Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2017-02-28
"Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR"

Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR

W ka?dej firmie podstaw? sukcesu w interesach i stabilnego rozwoju jest budowanie i wzmacnianie relacji z klientami i konsumentami oraz ?wiadczenie us?ug najwy?szej jako?ci.

W public relations oczekiwania klienta i poziom jako?ci us?ug agencji PR opisuje si? w dokumencie nazywanym Gwarancj? Jako?ci ?wiadczonych Us?ug. Przygotowanie tego dokumentu zaczyna si? od stworzenia listy wybranych us?ug, które nast?pnie s? ??czone w wi?ksze grupy. Na koniec powstaje kompletny katalog us?ug, czyli definicja us?ugi PR we wspó?pracy agencji z klientem. W umowie opisuje si? parametry oceny jako?ci zdefiniowanej us?ugi.

Zarz?dzanie oczekiwaniami klientów jest jednym z najwi?kszych wyzwa? dla agencji PR. Gwarancja Jako?ci ?wiadczonych Us?ug (jako element g?ównego kontraktu) daje klientowi pewno??, ?e agencja wywi??e si? z tego, co uzgodniono – zgodnie z okre?lonym standardem jako?ci.

Oto podstawowe sk?adniki Gwarancji Jako?ci ?wiadczonych Us?ug:

1. Cel i misja umowy.

2. Opis zada?, które agencja PR wykona dla klienta w okre?lonym czasie.

3. Harmonogram zada? pokazuj?cy etapy i post?p w realizacji poszczególnych sk?adników i celów projektu PR.

4. Plan komunikacji agencji PR z klientem, na przyk?ad jak cz?sto b?dzie si? kontaktowa?, w jaki sposób, kto jest osob? do kontaktu po stronie klienta i agencji PR i jakie s? priorytety w komunikacji.

5. Opis procedur, zasad wspó?pracy agencji z klientem (na przyk?ad dost?pno?? pracowników agencji), trybu zg?aszania problemów i czasu ich rozwi?zywania oraz sposobu raportowania post?pu prac.

6. Metoda pomiaru efektów (cz?stkowych i ko?cowych) i procedura wprowadzania zmian w czasie realizacji umowy wynikaj?cych z pojawienia si? nowych potrzeb i/lub okoliczno?ci.

Oto 3 najcz?stsze b??dy w Gwarancjach Jako?ci ?wiadczonych Us?ug:

1. Brak mo?liwo?ci pomiaru efektów.

Agencja PR powinna dysponowa? do?wiadczeniem, technologi?, narz?dziami i metodami pomiaru post?pu prac i efektów.

2. Zawi?y j?zyk.

Umowa powinna by? zwi?z?a, klarowna i konkretna. Nie wi?cej ni? 5 stron.

3. Brak wspó?pracy z zarz?dem i innymi dzia?ami firmy.

PR jest dzia?aniem strategicznym, d?ugofalowym i szerokim – efekty wida? w ca?ej firmie. Brak wspó?pracy z zarz?dem i jego wsparcia oraz koordynacji z innymi dzia?ami firmy skazuje projekt PR na pora?k?.

5 korzy?ci z Gwarancji Jako?ci ?wiadczonych Us?ug

1. Dowód, ?e agencja PR zna i rozumie specyfik? bran?y klienta oraz jego priorytety, potrzeby i oczekiwania.

2. Dopasowanie dzia?a? agencji PR do wizji, misji i warto?ci klienta.

3. Przejrzysto?? we wspó?pracy firmy z agencj? PR zwi?ksza wzajemne zaufanie.

4. Jasna prezentacja tego jak poszczególne elementy projektu PR s?u?? ogólnej strategii biznesowej klienta.

5. Wymiana informacji pomi?dzy wszystkimi dzia?ami firmy, partnerami biznesowymi i zewn?trznymi dostawcami zmniejsza liczb? pomy?ek i nieporozumie?.

Konkluzja

Nie znam firmy, instytucji lub organizacji, która ma za du?o pieni?dzy na PR lub nie chce wiedzie? jak te pieni?dze s? wykorzystywane.

Gwarancja Jako?ci ?wiadczonych Us?ug moderuje oczekiwania, ustala zakresy odpowiedzialno?ci i pomaga klientowi agencji PR zwi?kszy? zysk z pieni?dzy zainwestowanych w public relations.

PS. Zobacz te? "Test jako?ci pracy agencji public relations".

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klienci Tusk PRACOWNICY Relations Media Problem Gazeta Agencje Firma Google Reporterzy Szef Internet Praktycy Dziennikarze Reporter Relacje Kaczy?ski Gapa Prawda Komunikacja Polska Klient Public Dziennikarz Pressence Informacja Twitter Rzecznik WywiadStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. Czytanie z oczu
4. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
5. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
6. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl