Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-08-17
"Czy rozmiar jest wa?ny"

Czy rozmiar jest wa?ny

Czy wielko?? agencji PR, która ma pomaga? Ci w komunikacji strategicznej jest wa?na?

Zdecydowanie nie.

Roztropny klient wie, ?e wielko?? agencji jest tylko jednym z elementów do rozwa?enia przed decyzj? o podj?ciu wspó?pracy. Bardziej liczy si? zespó?, który b?dzie go obs?ugiwa? i chemia mi?dzy lud?mi po stronie agencji i klienta.

Dlatego na pocz?tek warto zada? sobie trzy pytania:

1. Czy mam zaufanie do agencji?

2. Czy agencja chce pracowa? najlepiej jak potrafi?

3. Czy agencja interesuje si? moj? bran??, moimi pracownikami i moj? firm??

Elastyczny gigant

Przystosowuj?c si? do zmian na rynku nawet du?e agencje przekszta?caj? si? w firmy konsultingowe. Dla wielu organizacji wspó?praca z agencj? w ramach wybranego projektu, a nie na bazie miesi?cznego rycza?tu ma swoje mocne ekonomiczne uzasadnienie, tak?e w czasie stabilnej gospodarki. Pozwala to na wi?cej krótkoterminowych dzia?a? bez potrzeby zwi?zywania si? d?ugoterminow? umow?.

Oto najwa?niejsze argumenty za i przeciw du?ym agencjom:

ZA

1. Pieni?dze, pieni?dze, pieni?dze. Du?e agencje maj? wi?cej pieni?dzy, które mog? zainwestowa? w ludzi i technologi?. Giganci PR maj? dost?p do kapita?ów, które pomagaj? przetrwa? ci??kie czasy i dokapitalizowa? si? w fazie szybkiego rozwoju.

2. Bogate do?wiadczenie. Du?a firma mo?e w krótkim czasie zmobilizowa? grup? specjalistów dysponuj?cych do?wiadczeniem w wielu dziedzinach, na przyk?ad relacje z mediami, relacje inwestorskie, zarz?dzanie kryzysem. Mo?e szybciej dostosowywa? si? do zmieniaj?cych si? potrzeb klienta.

3. Szeroki zakres wiedzy. Typowy boutique nigdy nie dorówna olbrzymowi w obs?udze ró?norodnych bran?. Jest te? bardziej ni? prawdopodobne, ?e du?a agencja jest w stanie nie tylko zaj?? si? premier? produktu, ale tak?e pomóc klientowi w medialnej obs?udze fuzji, organizacji imprezy specjalnej, konferencji prasowej i sponsoringu.

4. Zasi?g geograficzny. Do realizacji mi?dzynarodowego programu nadaje si? najlepiej agencja o globalnym zasi?gu. Du?e agencje z powodzeniem stosuj? program monitoringu zgodny z obrotem kuli ziemskiej (follow-the-sun). Pracownicy oddzia?u agencji w Tokio przygotowuj? raporty dla kolegów z Londynu. Ci z kolei pracuj? dla zespo?ów w Nowym Jorku. Du?e agencje mog? wi?cej zainwestowa? w nowoczesne narz?dzia do analizy i pomiaru efektów. Dysponuj? nieporównywalnie wi?kszymi bazami danych.

PRZECIW

1. Standaryzacja. Je?eli uda si? wypracowa? model s?u??cy maksymalizacji zysków, trudno si? oprze? pokusie wprowadzenia tego modelu we wszystkich oddzia?ach. Standard jest czym? przeci?tnym i rzadko kojarzy si? z wyj?tkowym traktowaniem klienta. Ryzykowne b?dzie jednak twierdzenie, ?e skutkiem ubocznym takiej standaryzacji jest mniejsza kreatywno??.

2. Czarna robota. Du?e agencje uzale?nione s? od du?ych bud?etów. W polskich warunkach ekonomicznych takimi dysponuj? tylko firmy zagraniczne. Oferuj? siedziby w luksusowych budynkach i znane nazwiska, ale codzienn? obs?ug? klienta zajmuj? si? zwykle du?o m?odsi i mniej do?wiadczeni pracownicy. To w?a?nie oni pisz? informacje prasowe, dzwoni? do dziennikarzy, organizuj? konferencje prasowe i imprezy specjalne, itd.

3. Jeden z wielu. Du?e agencje naturalnie obs?uguj? du?o, du?o, du?o wi?cej klientów ni? ma?e firmy. Najprawdopodobniej b?dziesz jednym z kilkudziesi?ciu klientów, a nie jednym z dwóch czy czterech. Typowa agencja PR najwi?cej uwagi po?wi?ca klientom, którzy najwi?cej p?ac?. Jednak praktyka pokazuje, ?e tylko od agencji zale?y czy potrafi tak zorganizowa? prac?, aby z jednakow? atencj? traktowa? grube ryby i p?otki.

Jak wybra??

Sensowne wydaje si? poszukiwanie agencji PR, która jest gotowa pracowa? nad okre?lonym projektem lub przystosowa? si? do zmiennego bud?etu w zale?no?ci od bie??cych potrzeb klienta. Je?li projekt si? powiedzie, mo?na pomy?le? o bli?szej wspó?pracy. Taki projekt to "jazda próbna" – dla agencji i klienta. Prosty sposób sprawdzenia czy wspó?praca dobrze si? uk?ada.

Oto kilka porad przed decyzj? o wyborze partnera w strategicznej komunikacji:

1. Twoje potrzeby i bud?et mog? zmienia? si? z miesi?ca na miesi?c. Agencja powinna wykazywa? elastyczno?? w tej sprawie. Wi?kszo?? agencji b?dzie domaga? si? p?atno?ci honorarium z góry. Ca?y czas po?wi?cony omówieniu projektu zaliczany jest do godzin pracy agencji/konsultanta.

2. Sprawd? czy konsultant rozumie specyfik? Twojej firmy, technologii i rynku. Popro?, ?eby zapozna? si? z tre?ci? Twojej witryny WWW przed pierwszym spotkaniem.

3. Agencj? lub konsultanta PR mo?esz znale?? poprzez kontakty biznesowe, rekomendacje zaufanych osób, przeszukiwanie Internetu (has?a kluczowe: public relations, agencja PR, konsultant PR, marketing) lub lektur? informacji prasowych konkurencji. Pami?taj, ?e wszystkie agencje, które si? reklamuj? lub s? cz?onkami stowarzysze? bran?owych dolicz? do honorariów koszty z tym zwi?zane.

4. Zwró? uwag? na "struktur?" pierwszego spotkania. Czy przedstawiciel agencji s?ucha Ciebie, czy od razu stara si? sprzeda? jak najwi?cej? Skoro nie s?ucha, sk?d mo?e wiedzie? czego potrzebujesz?

5. Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja – nie! Presti?owy adres nie poprawia jako?ci pracy agencji. Nie zwi?ksza rezonansu w mediach. Chcesz p?aci? za widok z okna w sali konferencyjnej agencji PR czy za wyniki?

6. Agencje uwielbiaj? rzuca? "od niechcenia" nazwy i adresy redakcji, z którymi s? w kontakcie. Ale to wcale nie musz? by? akurat redakcje najwa?niejsze dla Twojej firmy. Profesjonalni specjali?ci PR s? w stanie nawi?zywa? nowe kontakty zgodnie z potrzebami klienta.

7. Przejrzyj firmow? ksi?g? wycinków prasowych. Nie daj si? zwie?? ich liczbie, a ju? na pewno nie tym dotycz?cym du?ych firm. Wypytaj natomiast dok?adnie o to, co agencji uda?o si? zrobi? dla klienta podobnego wielko?ci? i bud?etem do Twojej firmy. Ludzie, którzy b?d? o tym opowiada? powinni by? tymi samymi, którzy teraz b?d? pracowa? dla Ciebie.

8. Zewn?trzni konsultanci PR maj? ograniczone ?rodki. Cz?sto pracuj? dla kilku klientów. Sprawd? czy s? w stanie wykona? zlecenia w terminie.

9. Chemia jest wa?na – b?dziesz w sta?ym kontakcie z konsultantem PR. Pami?taj, ?e nikt nigdy nie poka?e Ci z?ych referencji. Dlatego ufaj swojemu instynktowi.

Konkluzja

Komunikacja PR jest inwestycj?. Wybór partnera, który najlepiej dopasuje si? do kultury Twojej firmy jest najlepsz? gwarancj? zwrotu poniesionych nak?adów.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klient Gapa PRACOWNICY Firma Informacja Prawda Internet Reporterzy Reporter Komunikacja Dziennikarz Szef Pressence Gazeta Klienci Wywiad Problem Rzecznik Public Dziennikarze Google Relations Relacje Kaczy?ski Twitter Polska Praktycy Agencje Media TuskStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Druga szansa w mediach
5. Masz strategi? komunikacji z mediami?
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl