Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2007-10-22
"Chcesz wyst?pi? w telewizji?"

Chcesz wyst?pi? w telewizji?

Szybko... Opisz jeden z tematów wczorajszego g?ównego wydania "Wiadomo?ci".

To pierwsze pytanie na naszych szkoleniach medialnych. Reakcja zazwyczaj jest taka sama.

Jedna na sze?? osób pami?ta temat numer 1. Wi?kszo?? nie potrafi poda? wi?cej ni? jeden temat.

Wniosek: telewizyjne wiadomo?ci s? jak myd?o. U?ywane jest codziennie, ale nie traktujemy go tak powa?nie jak s?dz? jego producenci. Wszyscy bierzemy informacyjny prysznic dla od?wie?enia spojrzenia na ?wiat.

Czego szukaj? producenci TV

Tematy, które najch?tniej s? obs?ugiwane przez telewizj? mo?na podzieli? na pi?? grup. Nie znajdziesz ich w ?adnym podr?czniku. Dyktuje je po prostu instynkt reportera.

1. Polityka. Wszystko co dotyczy polityki na szczeblu gminy, regionu i kraju ma priorytet. Powiedz co? kontrowersyjnego, przedstaw oryginalne rozwi?zanie, zakwestionuj obowi?zuj?c? procedur?, a telewizja to zauwa?y.

2. Problemy du?ych skupisk ludzkich. Wyboiste jezdnie, inwazja szczurów, wywóz ?mieci, zanieczyszczenie ?rodowiska, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, przest?pczo?? ... Wszystkie dzia?ania, które s?u?? rozwi?zywaniu tych problemów mog? liczy? na zainteresowanie mediów. Na przyk?ad, sadzenie stu drzew w miejskim parku.

3. Edukacja i ochrona zdrowia. Pierwszy jest wa?ny, bo dotyczy naszych dzieci, a drugi wynika z wieku telewidzów; wi?kszo?? to ludzie w ?rednim wieku wykazuj?cy wi?ksz? trosk? o zdrowie.

4. S?awne osoby. Kto? kogo nie interesuj? tematy nr 1-3 zawsze b?dzie chcia? wiedzie? dlaczego s?awny aktor przyjecha? do jego miasta, a ulubiony sportowiec nie odnowi? kontraktu ze swoim klubem. Do tej samej kategorii mo?na doda? wszystkie informacje sportowe. W niektórych wydaniach lokalnych dzienników sport zajmuje nawet 50% czasu antenowego.

5. Nowo??. Niektórzy twierdz?, ?e telewizja poka?e wszystko co nowe i oryginalne. To nie do ko?ca prawda. Tematy, których jedynym walorem jest oryginalno?? cz?sto budz? mieszane uczucia w newsroomach. Dziennikarze zastanawiaj? si? dlaczego maj? po?wi?ci? im uwag?. Ekipy TV pojawi? si? tylko tam, gdzie – jak wiedz? z do?wiadczenia – dzieje si? co? przebojowego.

Ludzie wskakuj?cy do basenu wype?nionego zielonym kisielem w poszukiwaniu klucza, który uruchomi darmowy samochód to pomys? stary jak motoryzacja, ale nadal skutecznie wyci?ga z gara?y telewizyjne wozy reporterskie.

Jej Popularno?? Telewizja

Nie ma medium bardziej wp?ywowego od telewizji. Ka?dy kto pojawi si? w telewizyjnym okienku natychmiast staje si? rozpoznawalny. Je?eli powie co? wyj?tkowego, mo?e by? nawet s?awny.

G?ówne wydania "Wiadomo?ci" lub "Faktów" ciesz? si? wi?ksz? popularno?ci? od gazet, radia i Internetu.

Telewizja obja?nia ?wiat za pomoc? obrazu. Reporter u?ywa s?ów do przedstawienia tematu, ale wszyscy wiedz?, ?e w pami?ci widza odci?nie si? OBRAZ.

Dlatego planuj?c wydarzenie zadbaj o atrakcyjn? opraw? wizualn?. W scenariuszu umie?? punkt, który przykuje uwag? telewizji. Doceni? to te? fotoreporterzy.

Jedno zdj?cie warte jest tysi?c s?ów. Zanim wydawca wy?le ekip?, dziennikarz musi wiedzie? co mo?e sfilmowa? na miejscu zdarzenia. Sam opis tematu bez propozycji zdj?? ?le wró?y. Producent o?ywia si? od razu, gdy us?yszy (i zobaczy w wyobra?ni) co si? b?dzie dzia?o i co mo?e sfilmowa?.

Przygotowanie do wywiadu

Je?li zapytasz mnie czym si? zajmuj? i odpowiem, "Jestem konsultantem medialnym", b?dziesz mie? bardzo mgliste poj?cie o tym jak zarabiam na chleb. Je?li jednak znienacka przystawi? Ci mikrofon do ust mówi?c, "Naucz? Ciebie jak broni? si? kiedy reporter zrobi co? takiego", moja odpowied? b?dzie bardziej konkretna i przekonuj?ca.

Wyst?p w telewizji to dla wielu ogromny stres. Jak go zmniejszy??

1. Przed wywiadem w telewizyjnym studiu mo?esz poprosi?, aby wy??czy? monitor ustawiony najbli?ej Ciebie; dzi?ki temu nie b?dzie Ciebie kusi?, ?eby w czasie wywiadu k?tem oka zerka? "jak wypadasz".

2. Je?eli masz w uchu s?uchawk? do ods?uchu, upewnij si?, ?e "dobrze le?y"; natychmiast poinformuj re?ysera, je?li nie czujesz si? swobodnie i s?uchawka nie jest dobrze dopasowana.

3. Widzowie nie powinni ocenia? Ciebie po wygl?dzie, ale – niestety – jest inaczej. Unikaj ubra? w paski; pr??ki migotaj? na ekranie i odwracaj? uwag? od tego, co mówisz.

4. Nie opieraj si? o ty? fotela; jeste? wtedy ni?szy i grubszy. Mo?esz lekko nachyli? si? w kierunku kamery (oko?o 15 stopni); b?dziesz wygl?da? na wy?szego, szczuplejszego i bardziej pewnego siebie. Kiedy pochylisz si? do przodu, zniknie podwójny podbródek.

5. Poruszaj?c d?o?mi nie zas?aniaj twarzy, nie opuszczaj ich poni?ej klatki piersiowej i nie wykonuj gestów szerszych od ramion.

6. Je?eli widzisz obok siebie mikrofon lub kamer? zawsze zak?adaj, ?e urz?dzenia s? w??czone i mog? nagra? ka?de s?owo, gest lub zachowanie.

Kiedy udzielasz wywiadu telewizji, postaraj si? te? zaanga?owa? widzów:

1. U?ywaj wyra?e?: "Ludzie, którzy nas teraz ogl?daj? ...", "Twoja rodzina, przyjaciele, s?siedzi ...", "Nasi pracownicy te? s? rodzicami i rozumiej? zaniepokojenie ...".

2. Szybko przechod? do sedna, gdy? reporterzy oczekuj? rzeczowych i sugestywnych wyra?e?. Prze?wicz "na sucho" odpowiedzi na pytania, których si? spodziewasz: "Tu nie chodzi o pieni?dze na policj?, ale o bezpiecze?stwo naszych rodzin."

3. Daj reporterowi dodatkowe pisemne informacje. Mo?esz w ten sposób zasugerowa? pewne pytania (je?li informacje b?d? ciekawe). Poza tym, dziennikarz mo?e wykorzysta? pomys?owo wykonane materia?y bezpo?rednio na wizji.

Jak skontaktowa? si? z newsroomem

Media nie mog? ?y? bez telefonu. Zadzwo? do newsroomu dzie? przed imprez? i nast?pnie kilka godzin przed jej rozpocz?ciem. Nie dzwo? na godzin? przed emisj? dziennika. Ty o tym nie wiesz, ale trwaj? w?a?nie przygotowania do programu, a spó?nieni reporterzy ko?cz? montowa? relacje.

Rozmawiaj?c z reporterem zawsze zaczynaj od najsmaczniejszego k?ska czyli od opisania atrakcji wizualnych. Pami?taj te? o czym my?li dziennikarz w czasie rozmowy:

1. Czy temat zainteresuje naszych widzów?

2. Czy pomys? spodoba si? mojemu szefowi?

3. Ile k?opotów b?dziemy mie? z nagraniem tematu i przygotowaniem go do emisji?

Pozytywne odpowiedzi na te pytania zwi?kszaj? szans? na wizyt? ekipy TV i miejsce w czo?ówce dziennika.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.75 MediaGapa - ocena artykułu: 4.75

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Rzecznik Informacja Internet Google Klienci Media Praktycy Gapa Dziennikarz Klient Reporter Wywiad Tusk Reporterzy Public PRACOWNICY Agencje Pressence Prawda Dziennikarze Kaczy?ski Relations Twitter Komunikacja Szef Polska Gazeta Relacje Firma ProblemStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Czytanie z oczu
5. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl