Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-12-03
"Kiedy b??dy ucz?"

Kiedy b??dy ucz?

Ile? to razy s?ysza?em o po?ytku z pope?niania b??dów! Dlaczego? Bo b??dy ucz?. Wielkie dzi?ki!

Pora?ki ucz? wi?cej ni? sukcesy, ale same niepowodzenia jeszcze niczego nie ucz?, tylko stwarzaj? okazj? do zmiany. Na przyk?ad, wjecha?em w parku na innego rowerzyst?. Nikomu nic si? nie sta?o. Mój b??d, ale czego mo?e mnie nauczy?? Wolniejszej jazdy na rowerze? A co to za przyjemno???

Nie uczymy si? na samych b??dach, ale dzi?ki do?wiadczeniom z ich rozwi?zywania. Je?eli nie odrobisz uczciwie pracy domowej, omy?ki b?d? si? powtarza?.

Sygna?y ostrzegawcze

Psychologowie z Uniwersytetu w Exeter odkryli, ?e w naszym mózgu pojawiaj? si? "wczesne sygna?y ostrzegawcze" pomagaj?ce unika? powtarzania pomy?ek z przesz?o?ci. Badanie ujawni?o mechanizm b?yskawicznie rozpoznaj?cy sytuacje i decyzje, które prowadzi?y w przesz?o?ci do b??dnych reakcji. To samo badanie pokaza?o, ?e wi?cej uczymy si? z nieprawid?owego prognozowania rozwoju wypadków ni? z celnych przepowiedni. Takie swoiste kodowanie negatywne.

Wi?kszo?? b??dów nie jest tak oczywista jak potr?cenie rowerzysty. Du?o pomy?ek przechodzi po prostu niezauwa?onych lub nie zostaje uznanych za b??dy przez tego kto je pope?ni?. Czasem rezultat pomy?ki nie jest od razu widoczny. Zdarza si?, ?e b??d dostrzegamy dopiero z retrospektywy.

Nie wszystkie b??dy s? tak samo wa?ne. Rozpocz?cie drugiej wojny ?wiatowej to nie to samo co rzucenie kamieniem w okno s?siada. Niektóre by?y pomy?lane jako eksperymenty. A co b?dzie je?eli wjad? na skrzy?owanie na ?ó?tym ?wietle? Mo?e zamiast mówi? o niepowodzeniach lepiej skupi? si? na analizie przyczyn? Skutek to skutek. No i pytanie: czy organizacje ucz? si? na b??dach?

Cztery rodzaje b??dów

B??dy mo?na podzieli? na cztery grupy:

1. G?upie

Absurdalnie niedorzeczne rzeczy, które przytrafiaj? si? nam od czasu do czasu i nie przywi?zujemy do nich wi?kszej wagi – plama z kawy na krawacie, urwany guzik tu? przed wej?ciem do studia, g?o?ne chrapanie w czasie wa?nej narady :-)

2. Proste

Pomy?ki, których mo?na by?o unikn??, ale sekwencja niefortunnych decyzji uczyni?a je "oczywistymi". Na przyk?ad literówka w informacji prasowej, nag?y brak szampana i truskawek na przyj?ciu, bo ?le obliczy?e? liczb? go?ci.

3. Pogmatwane

B??dy, które mo?na zrozumie?, ale wymagaj? troch? wysi?ku, aby im zapobiec. Regularne spó?nianie si? do pracy, objadanie si? niezdrowymi potrawami, doprowadzenie do bankructwa agencji PR z powodu nieznajomo?ci elementarnych zasad rachunkowo?ci.

4. Z?o?one

Pomy?ki wywo?ane skomplikowanymi przyczynami i trudne do unikni?cia. Na przyk?ad bolesne b??dy w zarz?dzaniu kryzysem, nieudane kontakty z dziennikarzami, nietrafione inwestycje.

Wyci?ganie wniosków z niepowodze? w dwóch pierwszych grupach (g?upie i proste) jest ?atwe i p?ytkie. Kiedy rozpoznasz przyczyn?, ?atwo poszuka? alternatywnego dzia?ania. Mo?esz te? doj?? do wniosku, ?e pewne drobne b??dy s? po prostu nie do unikni?cia (na przyk?ad pomylenie skarpetek – lewa na praw? stop?, prawa na lew?).

Ale to nie s? interesuj?ce b??dy. Trudno z nich dowiedzie? si? czego? warto?ciowego o sobie lub o czymkolwiek.

B??dy pogmatwane

Unikanie b??dów pogmatwanych wymaga powa?nych zmian. Takie pomy?ki wynikaj? z przyzwyczajenia lub charakteru. Poniewa? zmiany rutynowych reakcji lub cech charakteru s? skomplikowane i roz?o?one w czasie skazani jeste?my poniek?d na "recydyw?".

Ten opór przed zmian? wynika g?ównie z braku prze?wiadczenia, ?e co? przedtem by?o "nie tak". Je?eli jestem idealny, dlaczego mam si? zmienia?? Niektórzy w obronie swej koncepcji perfekcji odrzucaj? potrzeb? zmiany lub nawet nie chc? przyzna? si? do pomy?ki.

Je?eli nie dostrzegasz swoich wad, u?omno?ci, s?abo?ci jeste? wi??niem starych nawyków i skazujesz si? na nowe pomy?ki. Kiedy kto? mówi wtedy, ?e zachowujesz si? jak dziecko, prawdopodobnie ma racj?.

Innym wyzwaniem zwi?zanym ze zmian? zachowania jest potrzeba zrealizowania niedotrzymanych obietnic – od trywialnej "Zawsze b?d? oddzwania? do dziennikarzy." do bardziej powa?nej "Ju? nigdy nie spó?ni? si? na wywiad." Powrót do niezrealizowanych obietnic jest bolesny podwójnie, bo przypomina nie tylko o niedawnym b??dzie, ale i o poprzednim. Poczucie pora?ki i winy zniech?caj? do ponownej próby.

B??dy z?o?one

B??dy z?o?one to najciekawsza grupa. Osoby, które profesjonalnie szukaj? przyczyny pomy?ek – dziennikarze, policjanci, lekarze – przed przyst?pieniem do dzia?ania staraj? si? spojrze? na problem z wielu perspektyw. Zbieraj? dowody, rozmawiaj? ze ?wiadkami, robi? badania, przeprowadzaj? testy i symulacje. Wiedz?, ?e ludzkie zmys?y s? omylne i wp?ywa na nie wiele czynników.

Najlepsz? metod? obiektywnej analizy sytuacji jest porównanie kilku ocen z ró?nych punktów widzenia. Oceniaj?c swoje b??dy pope?nione w z?o?onych okoliczno?ciach musisz post?powa? podobnie.

Kiedy porozmawiasz o tym z innymi lud?mi, b?dziesz zmuszony przyj?? cho? na chwil? ich chronologi? i percepcj? wydarze?. Ka?da osoba zwróci uwag? na inny aspekt sprawy zgodnie z jej zainteresowaniami, do?wiadczeniem i umiej?tno?ciami. W kluczowych kwestiach spornych potrzebna mo?e by? konfrontacja ?wiadków.

Przywo?uj?c s?owa i wydarzenia poprzedzaj?ce feralne wydarzenie mo?esz prze?ledzi? chronologi? dzia?a? i dostrzec czynniki, które je wywo?a?y. Im bardziej z?o?ony by? b??d, tym g??biej musisz si? cofn?? i bardziej otwarcie oceni? swoj? rol?. Potem kto? obiektywny dokonuje podsumowania. Nikt przecie? nie jest dobrym s?dzi? w swojej sprawie i nigdy podejrzany nie prowadzi dochodzenia, prawda?

Zarz?dzanie rozwi?zaniem b??du

Uk?adaj?c chronologi? wydarze? dojdziesz do wniosku, ?e niektóre potkni?cia pocz?tkowo okre?lane jako z?o?one by?y tylko... g?upie. Czy s? procedury pokazuj?ce jak unika? takich b??dów? (Proste) Czy nie zareagowano szybko na nietypowe zachowanie systemu? (Pogmatwane). Kiedy podzielisz z?o?ony b??d na drobniejsze sk?adniki, ?atwiej zaplanowa? zmiany i wprowadzi? je w ?ycie.

Oto 12 pyta?, które pomog? obiektywnie oceni? sytuacj?:

1. Jaka by?a sekwencja wydarze??

2. Czy by?o tak, ?e seria drobnych pomy?ek doprowadzi?a do wi?kszej wpadki?

3. Czy dokonano po drodze niew?a?ciwych ocen cz?stkowych?

4. Czy przy?wieca?y nam dobre cele?

5. Czy starali?my si? rozwi?za? w?a?ciwy problem?

6. Czy mogli?my wcze?niej rozpozna? b??dy w ocenie sytuacji?

7. Czy wiemy teraz co?, czego nie wiedzieli?my wcze?niej i co mog?o pomóc w unikni?ciu lub eskalacji b??du?

8. Jak post?piliby?my teraz w identycznej lub podobnej sytuacji?

9. Co mo?na zrobi?, ?eby ten b??d ju? si? nie powtórzy?? Jak unika? takich sytuacji?

10. Na jakie krytyczne sytuacje jeste?my przygotowani?

11. Czy po analizie wszystkich okoliczno?ci wiemy, ?e tego b??du nie mo?na by?o unikn??? Pora?ka nie jest b??dem, je?eli starali?my si? zapobiec czemu?, co i tak musia?o si? wydarzy?.

12. Czy mo?emy obiektywnie stwierdzi?, ?e to rzeczywi?cie by? b??d?

Jak poradzi? sobie z b??dem

1. Przyznaj si? do b??du.

Zbyt cz?sto – w pracy i w domu – nie chcemy przyzna? si? do pomy?ki i wolimy obarczy? ni? kogo? innego. To naturalne, ?e obawiamy si? konsekwencji, ale mo?esz mi wierzy?, ?e szybkie, otwarte i szczere przyznanie si? do b??du doros?ej i dojrza?ej osoby nie tylko spotyka si? z uznaniem otoczenia, ale zmniejsza dolegliwo?? kary.

2. Oce? (po)wag? b??du.

Zanim cokolwiek zrobisz, uczciwie oce? rodzaj b??du. Nie ma co roztkliwia? si? nad pomy?k?, która nikomu nie zaszkodzi?a. Ale b??dy, które wywo?uj? powa?ne, g??bokie i szerokie reperkusje wymagaj? wszechstronnej analizy.

3. Przeanalizuj b??d.

Zapytaj siebie czy identyczny lub podobny b??d ju? kiedy? pope?ni?e?? Jakie jest ?ród?o tego b??du? Czy to by? niefortunny zbieg okoliczno?ci czy celowe dzia?anie? Dobrze jest zdoby? si? na absolutn? szczero?? wobec siebie samego. Mo?e to tylko chwilowy brak uwagi albo co? powa?niejszego – dokuczliwa i destrukcyjna wada charakteru.

4. Przepro?.

Kiedy uznasz, ?e b??d wywo?a? przykre konsekwencje, powiedz przepraszam. Mo?esz te? wyja?ni? co robisz, ?eby si? z nim upora?, ale nie t?umacz si? ani nie usprawiedliwiaj. Tak nie wygl?daj? prawdziwe przeprosiny. Mo?e min?? sporo czasu zanim skrzywdzona osoba ponownie Ci zaufa.

5. Wyci?gnij wnioski.

Kiedy ju? pogodzisz si? z innymi, czas pogodzi? si? z samym sob?. Je?eli przyczyn? b??du by? brak kwalifikacji, zapisz si? na kurs. Je?eli sta?a za nim niecierpliwo??, arogancja lub g?upota, trzeba wykrzesa? z siebie odwag?, aby zneutralizowa? te demony. Kiedy zaczniesz autentycznie docenia? walory bezinteresowno?ci, wspó?czucia i pokory, wkrótce poczujesz ich naturaln? przewag? nad wadami.

6. Wracaj do ?ycia.

D?ugie rozpami?tywanie niepowodze? mo?e negatywnie wp?ywa? na samopoczucie. Nie katuj si?. Wszyscy si? czasem mylimy. Zrobi?e? co by?o w Twej mocy, aby naprawi? b??d i nie powtórzy? go w przysz?o?ci.

Zanim pope?nisz kolejny b??d

Krótka powtórka przed nast?pnym b??dem:

1. Poprawa zaczyna si? od przyznania si? do pomy?ki.

2. Nie stawiaj znaku równo?ci pomi?dzy pope?nieniem b??du i trwaniem w b??dzie.

3. Nie mo?na zmieni? efektu pomy?ki, ale mo?na wybra? odpowiednie dzia?anie naprawcze.

4. Zmiana na lepsze zaczyna si? tam, gdzie pojawia si? dla niej miejsce.

5. Staraj si? zrozumie? co si? wydarzy?o, dlaczego i jakie by?y przyczyny.

6. Jakie informacje mog?y doprowadzi? do unikni?cia pora?ki?

7. Jakie drobne potkni?cie doprowadzi?o do eskalacji negatywnych wydarze??

8. Czy by?y alternatywne dzia?ania, które rozwa?a?e?, ale odrzuci?e??

9. Jakie zmiany wprowadzisz, ?eby takie i podobne b??dy ju? si? nie powtórzy?y? Które zmiany s? najtrudniejsze do przeprowadzenia?

10. Co powiniene? zmieni? w swoim zachowaniu, gdyby? ponownie znalaz? si? w takiej sytuacji?

Jak radzisz sobie ze swoimi b??dami? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Komunikacja Dziennikarz Reporterzy Relacje Reporter Pressence Gazeta PRACOWNICY Gapa Prawda Wywiad Dziennikarze Kaczy?ski Internet Public Praktycy Problem Firma Google Klienci Twitter Informacja Agencje Tusk Polska Relations Szef Klient Rzecznik MediaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Czytanie z oczu
5. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl