Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-04-11
"Wiosenne jasne my?lenie"

Wiosenne jasne my?lenie

Wi?cej s?o?ca. D?u?sze dni. Wiosenny nastrój sprzyja jasnemu, twórczemu i pozytywnemu my?leniu :-)

Jako praktyk PR odwo?uj?cy si? do naszej metody JASNEGO MY?LENIA, nie tylko regularnie analizujesz swój styl my?lenia, rozumiesz i ??czysz wszystkie elementy tego dynamicznego procesu, ale równie? szanujesz odpowiednie intelektualne standardy.

Jest pewn? ironi?, ?e przez tysi?ce lat ludzie tyle energii po?wi?cili ocenie my?lenia sk?pi?c jednocze?nie czasu na analiz? kryteriów tej oceny. Kiedy zauwa?ymy jak bardzo umys? d??y do samook?amywania i s?u?enia naszym w?sko rozumianym interesom, szybko dochodzimy do wniosku, ?e stosowane przez nas standardy krytycznego my?lenia s? nie tylko niedoskona?e, ale równie? cz?sto absurdalne.

Jakie to kryteria oceny prawdy? Oto one:

1. "To jest prawda, poniewa? w to wierz?." (wrodzony egocentryzm: stale zak?adam, ?e prawdziwe jest to, w co wierz?, mimo ?e nigdy nie szuka?em odpowiedzi na pytanie dlaczego daj? temu wiar?.)

2. "To jest prawda, poniewa? w to wierzymy." (wrodzony socjocentryzm: przyjmuj? za prawdziwe pogl?dy dominuj?ce w grupie, z któr? si? uto?samiam, chocia? nigdy nie szuka?em odpowiedzi na pytanie dlaczego daj? im wiar?.)

3. "To jest prawda, poniewa? chc? w to wierzy?." (wrodzone my?lenie ?yczeniowe: wierz?, na przyk?ad w zachowania stawiaj?ce mnie w pozytywnym ?wietle, mimo ?e nigdy powa?nie i g??boko nie rozwa?a?em zachowania, które mo?e spotka? si? z negatywn? reakcj? "mojej" grupy. Wierz? we wszystko, co daje mi "dobre samopoczucie", co wzmacnia inne moje pogl?dy, co nie wymaga zmiany zachowania i stylu my?lenia w znacz?cy sposób i nie wymaga przyznania si? do b??du.)

4. "To jest prawda, poniewa? zawsze w to wierzy?em." (wrodzone samopotwierdzenie: czuj? ogromne przywi?zanie do swego ego i pogl?dów, które zawsze wyznawa?em, cho? nigdy powa?nie i g??boko nie zastanawia?em si? nad krytyk? tych pogl?dów.)

5. "To jest prawda, poniewa? w moim interesie jest w to wierzy?." (wrodzony egoizm: mam sk?onno?? do przyj?cia pogl?dów, które - je?li oka?? si? prawdziwe - obdarz? mnie wi?ksz? w?adz?, wp?ywem, komfortem finansowym oraz niedostrzegania lub odrzucania dowodów lub argumentów sprzeciwiaj?cych si? tym pogl?dom.)

My?l?, wi?c nie zmy?lam

Jak wida?, w naszym systemie my?lenia jest wiele obszarów, które jako zbiorowo?? nie chcemy poddawa? analizie i weryfikacji. Jest w nas zbyt wiele uprzedze? - koncentrujemy si? na ochronie i zaspokojeniu naszych podstawowych interesów.

Zazwyczaj nie troszczymy si? o interesy innych. Nie jeste?my sk?onni po?wi?ci? naszych pragnie?, aby pomóc zaspokoi? cudze potrzeby. Boimy si? odkry?, ?e nasze najbardziej "oczywiste" i "?wi?te" nastawienia i przekonania wcale takie nie s?. Pominiemy dowoln? liczb? podstawowych zasad je?li takie post?powanie umo?liwi nam utrzymanie, wzmocnienie lub poszerzenie strefy wp?ywów i w?adzy.

W szkole i w domu nikt nas nie uczy kanonu krytycznego my?lenia. Nie mo?na go te? pozna? w mediach masowych. W rzeczy samej, szko?a, dom i media ucz? my?lenia egoistycznego, egocentrycznego i socjocentrycznego. Chc?c nie chc?c poznajemy "absurdalne" standardy my?lenia, które oczywi?cie s?u?? ró?nym (patologicznym) celom takim jak usprawiedliwianie zdobywania tego, na czym nam zale?y (bez liczenia si? z prawami innych) lub bronienie status quo, je?li taki stan jest dla nas korzystny (bez wzgl?du na to, kto na tym cierpi), itp.

Konkluzja

Pora?ka ludzkiego umys?u w przyj?ciu i stosowaniu skutecznych metod my?lenia nie powinna nikogo dziwi?, cho? rzeczywi?cie mo?e irytowa?. Jednak?e, jako praktycy PR, dla których krytyczne my?lenie jest podstawowym mechanizmem pracy, powinni?my zna? i przyswoi? sobie logik? podstawowych standardów my?lenia (analiza, ocena, korekta).

Weso?ego wiosennego Alleluja!

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klienci PRACOWNICY Tusk Problem Kaczy?ski Informacja Relacje Rzecznik Reporterzy Dziennikarz Prawda Szef Media Google Praktycy Polska Komunikacja Gazeta Wywiad Klient Internet Firma Gapa Pressence Dziennikarze Relations Public Reporter Agencje TwitterStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
3. Jak prze?y? nalot mediów
4. W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Czytanie z oczu
7. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
8. Media nie wygrywaj? wyborów
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl