Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-08-13
"Po ludzku i profesjonalnie"

Po ludzku i profesjonalnie

W "Nowej Trybunie Opolskiej" przeczyta?em artyku? o Opolskim Centrum Onkologii, które odmówi?o leczenia kobiety w podesz?ym wieku, bo ze wzgl?du na zaawansowanie choroby "na terapi? jest ju? za pó?no i nie mo?na blokowa? ?ó?ka". "Zostawili mnie z chorob? ?ony samego w domu i mam tylko czeka? na jej ?mier?," rozpacza m??, te? chory na raka.

Ordynator Oddzia?u Onkologii Ginekologicznej odpowiada, ?e trudno jej dyskutowa? z odczuciami "tego pana" i nie mo?e odbiera? szansy na leczenie chorym, którym jest w stanie pomóc. "Lekarze nie powinni nas tak zostawi?," ?ali si? m?? chorej.

Wi?kszo?? profesjonalistów - nie tylko lekarzy - jest bez reszty poch?oni?ta doskonaleniem swego zawodowego wizerunku i zapomina, ?e przede wszystkim s? lud?mi i w?a?nie za swoje ludzkie zachowania s? oceniani w pierwszej kolejno?ci. Nie pami?tam, ?eby lekarz pogotowia, policjant czy stra?ak zosta? skrytykowany za nadmiar zrozumienia, wra?liwo?ci czy dobrego serca.

Dlaczego tak cz?sto my?limy o kim?, ?e jest w pracy zbyt opanowany, ch?odny i zdystansowany? Oczywi?cie "nadmierna emocjonalno??" istnieje, ale jest to problem raczej teoretyczny. Praktycznym problemem jest natomiast "nadmierne opanowanie".

Oto trzy historie o urz?dnikach pa?stwowych. Wszystkie - co ciekawe - dotycz? kobiet.

1. Kilka lat urz?dniczka reprezentuj?ca rz?dow? agencj? na otwartym spotkaniu z mieszka?cami zosta?a zapytana czy woda z lokalnego wodoci?gu po nieznacznym zanieczyszczeniu przemys?owymi ?ciekami by?a zdatna do picia. Po kilku zdaniach m?tnej odpowiedzi z sali pad?o konkretne pytanie, "Czy pani wypi?aby t? wod??" "Jestem tutaj jako ekspert, nie jako osoba prywatna" - us?ysza?a sala. Na szcz??cie urz?dniczka szybko si? zreflektowa?a, zarumieni?a si?, przeprosi?a i - jak pami?tam - twierdz?co odpowiedzia?a na pytanie.

2. Na innym spotkaniu matka opowiada?a o córce chorej na bia?aczk?. Jak bardzo prze?ywa?a jej cierpienie i pyta?a czy ?ród?em choroby mog?o by? s?siedztwo zak?adu produkuj?cego p?yty azbestowe. Eksperci mówili, ?e nie wiedz? nic na pewno, ?e nie ma ?adnych bezpo?rednich dowodów, ?e mog?y by? tak?e inne przyczyny... Kobieta szlocha?a, ale komisja ekspertów by?a niewzruszona. "Min??o pani pi?? minut. Dzi?kujemy." Tyle.

3. Rzeczniczka prasowa agencji zajmuj?cej si? przyjmowaniem wniosków unijnych przyjecha?a na spotkanie z rolnikami. Po trzech kwadransach ostrych ataków kobieta poprosi?a o przerw?. "Musz? chwil? poby? sama," powiedzia?a. "Ci?gi, które tutaj zbieram s? jak najbardziej zas?u?one. Pa?stwa krytyka jest s?uszna, ale jest to dla mnie trudne prze?ycie i nie chc?, ?eby wszyscy widzieli jak p?acz?. To by?oby bardzo nieprofesjonalne. Potrzebuj? kilka minut, aby och?on?? i zebra? my?li." Po przerwie krytyka dzia?ania agencji nie usta?a, ale jej ton by? bardziej rzeczowy i wolny od osobistych przytyków.

Oto 10 metod jak ociepli? wizerunek "zimnego" profesjonalisty:

1. Poka? swoje prawdziwe emocje. Nie udawaj, ?e nic nie czujesz. Kiedy to co mówisz, co s?yszysz, czego do?wiadczasz wymaga emocjonalnej reakcji, zastanów si? nad swymi emocjami. Je?eli nie ma naprawd? bardzo wa?nego powodu, aby je ukry?, poka? je. Liderzy, którzy nie ujawniaj? emocji nie mog? stanowi? wzoru do na?ladowania dla, na przyk?ad zrozpaczonych pracowników targanych przez strach, ?al i niepewno??. Nie mo?na poczu? wspólnoty z kim? kto nic nie czuje. Poka? co czujesz i to, ?e nawet najbardziej bolesne uczucia nie powstrzymaj? Ciebie przed zrobieniem tego, co do Ciebie nale?y.

2. Strach i smutek to naturalne reakcje wobec dramatycznych wydarze?. Ludzie chc? je czu?, zaakceptowa? je, nosi? je w sobie i zrobi? to czego od nich si? oczekuje. Mo?esz im w tym pomóc pokazuj?c co czujesz, jak sobie z tym radzisz i mimo trudno?ci nadal wykonujesz swoje obowi?zki najlepiej jak mo?esz. Je?eli nie czujesz ?adnego strachu czy smutku, Twoje zachowanie mo?e by? uznane za dziwne. Z?o?? te? powinna znale?? swoje uj?cie. Kiedy jeste? atakowany za b??dy w zarz?dzaniu kryzysem agresywna odpowied? na pewno nie jest idealn? reakcj?, ale lepsz? od zimnej i wyrachowanej uprzejmo?ci.

3. Ujawnianie swoich emocji to nie to samo co ich opisywanie i mówienie o nich. Sposób wyra?ania si?, maniery, j?zyk cia?a powinny by? dopasowane do sytuacji. S?owo "wspó?czucie" mo?e brzmie? troch? sztucznie i nie wywo?a... wspó?czucia. Podobnie, "Ca?y nasz wydzia? chcia?by wyrazi? g??bokie wspó?czucie dla..." Lepiej zabrzmi, "Nie ma s?ów, które mog? wyrazi? nasz smutek...".

4. Oka? wspó?czucie nie tylko oczywistym ofiarom i ich rodzinom, ale te? osobom mniej bezpo?rednio poszkodowanym. Niczego nie udawaj. Po prostu - to poka?.

5. Mów o sobie. Opowiadaj o sobie, ale uwa?aj, ?eby nie sprawia? wra?enia, ?e najciekawszym elementem opowie?ci jest to, ?e Ty tam by?e?. Masz swoje ?ycie, rodzin? i karier? zawodow?. Poka? to i mów o tym. U?ywaj zaimków osobowych i dope?nieniowych oraz przymiotników dzier?awczych. "Ja", "mnie" i "moje" brzmi lepiej ni? zbiorowe "my", "nam", "nasze".

6. Opowiadaj historie, ale nie przesadzaj z ujawnianiem intymnych sekretów. Osobiste opowie?ci przekazuj? emocje lepiej od abstrakcji. Gdzie by?e? kiedy dosz?o do wybuchu? Jak wygl?da?a dyskusja w sztabie kryzysowym? Czy widzia?e? si? z rodzin? i co im powiedzia?e??

7. Do przes?ucha? w s?dzie wybieraj przedstawicieli firmy, z którymi mog? uto?samia? si? ?awnicy i s?dziowie. Poka? im, ?e je?eli zamierzaj? nies?usznie ukara? Twoj? firm?, to w pierwszej kolejno?ci wyrz?dz? krzywd? tej mi?ej osobie, któr? zaraz b?d? przes?uchiwa?. Pami?taj, ?e oczy s? wa?niejsze od uszu. Wybieraj osob? o sympatycznej aparycji.

8. Do spotka? z pras? wybieraj osoby, które potrafi? si? swobodnie i ze swad? wypowiada? bez robienia wra?enia, ?e recytuj? wyuczone o?wiadczenie. W telewizji pierwsze?stwo maj? osoby o ciep?ym i sympatycznym wygl?dzie. Lepiej kiedy b?dzie to kobieta, bo do?wiadczenie pokazuje, ?e reporterzy maj? wi?ksze opory w atakowaniu kobiety.

9. Zarówno w s?dzie jak i w mediach staraj si? ociepli? wizerunek swoich prawników. Zach?caj, aby ?wiczyli swoje wyst?pienia przed rodzin? i przyjació?mi. Je?eli oni zrozumiej? ich prawnicze wywody, prawdopodobnie reporterzy te? si? nie pogubi?.

10. Pami?taj o wygl?dzie. Nieogolony, nieuczesany, w wymi?tej koszuli... Po nieprzespanej nocy mo?esz wygl?da? troszk? "nie?wie?o". Zanim wyst?pisz przed kamer? doprowad? si? do porz?dku. "Wczorajszy" wygl?d mo?e sugerowa? na ekranie, ?e tracisz panowanie nad sytuacj?. Zbyt du?y luz z kolei pokazuje, ?e nie doceniasz powagi problemu.

Konkluzja

Ka?da sytuacja wymagaj?ca obrony krytykowanego produktu lub us?ugi ju? na samym pocz?tku stawia eksperta zarz?dzania kryzysem w niewygodnej pozycji. W najlepszym przypadku musi pokaza? otoczeniu, ?e produkt lub us?uga nie szkodzi powa?nie zdrowi lub ?yciu. W najgorszym - pojawia si? szerokie - nawet je?li nieuzasadnione - podejrzenie winy.

Pokazanie ludzkiego oblicza organizacji i jej rzecznika u?atwia otwarcie si? otoczenia na Twoje argumenty i nawi?zanie dialogu. Bez takiego otwarcia i dialogu nie ma skutecznej komunikacji kryzysowej.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Public Reporterzy Rzecznik Klienci Prawda Firma Gazeta Wywiad Media Szef Agencje Reporter Google Relations Praktycy Problem Komunikacja Twitter Internet Dziennikarz Informacja Pressence PRACOWNICY Tusk Relacje Gapa Polska Klient Dziennikarze Kaczy?skiStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Druga szansa w mediach
5. Masz strategi? komunikacji z mediami?
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl