdecydowana wi?kszo?? pytanych przeze mnie szefów firm woli trzyma? konkurencyjne firmy w b?ogiej nie?wiadomo?ci, szczególnie je?li dotyczy to strategicznych i taktycznych planów. S? przekonani, ?e ujawnienie zamiarów sko?czy si? dla nich katastrof?, a zaskoczenie przyniesie sukces. Te? tak my?lisz, prawda?

Atak bez zaskoczenia

W listopadzie 2002 roku dziennik The Wall Street Journal opublikowa? na pierwszej stronie artyku? ujawniaj?cy ameryka?skie plany wojny w Iraku. Czytelnicy dowiedzieli si? jaka bro? b?dzie u?yta, jakie b?d? skutki, jak b?dzie przebiega? transport, itd. Brakowa?o tylko numerów identyfikacyjnych helikopterów, które wystrzel? pociski i rakiet naprowadzanych przez satelity.

Dlaczego armia ujawni?a tak wiele danych? Nikt tego nie wie na pewno. Mo?emy jedynie przypuszcza?, ?e sztab ameryka?ski wyszed? z za?o?enia, ?e dowódcy iraccy te? s? inteligentni. Bo tylko inteligentni ludzie potrafi? sobie wyobrazi? jaki straty wywo?a inwazja.

Wywiad wojskowy i gospodarczy nie dotyczy tylko tego, co wiesz o konkurencji, ale tak?e tego, co chcesz, ?eby konkurencja wiedzia?a.

The Wall Street Journal wspomnia?, ?e Pentagon korzysta z symulacji do testowania efektywno?ci nowych strategii. W PR i zarz?dzaniu kryzysem robimy to samo. Opracowujemy scenariusze strategicznych dzia?a? – nazwijmy je "grami wojennymi" – i obserwujemy wyniki.

Pami?tam przypadek firmy, która planowa?a upro?ci? polityk? cenow? na bardziej zrozumia?? dla klientów. W czasie gier symulacyjnych okaza?o si?, ?e kierownicy – wyst?puj?cy w symulacjach jako przedstawiciele konkurencji – opacznie zrozumieli nowe plany. Potraktowali je jako obni?k? cen i "odpowiedzieli ogniem" te? obni?aj?c ceny. Dosz?o do nieplanowanego wybuchu "wojny cenowej".

Stratedzy zorientowali si?, ?e konkurencja mo?e niew?a?ciwie zinterpretowa? ich zamiary, wi?c wycofali si? z tych planów. Bez zrozumia?ego dla wszystkich – tak?e dla konkurencji – wyja?nienia celu zmian mog?o doj?? do niekorzystnego – przez wojn? cenow? – skomplikowania sytuacji.

Nieg?upie strategie

Dlaczego zatem stratedzy wol? g?upich konkurentów? Moim zdaniem dlatego, bo nie zdaj? sobie sprawy z tego ile kosztuje trzymanie wszystkiego w g??bokim sekrecie.

Trzy pytania:

1. Czy siedzisz bezczynnie nie wiedz?c co w tej chwili robi konkurencja? Raczej nie. Wielu uwa?a, ?e niedoinformowana konkurencja jest nieskuteczna lub nawet bierna. Co gorsza, cz?sto naiwnie zak?ada si?, ?e pokonany konkurent przestaje by? gro?ny.

2. Kiedy ostatnio widzia?e? arkusz kalkulacyjny porównuj?cy rachunek zysków i strat Twojej firmy z konkurencj?? Popularne narz?dzia i procesy rozwoju strategii nie uwzgl?dniaj? zachowania konkurencji. Niektóre nawet ignoruj? jej obecno?? :-(

3. Jakie jest miejsce konkurencji w Twoich planach? Nowoczesna technologia pomaga w??czy? mo?liwe dzia?ania konkurencji do Twoich strategicznych zamiarów. Bez g??bokiego i szerokiego spojrzenia w przysz?o?? – a taka jest istotna rola strategicznych gier symulacyjnych ?niezmiernie trudno jest oceni? wp?yw konkurencji na Twoje najwa?niejsze plany, ?ywotne interesy i ko?cowe wyniki.

Biznesowe IQ

W Pressence Public Relations prowadzimy strategiczne gry symulacyjne pokazuj?ce hipotetyczny rozwój wypadków na scenie PR. W raportach ko?cowych przedstawiamy przewidywane efekty dla klienta i jego konkurencji. Dzi?ki tej wiedzy mo?na lepiej przygotowa? si? na kontr? konkurencji lub wybra? mniej prowokacyjn? strategi?.

Symulacja pomaga przetestowa? now? teori? przed wprowadzeniem jej w ?ycie w realnym ?wiecie. Taka praktyka czyni z Ciebie inteligentnego konkurenta i pomaga wp?ywa? na biznesowe IQ konkurencji. Otrzymujesz te? odpowiedzi na dwa pytania:

1. Czy w Twojej strategii niezb?dny jest element zaskoczenia?

Je?li tak, trzymaj konkurencj? w niewiedzy (je?eli to w ogóle mo?liwe). Kiedy konkurent czuje si? zaskoczony – jak zwierz? zagonione w kozi róg – maj?c ?wiadomo?? nieuchronnej przegranej mo?e zachowywa? si? desperacko i "nieracjonalnie".

2. Czy Twoja strategia wymaga inteligentnych reakcji konkurentów?

Je?li tak, pomó? im by? inteligentnymi. Koszt tego b?dzie niski, ale zyski wysokie.

Sk?d masz wiedzie? kiedy dzieli? si? informacjami i kiedy je ukrywa??

Oto pi?? prostych wskazówek z naszych szkole? strategicznych:

1. Dziel si? informacjami kiedy wszyscy na tym zyskuj?. Firmy post?puj? tak kiedy próbuj? otwarcie wp?yn?? na zachowanie konkurencji. "Podnosimy ceny na szkolenia medialne 1 wrze?nia" jest sygna?em dla inteligentnych konkurentów, ?e te? mog? tak post?pi?.

2. Dziel si? informacjami kiedy ostrzegasz, ?e wszyscy mog? na tym straci?. Jest to wtedy dzia?anie prewencyjne/zapobiegawcze.

3. Dziel si? informacjami kiedy pragniesz uspokoi? konkurencj?. Twoje zachowanie b?dzie postrzegane jako mniej niebezpieczne i poka?e, ?e jakiekolwiek kontrdzia?anie nie le?y w interesie konkurencji.

4. Dziel si? informacjami kiedy dotychczasowe do?wiadczenia w bran?y pokazuj?, ?e standardowe praktyki daj? szkodliwe efekty. Inteligentni konkurenci potrafi? zmieni? b??dne praktyki.

5. Zaskakuj konkurencj? kiedy macie rozbie?ne lub sprzeczne interesy. Kiedy nie ma miejsca dla dwóch zwyci?zców, kiedy liczy si? szybko?? dzia?ania, kiedy konkurencja mo?e zniweczy? Twoje plany, wtedy na pewno nie potrzebujesz "inteligentnych" rywali.

Konkluzja

Analizuj?c rezultaty (swoje i konkurencji) w czasie ró?nych strategicznych gier symulacyjnych mo?esz oceni? kiedy trzyma? j?zyk za z?bami i kiedy poda? pomocn? d?o?.

Je?eli nadal jeste? g??boko prze?wiadczony, ?e konkurentów nale?y zawsze trzyma? w g??bokiej niewiedzy, tracisz bezcenn? okazj? wp?ywu na ich zachowanie. Poza tym, zbieraj?c informacje o konkurentach nie wykluczaj mo?liwo?ci, ?e oni równie? mog? "troszczy?" si? o Twoj? inteligencj?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporterzy Dziennikarze Kaczy?ski Szef Informacja Polska Gapa Media Internet Rzecznik Google Reporter Firma Komunikacja Prawda Tusk Twitter Gazeta Public Pressence Wywiad Agencje Dziennikarz Praktycy Problem Relacje PRACOWNICY Klienci Klient RelationsStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl